Milli Eğitim Bakanlığı 2. Akşam Sanat Okulu Ders Aletleri Yapım Merkezince yapılan 2016/202828 İhale Kayıt Numaralı "Muhtelif Pansiyon Donatım Malzemeleri" ihalesine ilişkin olarak ...


KİK, K. 2021/MK-260 T. 30.06.2021

Karar No.: 2021/MK-260
Karar tarihi: 30.06.2021
Toplantı No: 2021/027
Gündem No: 7


Şikayetçi: Özseyhan Mobilya Otomotiv Tekstil Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.
İhaleyi Yapan Daire: Milli Eğitim Bakanlığı 2. Akşam Sanat Okulu (Ders Aletleri Yapım Merkezi)

Başvuruya Konu İhale:
2016/202828 İhale Kayıt Numaralı "Muhtelif Pansiyon Donatım Malzemesi" İhalesi

2016/202828 İhale Kayıt Numaralı "Muhtelif Pansiyon Donatım Malzemesi" İhalesi

Milli Eğitim Bakanlığı 2. Akşam Sanat Okulu Ders Aletleri Yapım Merkezince yapılan 2016/202828 İhale Kayıt Numaralı "Muhtelif Pansiyon Donatım Malzemeleri"  ihalesine ilişkin olarak Ö****** Mob. Oto. Teks. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 09.09.2016 tarih ve 2016/UM.IV-2348 sayılı karar ile “Başvurunun süre ve şekil yönünden reddine” karar verilmiştir.

Davacı Ö****** Mob. Oto. Teks. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından Kamu İhale Kurulunun 09.09.2016 tarih ve 2016/UM.IV-2348 sayılı kararının iptali talebiyle açılan davada Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin 26.01.2017 tarih ve E:2016/4878, K:2017/184 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 02.03.2021 tarih ve E:2017/954, K:2021/743 sayılı kararında “…Olayda, idareye yapılan şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlem ile bu işlemi bildiren işlemde Anayasa'nın 40. maddesine uygun olarak hangi kanun yolları ve mercilere başvurulabileceği ve süreleri açıkça belirtilmediğinden, itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Öte yandan, aktarılan kurallardan, başvuru dilekçelerinde yer alması gereken bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması ve başvuru süresinin henüz dolmamış olması hâlinde, sözkonusu eksikliklerin başvuru süresinin sonuna kadar başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, eksikliklerin başvuru süresi içerisinde tamamlanmasını teminen eksik bilgi ve belgelerin davalı idareye ait "www.ihale.gov.tr" adresinde yayınlanması gerektiği anlaşılmaktadır. Davacı şirket tarafından, davalı idareye yapılan itirazen şikâyet başvurusunda, başvuru dilekçesine başvuru bedeli ve teminatının davalı idare hesaplarına yatırıldığına dâir belgenin eklenmediği, başvurunun yetkili kişi tarafından yapıldığına dâir belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin sunulmadığı anlaşılmakta ise de davalı idarenin, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ'in 11. maddesinin yedinci fıkrasında yer alan kurala göre, davacının başvurusundaki söz konusu şekil eksikliğini internet sayfasında ilan etme yükümlülüğü bulunmakta iken, anılan eksiklik davalı idarenin internet sayfasında ilan edilmeden, 4734 sayılı Kanun'un 54. maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir. Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun süre ve şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.”  gerekçesiyle Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin 26/01/2017 tarih ve E:2016/4878, K:2017/184 sayılı kararının bozulmasına ve dava konusu Kurul kararının  iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulunun 09.09.2016 tarih ve 2016/UM.IV-2348 sayılı kararının iptaline,

2) Anılan Danıştay kararında yer alan gerekçeler doğrultusunda, itirazen şikayet başvurusundaki şekil eksikliklerinin tamamlanmasını teminen tebligat yapılmasına ve eksikliklerin Kurumun internet adresi üzerinden yayımlanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

 


09/09/2021

Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası sayfasından ulaşabilirsiniz.21.11.2003 günlü 25296 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta olup, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sitemizde “avukatlar, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her türlü ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir ilkesi” egemendir.

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
Ziyaretler
Bugün: 112
Bu Hafta: 14225
Toplam: 868