İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/669192 ihale kayıt numaralı "58 Kalem Muhtelif Koruyucu Malzeme Alımı" ihalesine ilişkin olarak G*** K**** Tıp Teknolojileri Sanayi ...


KİK, K. 2021/MK-263 T. 30.06.2021

Karar No.: 2021/MK-263
Karar tarihi: 30.06.2021
Toplantı No: 2021/027
Gündem No: 31


Şikayetçi: Gazi Kimya Tıp Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
İhaleyi Yapan Daire: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Levazım Ve Ayniyat Müdürlüğü

Başvuruya Konu İhale:
2020/669192 İhale Kayıt Numaralı "58 Kalem Muhtelif Koruyucu Malzeme Alımı" İhalesi

2020/669192 İhale Kayıt Numaralı "58 Kalem Muhtelif Koruyucu Malzeme Alımı" İhalesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/669192 ihale kayıt numaralı "58 Kalem Muhtelif Koruyucu Malzeme Alımı" ihalesine ilişkin olarak G*** K**** Tıp Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 24.03.2021 tarihli ve 2021/UM.II-668 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı G*** K**** Tıp Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından anılan Kurul kararının 4’üncü iddia ile ilgili kısmının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 11.06.2021 tarihli ve E:2021/747, K:2021/1263 sayılı kararında “…Uyuşmazlıkta, "doğal lateksten imal edilmiş non-steril eldiven" alım ihalesi işine katılan davacının, en düşük teklif vermesine rağmen yerli malı teklif eden diğer istekliye fiyat avantajı sağlanmak suretiyle ihalenin diğer istekli üzerinde bırakılması nedeniyle davacı tarafından davalı idareye ve davalı Kuruma yapılan başvurularda, "doğal lateksten non-steril eldiven" üretiminin Türkiye'de yapılmadığı ve sunulan yerli malı belgesinin latekse batırılarak lateks kaplanan ve sanayide kullanılan iş eldivenine (lateks örme eldiven) ait olduğuna ilişkin somut ve ciddi iddiasının, 19.03.2021 tarihli ve 2021-12E sayılı esas inceleme raporu ile de kabul edildiği, ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale konusu işle ilgili alanda faaliyette bulunmadığına ilişkin davacı şirketin şikayeti kapsamında yapılan inceleme sonucuna göre değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiğinden, davacı şirketin iş bu davaya konu iddiası hakkında yapılacak araştırmanın ihale sonucuna etkili olmadığı ve usul ekonomisi açısından ilave araştırma yapılmasına gerek bulunmadığı kanaatinin bildirildiği görülmektedir.

Bu durumda; 4734 sayılı Kanun'un ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda aktarılan düzenlemeleri ile itirazen şikayet başvurusunun başvuru sahibinin iddialarının tümü yönünden inceleneceği hüküm altına alındığından, iş bu davanın konusunu oluşturan ihalenin üzerinde bırakılacağı isteklinin belirlenmesi noktasında önem arz eden yerli malı teklifine ilişkin "yerli malı belgesi"nin gerçeği yansıtmadığına dair somut ve ciddi iddia karşısında, Kamu İhale Kurulunca inceleme ve değerlendirme yapılması gerekirken yapılmayarak teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklinin ilaveten sunduğu ürünün yerli malı kapsamında olup olmadığına yönelik inceleme yapılmasının ihale sonucuna etkili olmadığı ve usul ekonomisi gereği işin mahiyetini değiştirmediğinden bahisle "ilave araştırma yapılmasına gerek bulunmadığı"na yönelik Kurul kararının, bu kısım yönünden hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 24.03.2021 tarihli ve 2021/UM.II-668 sayılı kararının 4’üncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 4’üncü iddiasının esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

 


07/09/2021

Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası sayfasından ulaşabilirsiniz.21.11.2003 günlü 25296 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta olup, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sitemizde “avukatlar, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her türlü ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir ilkesi” egemendir.

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
Ziyaretler
Bugün: 112
Bu Hafta: 14225
Toplam: 939