2021/192061 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Sbys (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi), Ybbys (Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi) ve Adsm ve Adsh Hbys (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) Hizmet Alımı” İhalesi


KİK, K. 2021/UH.I-1315 T. 30.06.2021

Karar No.: 2021/UH.I-1315
Karar tarihi: 30.06.2021
Toplantı No: 2021/027
Gündem No: 40


İHALEYİ YAPAN İDARE:

M***** İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/192061 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Sbys (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi), Ybbys (Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi) ve Adsm ve Adsh Hbys (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi)  Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

M***** İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık Sbys (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi), Ybbys (Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi) ve Adsm ve Adsh Hbys (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi)  Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak M***** Arc  *******    Ticaret Limited Şirketi’nin 07.05.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.05.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.05.2021 tarih ve 24500 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.05.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/928 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihaleye ilişkin itirazlarının idarece uygun görülmeyerek başvurunun idarece reddedildiği, ihaleye katılımı sınırlandıran ve rekabet koşullarını sağlamayan doküman maddelerine itirazlarının incelenmesi gerektiği, şöyle ki;

1)SBYS (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi) Teknik Şartnamesi’ne ilişkin olarak;

a) Teknik Şartname’nin 1.2’nci maddesinde, teklif edilen YBBYS yazılımı ile HBYS yazılımlarının entegrasyonun 1’inci ve 2’nci kısma teklif veren firmalar tarafından ücretsiz yapılmasının istenilmesinin fırsat eşitliğine aykırı olduğu, ihale kısmi teklife açık olduğu için ihalenin 1’inci ve 2’nci kısımlarının farklı istekliler üzerinde kalma ihtimalinin bulunduğu, söz konusu entegrasyon için ara bir yazılıma ihtiyaç olduğu, ancak söz konusu düzenlemede YBBYS yazılımı ile HBYS yazılımının tam ve entegre çalışması için aradaki veri setlerinin neler olduğunun, hangi veriler ile ilgili entegrasyon istenildiğinin ve bu veri setlerini YBBYS ve HBYS yazılımını teklif eden isteklilerden hangisinin oluşturacağının belirtilmediği, bu durumun teklif verirken tereddüde yol açtığı, ayrıca, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzu (SBYS-AK)‘nun “Ek-5 Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri” başlıklı bölümünün “18- Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi” maddesinde “YBBYS’den diğer SBYS’lere yapılacak entegrasyon için gerekli web servis veya yöntemlere ilişkin dokümantasyon YBBYS üreticisi tarafından sağlanacaktır.” hususuna yer verildiği, dolayısıyla söz konusu sorumluluğun YBBYS firmasına ait olduğu, bu nedenle, idarece yapılan düzenlemenin söz konusu Kılavuz maddesine aykırı olduğu,

b) Teknik Şartname’nin 1.3.2’nci maddesinde yer alan Tablo 1’de bulunan kurumlarda mevcut olan birimler dışında yeni açılacak birimler için de HBYS hizmetinin bedelsiz olarak verilmesinin istenildiği, ancak söz konusu semt polikliniği, ek bina vb. durumlara ilişkin olarak bilgilendirme yapılmadığı, ileride açılacak söz konusu birimlerin teklif verirken tereddüde neden olduğu, bu çerçevede, söz konusu maddedeki “herhangi bir bedel talep edilmeden yüklenici tarafından yapılacaktır” ibaresinin “ilerinde açılacak olan birimlere (semt polikliniği, TRSM, ek hizmet binası vb.) ihtiyaç olması durumunda İdare’nin talebi üzerine iş artışı şeklinde yapılması gerekmektedir.” şeklinde değiştirilmesi gerektiği,

c)Teknik Şartname’nin 3.8’inci maddesinin, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzu (SBYS-AK)’nun 4.7’nci maddesinin aynısı olacak şekilde düzenlendiği, ancak bu durumun, söz konusu Kılavuz’un 2.1’inci maddesinde yer alan “Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Klavuzu (SBYS-AK) birebir kopyalanarak ihaleye çıkılmamalıdır. Bu durum gereksiz ürün alımları ve gereksiz maliyete, eksiksiz bilgilerle ihaleye çıkılacağından zeyil ya da iptal gerektirmesi sebebiyle sürecin uzamasına, teknik şartname diline uygun olmayan ve bu doküman içerisinde yer alan tavsiye niteliğindeki ifadelerin teknik şartnamede yer alması nedeniyle kurum itibarının bozulmasına neden olabilecektir.” düzenlemesine aykırı olduğu, ayrıca, ihaleye ait Teknik Şartname’de idareyi ilgilendiren cezai şartlar veya diğer istekler için ayrı bir şartname bulunmasının ihale mevzuatına aykırı olduğu,

ç) Teknik Şartname’nin 3.18’inci maddesinde yapılan düzenleme ile, yüklenicinin sorumluluğunda olmayan, idareye ait olan sunucu, veri depolama ünitesi, omurga switch vb. donanım cihazlarının bakımı ve günlük izlenilmesi vb. desteğin verilmesinin istenildiği, ancak, yüklenicinin sorumluluğunda olmayan, tamamen idareye ait olan donanımlara ilişkin olarak vb. (ve benzeri) ifadesi konularak her türlü olası aksaklıklardan HBYS yüklenicisinin sorumlu tutulmasının Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzu’nun 10.4’üncü ve 7.5’inci maddelerine aykırı olduğu,

d) Teknik Şartname’nin 4.13’üncü ve 4.16’ncı maddeleri ile 4.14’üncü ve 4.17’nci maddelerinin mükerrer olduğu, diğer yandan, 4.15’inci ve 4.17.2’nci maddelerinde belirtilen sürelerin birbiri ile uyumsuz olduğu, bu nedenle, hangi maddelere göre işlem yapılacağının anlaşılamadığı, demo süresinin 3 gün ya da 5 gün olması durumunun demoya katılacak personelin konaklama ile geliş ve gidiş giderlerinin hesaplanmasında ve teklif fiyatının oluşturulması aşamasında tereddüde yol açtığı,

e) Teknik Şartname’nin 5.1’inci maddesinde yer alan “Kurulum ve proje planının işletmeye alınacağı tarihe İdare tarafından karar verilecektir.” düzenlemesinin, Sözleşme Tasarısı’nın 10.2’nci maddesinde yer alan “İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 (Altmış) gün içinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanır.” düzenlemesi ile uyumsuz olduğu, Teknik Şartname’nin 5.1’inci maddesinde işe başlama süresine idare tarafından karar verileceğinin belirtildiği, ancak Sözleşme Tasarısı’nın 10.2’nci maddesinde işe başlama süresinin 60 gün olarak belirtildiği,

f) Teknik Şartname’nin 6.3’üncü maddesinde belirtilen “ortak/makul zaman aralığı” net olmamakla birlikte idare ile yüklenici arasında bu sürelerde bir anlaşmazlık olması durumunda yüklenicinin haksız yere ve/veya keyfi olarak cezai işleme tabi tutulmasının mümkün olacağı, söz konusu maddede yapılan düzenlemenin rekabet ve fırsat eşitliği ilkesine aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle söz konusu maddede “basit raporlar/yazılımsal talepler için 10 iş günü, geniş kapsamlı raporlar ve veri girişi olan ekranlar için 15 iş günü, küçük kapsamlı yazılımsal değişiklikler için 20 iş günü, büyük kapsamlı yazılımsal değişiklikler için 30 iş günü” gibi belirgin bir şekilde düzenleme yapılması gerektiği,

g) Teknik Şartname’nin 6.5’inci maddesinde yapılan düzenleme ile, yüklenicinin sorumluluğunda olmayan, idareye ait olan sunucular ve bağlı yedekleme ünitelerinin 7/24 kesintisiz çalıştırılması için arıza, tespit, bakım, onarım ve teknik destek hizmeti verilmesinin istenildiği, dolayısıyla, yüklenicinin sistem bakımlarını yapmak ve takip etmek ile yükümlü tutulduğu, ancak, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Klavuzu’nun 10.4’üncü maddesi gereğince yüklenicinin sadece SBYS ile ilgili sunucuların işletim sisteminin bakım, destek ve güncellemelerinden sorumlu tutulabileceğinin belirtildiği, bu çerçevede, yüklenicinin sorumluluğunda olmayan, tamamen idareye ait olan sunucuların ve bağlı yedekleme ünitelerinin bakım, onarım ve teknik desteğinin HBYS yüklenicisi tarafından yapılmasının istenilmesinin söz konusu Kılavuz’a aykırılık teşkil ettiği,

Diğer yandan, Teknik Şartname’nin eki “Ek-5 Donanım Dağıtım Listesi”nde belirtilen ürünlerin 2021/181481 İKN’li ihale ile yeni alınacağının bilindiği, söz konusu donanım ihalesi kapsamında sunucu veri ve depolama ünitelerine ilişkin olarak 5 yıl destek garantisi istenildiği ve donanım alımı yapılacak firmanın arızaya müdahale süresine ilişkin olarak sürelerin belirtildiği, bu çerçevede söz konusu arıza tespit, bakım, onarım ve teknik destek hizmetlerinin söz konusu donanımı satacak olan firmadan değil de başvuruya konu ihalede HBYS yüklenicisinden istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

Öte yandan, söz konusu 2021/181481 İKN’li ihalenin donanım topolojisi ile başvuruya konu 2021/192061 İKN’li ihalenin donanım topolojisinin aynı olduğu, bu hali ile de söz konusu iki ihalenin idarece mevzuata aykırı olarak birbirine bağlandığı, 2021/181481 İKN’li ihalenin SBYS sitemine yönelik bir donanım ihalesi olduğu ve alınacak donanımların SBYS ihalesinde kullanılacağının belirtildiği, ancak söz konusu ihale sonuçlanmadan başvuruya konu 2021/192061 İKN’li ihalenin yapıldığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, dolayısıyla başvuruya konu 2021/192061 İKN’li ihalenin iptal edilerek öncelikle 2021/181481 İKN’li ihalenin sonuçlandırılması ve satın alınan donanımların ilgili kurumlarda kurulduktan sonra SBYS ihalesinin yapılmasının mevzuata uygun olacağı,

ğ) Teknik Şartname’nin “Personel Planlama” başlıklı bölümünde bulunan “Tablo:3 Personelde Aranacak Şartlar” çizelgesinde “C Grubu Personel” kısmına ilişkin olarak yapılan düzenlemenin, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan ‘Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzu’nun 8.1’inci maddesine aykırı olduğu, diğer yandan söz konusu Kılavuz’un 8.2, 8.3 ve 8.4’üncü maddelerinin de mevcut olduğu, ancak, idarece söz konusu Kılavuz maddelerinde belirtildiği şekilde düzenleme yapılmadığı, personele dayalı hizmet alımlarında kriter olan “network, donanım, teknik destek ve yazılım bakım elemanı”nın istenildiği, işin mahiyeti bakımından idarece personele ilişkin olarak yapılan söz konusu düzenlemenin bahsi geçen Kılavuz’a aykırı olduğu,

h) Teknik Şartname’nin 7.12’nci maddesinde yapılan düzenleme ile, sözleşme aşamasında idarece personelin yerinin değiştirilmesinin istenilmesi durumunda, personelin her türlü özlük haklarından ve maliyetinden yüklenici sorumlu olacağı için, böyle bir talebin istekliler açısından maliyeti etkileyen bir husus olduğu, ayrıca, İş Kanunu’na göre işçinin görev yerinin değiştirilmesine ilişkin durumun tebliği üzerine işçi tarafından kabul edilmemesi halinde söz konusu değişikliğin yapılamayacağı,

ı)Teknik Şartname’nin 7.15’inci maddesinde, HBYS hizmet alımı (1.kısım) kapsamında çalıştırılacak personele yönelik olarak söz konusu maddede yer alan “Tablo 4: Personel Dağılımı” başlıklı çizelgede C grubu 4 personelin M***** İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet vereceğinin düzenlendiği, Teknik Şartname’nin 8.1.8’inci maddesinde yapılan düzenlemede yapılması istenilen işlemin hem hayatın olağan akışına aykırı hem de mevcut hali ile yapılması mümkün olmayan bir durum olduğu, idarece hazırlanan Teknik Şartname’nin farklı farklı illerden ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzu’ndan karma olarak yapıldığı ve M***** iline özel durumların göz ardı edildiği, başka illerde yapılan ihalelerde de ilgili maddenin mevcut olduğu ve her sağlık tesisinde en az 2 personele, hastanelerin büyüklüklerine göre 15 personele kadar personel alımı da yapıldığının görüldüğü, tüm bu durumlar göz önüne alındığında söz konusu maddenin kendi içerisinde tutarsızlığından dolayı ifa edilmesinin mümkün olmadığı,

i) İdarece yapılan 2021/18141 İKN’li donanım ihalesinde sorumluluğun donanım alımı yapılan firmaya ait olduğu, dolayısıyla donanımların konfigürasyonlarının SBYS yüklenicisinden talep edilmesinin hem 2021/18141 İKN’li söz konusu donanım ihalesi kapsamında donanım alımı yapılan firmayı hem de başvuruya konu 2021/192061 İKN’li ihalenin SBYS yüklenicisini etkileyeceği, bu nedenle başvuruya konu ihaleye ilişkin Teknik Şartname’nin 8.1.9’uncu maddesinin söz konusu Şartname’den çıkarılması gerektiği,

j) Teknik Şartname’nin 8.1.10’uncu maddesinde belirtilen türdeki cihazların sisteme entegre edilebilmesi için veri aktarım özelliklerinin olması gerektiği ve bu özelliklere ilişkin doküman ve/veya datalara ihtiyaç duyulacağı, bunlar olmadan cihazların sisteme entegrasyonunun mümkün olmadığı, cihaz üretici firmaların bu tür cihazların bağlantısı sırasında doküman, data veya cihazdan veri gönderimi için ücret talep ettiği, bu nedenle, söz konu Şartname maddesine “Entegrasyon için gerekli olan veri aktarım domümantasyonu, cihaz dataları, cihazdan veri aktarımı üretici firmalardan idare tarafından temin edilecektir.” ifadesinin eklenmesi gerektiği,

k) Teknik Şartname’nin 8.1.11’inci maddesinde yapılan düzenlemede “laboratuvar, PACS vb.” entegrasyonunda, yüklenici firmanın bir web servisi yazarak aile hekimlerinin mi buna entegre olacağı, yoksa aile hekimlerinin sistemine HBYS firmasının mı entegre olacağı ve bunların dokümantasyonuna yönelik bir düzenleme yapılmadığı, söz konusu maddenin mevcut halinin teklif fiyatını etkileyecek unsurlar içerdiğinden teklifi hazırlarken tereddüde neden olduğu,

l) Teknik Şartname’nin 21.1’inci maddesinde yapılan düzenlemenin idarenin alt yapısına ilişkin olduğu ve ihale konusu iş ile ilgisinin bulunmadığı, söz konusu maddede belirtilen iş ve işlemlerin, idarenin ihtiyacı doğrultusunda ayrı bir ihale ile network donanım bakım onarım işi şeklinde yapılması gerektiği, yine benzer şekilde, söz konusu Şartname’nin 21.2 ve 21.3’üncü maddesinde yer alan düzenlemelerin de idareye ait network ve donanım ile ilgili sorunlara ilişkin olduğu, bu çerçevede, Şartname’nin söz konusu 21’inci maddesinin bu haliyle Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzu’nun 7.5 ve 10.4’üncü maddesine aykırı olduğu, yüklenicinin sadece SBYS ile ilgili sunucuların işletim sistemlerinin bakım, destek ve güncellemelerinden sorumlu tutulabileceği,

Diğer yandan, bahsi geçen 21’inci maddede “Yapılandırma, Teknik Destek ve Güncelleme” başlığı altında tanımlanan tüm hizmetlere yönelik olarak Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzu’nda hiçbir düzenleme mevcut olmadığı gibi ilgili kurumlarda çalışılan kendi personeli ile yapmaları gereken işlerin de SBYS işine dahil edildiği, oysa ki yükleniciden toplam 4 işçi talep edildiği, ancak, Teknik Şartname’nin 7.1’inci maddesinde “İlimiz genelinde 696 Sayılı Kanun hükmünde kararname ile Hastanelerde bulunan 55 HBYS Teknik destek personeli sürekli işçi statüsünde kadroya geçmiştir.” şeklinde belirtildiği üzere teknik destek personelinin zaten kurumların bünyesinde olduğu, bu maddeye istinaden gerekli işlemlerin söz konusu personel tarafından yapılması gerektiği, söz konusu maddenin Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzu’nun 7.5’inci maddesine aykırı olduğu, bu çerçevede, Teknik Şartname’nin söz konusu 21.1, 21.2 ve 21.3’üncü maddelerinin söz konusu Şartname’den çıkarılması gerektiği,

m) Teknik Şartname’nin 23.1.4’üncü maddesinde, idareye ait VTYS’den farklı bir VTYS olması durumunda lisans maliyetinin yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği, ancak idareye ait VTYS’nin ne olduğunun, hangi kurum adına ve hangi lisanların bulunduğunun Şartname’de belirtilmediği, yapılan zeyilname ile “İhale dokümanına aşağıdaki bilgi eklenmiştir. Kurum veri tabanı lisans bilgileri tablosu. Kurumumuzda 11 adet Oracle 11c bulunmaktadır. Silifke ADSM ve Çamlıyayla Entegre Devlet Hastanesinde lisans bulunmamaktadır.” düzenlemesinin yapıldığı, ancak, söz konusu 11 lisansın detaylarının ve hangi kurumlarda olduğunun da belirtilmesi gerektiği, ayrıca, söz konusu düzenlemede belirtilen 11 adet Oracle lisansın idarede bulunmadığı, idarece eksik, yanlış ve yanıltıcı bildirimde bulunulduğu, ayrıca söz konusu VTYS lisanslarının Teknik Şartname’nin eki “Ek-5 Donanım Dağıtım Listesi”nde belirtilen sunucuları karşılamadığı, mevcut topolojiye göre idarenin yeni lisanlara ihtiyaç duyacağı, söz konusu lisans miktarları ve tutarının taraflarınca belirlenerek şikâyet dilekçesi ekinde sunulduğu, yayımlanan zeyilname ile oluşan söz konusu lisans maliyeti nedeniyle yaklaşık maliyetin yeniden belirlenmesi ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

Diğer yandan, Teknik Şartname’nin 23.1.5’inci maddesinde belirtilen “her türlü lisans”tan ne kast edildiğinin belli olmadığı, ayrıca, söz konusu lisansların teslim sürelerinin de belirtilmediği, bu haliyle söz konusu maddenin teklif fiyatını oluştururken tereddüde yol açtığı,

Öte yandan, Teknik Şartname’nin  “23.Veri Tabanı Yönetim Sistemi” başlığı altında bulunan maddelerin birbiri ile çeliştiği, 23.1.4 ve 23.1.5’inci maddelerdeki düzenlemelere bakıldığında VTYS lisansının kim tarafından hangi şartlara göre temin edileceğinin anlaşılamadığı, ayrıca, düşünülen donanım tipolojisine göre lisans kim tarafından temin edilirse edilsin çok yüksek maliyetlerin oluşacağı, bu nedenle donanım tipolojisinin yeniden düzenlenmesinin idare yararına olacağı,

n) Teknik Şartname’nin 23.1.1’inci maddesinde yer alan “VTYS için açık kaynak kodlu VTYS tercih edilebilir, bu konuda sorumluluk tamamen Yükleniciye aittir.” düzenlemesi ile 23.1.2’nci maddesinde yer alan “VTYS’nin açık kaynak kodlu olması durumunda lisans ile ilgili ibareler dikkate alınmayacaktır.” düzenlemesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesine aykırı olduğu, Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Birimi (KTS)’ye kayıtlı 57 firmadan sadece 2 tanesinin açık kaynak kodlu VTYS kullandığı, diğer 55 firmanın ihaleye katılması durumunda açık kaynak kodlu VTYS kullanan diğer 2 firma ile rekabet edilmesinin mümkün olmadığı, rekabet ve fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi adına söz konusu düzenlemenin “Yüklenicinin teklif ettiği VTYS ürünleri açık kaynak kodlu (Open Source ve/veya GPL türü), freeware, lisansız ve Türkiye’de teknik desteği olmayan ürünler olmayacaktır.” şeklinde değiştirilmesi gerektiği,

o) Teknik Şartname’nin 45’inci maddesinde düzenlenen “karar destek ve iş zekası sistemi” için kullanıcı sayısına göre lisanslama yapıldığı, ancak söz konusu sistemin kullanıcı sayısına yönelik bir düzenleme yapılmadığı, söz konusu sitemin kaç kullanıcı tarafından kullanılacağının belirtilmemesinin maliyeti oluşturmada ve dolayısıyla teklif fiyatının belirlenmesinde tereddüde neden olduğu, idarece şikayete verilen cevapta Teknik Şartname’nin 45.87 ve 45.88’inci maddelerinde açıkça belirtildiği üzere 20 kullanıcıya göre fiyat teklifinin oluşturulabileceğinin belirtildiği,  ancak söz konusu Şartname maddelerinin, idarenin cevabında belirtildiği gibi lisanslama yapılacak kişi sayısı değil de yazılımın kullanım eğitimini alacak kişi sayısı olduğu, sonuç olarak, lisanslama yapılacak yönetici sayısının tam, açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmemiş olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

ö) Teknik Şartname’nin 37.112’nci maddesinde yer alan “MKYS, EKAP vb. web servisler ile entegre çalışabilmelidir.” düzenlemesindeki “vb.” ifadesi ile tam olarak hangi web servislerinin kastedildiğinin açık olmadığı, ayrıca, Kamu İhale Kurumu tarafından HBYS alımlarına ilişkin olarak EKAP üzerinden yapılan duyuruda HBYS yazılımlarının EKAP’a entegrasyonunun bulunmadığının belirtildiği, bu çerçevede, söz konusu madde düzenlemesi mevzuata aykırı olduğundan ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

p) Teknik Şartname’nin 37.30’uncu maddesinde “Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi sistem üzerinden TDMS’ye yüklenebilmeli ve çıktısı alınabilmelidir.” düzenlemesinin yer aldığı, ancak, TDMS (Tek Düzen Muhasebe Sistemi) bir bakanlık uygulaması olup TDMS için yayımlanmış olan bir entegrasyon ve/veya web servisinin bulunmadığı, bu nedenle ödeme emri ve muhasebe işlem fişi gibi belgelerin ve/veya bilgilerin HBYS sistemi üzerinden TDMS’ye yüklenmesinin mümkün olmadığı ve mümkün olmayan bir şeyin yükleniciden istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

r) Teknik Şartname’nin 38.5’inci maddesinde yapılan düzenleme ile idarece satın alma modülünün istenildiği, ancak, kamu kurumlarında tüm satın alma işlemlerinin EKAP üzerinden yapıldığı için idarelerce söz konusu satın alma modüllerinin kullanılmadığı ve söz konusu satın alam modüllerinin EKAP’a entegrasyonunun mümkün olmadığı, bu nedenle, SBYS içerisinde kullanılmayacak olan söz konusu satın alma modülü için idarece gereksiz yere bedel ödeneceği, kamu yararı bakımından söz konusu maddenin Teknik Şartname’den çıkarılması gerektiği,

s) Teknik Şartname’nin 1.3’üncü maddesinde işin yapılacağı kurum isimlerinin (hastanelerin) belirtildiği, söz konusu maddede sayılan M***** Çamlıyayla Devlet Hastanesi’nin entegre bir hastane olması nedeniyle bahse konu Şartname’de yer alan tüm modüllerin bu hastanede kullanılamayacağının idare tarafından da bilindiği, bu nedenle bahsi geçen hastanede kullanılmayacak olan modüllerin belirtilmesinin herhangi bir bedel ödenmemesi açısından kamu yararına olacağı, ayrıca idarece yayımlanan zeyilname ile “Teknik Şartnamenin Ek-5 Donanım Dağılım Cetveline: Çamlıyayala Entegre Devlet Hastanesi Sunucusu, 48 core CPU, 512 Ram TB Disk eklenmiştir.” düzenlemesinin yapıldığı,  ancak söz konusu zeyilname düzenlemesi ile fiyata etki eden Teknik Şartname maddeleri değiştiği ve yüklenicinin maliyetini etkileyen birçok hususun ortaya çıktığı için teklif fiyatını belirlemede tereddüde neden olduğu, fiyat unsurunu değiştiren söz konusu özellikler nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

ş) Teknik Şartname’nin 1.2, 1.3.2, 3.5, 3.19, 8.1.1, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.10, 8.1.11, 18.10, 21.1 ve 41.1.9’uncu maddelerinde yer alan düzenlemeler gereğince, sözleşme süresince idare tarafından farklı uygulama entegrasyonları, ilave modül birim, uç poliklinik vb. veya yeni bir talepte bulunulması durumunda yüklenicinin bunları ücretsiz yerine getireceği, bahsi geçen maddelerin Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2015/17 sayılı Genelge’nin “Hastane Bilişim Sistemleri” başlıklı bölümünün 4.3’üncü maddesine aykırı olduğu,  ayrıca, söz konusu doküman düzenlemelerinde belirsizlik olduğu, hizmet süresince idarenin ek modül talep edip etmeyeceğinin ve ek modül talep ederse de yükleniciye nasıl bir iş yükü ve maliyet getireceğinin belli olmadığı, bu durumun sağlıklı bir maliyet hesabı yapılmasına engel olduğundan ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

2) İdari Şartname’ye ilişkin olarak;

a) Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname ve İhale İlanı’nda yeterlik kriteri olarak “İstekli 2015/17 sayılı Genelge hükümlerine uygun olarak Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Sisteminde (KTS)’ye tescil edilmiş olmalıdır.” şeklinde düzenleme yapıldığı, sonrasında zeyilname ile İdari Şartname’ye 47’nci madde olarak “İstekli firma yazılımın üreticisi değil ise teklif ettiği SBYS yazılımının bayisi olduğunu, garanti şartlarını da kapsayacak şekilde yetkili olduğuna dair üretici firmadan yetki belgesi olmalı ve sözleşme aşamasında sunmalıdır.” düzenlemesinin eklendiği, ancak yeterlik kriteri olarak belirlenen hususların İdari Şartname’nin ilgili maddeleri ile İhale İlanı’nda yer alması gerektiği, mevzuata aykırı söz konusu düzenleme sebebiyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

b) İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde çelişkili ifadelere yer verildiği, hem yüklenici tarafından gerçekleştirilecek olan hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığının belirtildiği, hem de “İhale kapsamında çalışan personellere Network Donanım,Teknik Destek ve Yazılım Bakım Elemanı (En az 2 yıllık Üniversite mezunu ve Network Donanım,Teknik Destek ve Yazılım Bakım konusunda 3 yıl deneyimli veya sertifika sahibi) Brüt Asgari ücretin  % 50 fazlası ödenecektir.” ifadesiyle personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerde belirlenen kriterlerin belirtildiği, diğer yandan, işin mahiyeti gereği asgari ücretin %50 fazlasına çalışacak bir teknik eleman istenmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu,

Diğer yandan, aynı maddede “Yüklenici firma çalıştırdığı personelin İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre gereken her türlü işlemini yapacak ve gerekli tedbirleri alacaktır. İş yasaları gereğince İşçi ve İşverene yüklenmiş olan tüm yükümlülükler yüklenici firmaya ait olup, İdareler taraf değildir.” düzenlemesinin bulunduğu,, idarenin işçi-işveren anlaşmazlıklarına taraf olmamasının mümkün olmadığı, işçinin kriterlerini, maaşlarını ve çalışma şartlarını idarenin belirlediği, ihale konusu işin süresi 36 ay olduğundan işçilerin 3 brüt maaş tutarında kıdem tazminatı almaya hak kazanacağı, ancak söz konusu kıdem tazminatı tutarının idarece yaklaşık maliyet hesaplanırken teklif bileşenleri dışında tutulduğu, yaklaşık maliyete kıdem tazminatı tutarının da eklenmesi gerektiği,

Bahsi geçen maddede düzenlenen yol bedelinin brüt mü net mi olduğunun belirtilmediği, Yargıtay kararları ve kamu ihale mevzuatı gereğince brüt kabul edileceği düşünüldüğünde toplam 99,00 TL üzerinden SGK primi ve gelir vergisi kesintisi yapılacağı ve yol bedelinin 99,00 TL’nin altına düşeceği,

Öte yandan, söz konusu maddede yer alan “Bayram ve resmi tatil günleri çalışması ile fazla çalışma karşılığı idari izin kullandırılacak olup, Yüklenici ve dökümanda belirtilen personeller SBYS Hizmetini 7/24 kesintisiz sağlamakla yükümlüdür.” düzenlemesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 44’üncü maddesinde yer alan “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Bu günlere ait ücretler 47’nci maddeye göre ödenir.” hükmüne aykırı olduğu, işçinin ulusal bayram veya resmi tatil günlerinde çalışmasının ve sonrasında karşılık olarak ücret yerine izin verilmesinin işçinin kabul edip etmemesine bağlı olduğu, işçi izin kullanmayı kabul etmeyip fazla çalışma ücreti isteyecek olursa yüklenicinin bu ödemeyi kendisinin yapmak zorunda kalacağı,

3) Sözleşme Tasarısı’na ilişkin olarak;

a) Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşme bedeline dahil olan giderler” başlıklı 7’nci maddesinin, İdari Şartname’nin itiraz ettikleri 25.3.1’inci maddesi ile paralel olup aynı doğrultuda değiştirilmesi gerektiği,

b) Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinin 16.1.2’nci alt maddesinde yer alan ve 26.18.1 ile 26.18.2 numaralı maddelerde yapılan düzenlemelerin alt yapı, donanım ve sunucuların tamamının idareye ait olması nedeni ile yüklenicinin sorumluluğunun olamayacağı, 26.18.1 numaralı maddede yer alan “Alt yapı, donanım ve sunucuları ile SBYS yazılımını kapsaması durumunda; SBYS’yi %99,7 oranında çalışır halde tutmalıdır. Sistemin %99,7 oranında çalışmaması durumunda İdare tarafından Seviye I oranında cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca donanım veya altyapıdan oluşan arızalar doğrultusunda yazılımda meydana gelen kesintiler İdareler tarafından seviyelendirilecektir. Yükleniciden kaynaklanmayan nedenler kapsam dışındadır.” düzenlemesinin Sözleşme Tasarısı’ndan çıkarılması gerektiği,

c) Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinin 16.1.1’inci alt maddesinde yer alan aykırılıkların belli sayıya ulaşması halinde idarenin sözleşmeyi tek taraflı fesih edeceğinin belirtildiği, söz konusu maddede belirtilen fesih usulünün Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın “İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri” konulu 2018/2 sayılı Genelgesi’nde yer alan “…4.Yüklenici taahhüdü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine gönderilmesi gereken on günden az olmamak üzere ihale dokümanında belirlenen süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarname ile bu ihtarnamenin yükleniciye usulüne uygun olarak tebligatının yapıldığını gösterir bilgi ve belgeler” açıklamasına ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 20’nci maddesine aykırı olduğu, sözleşme süresince hizmette yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı idare sözleşme bedeli üzerinden cezai hükümlerini uygulamakla birlikte belirlenen aksaklıkların işin niteliği gereği giderilmesinin mümkün olmadığı hallerde, 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin fesih edilebileceğinin hüküm altına alındığı, ancak aksaklıkların belirli sayıya ulaştığında sözleşmenin fesih edilebileceğine ilişkin hüküm bulunmadığından anılan maddede yer alan fesih usulünün kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

ç) Sözleşme Tasarısı’nın “Diğer hususlar” başlıklı 36.1’inci maddesinde yapılan düzenleme ile, idarenin bünyesindeki FKM sunucularında sistemin 7/24 kesintiye uğramadan çalışmasının istenildiği, ancak 2021/181481 İKN’li ihale ile alımı yapılacak olan SBYS donanımlarına ilişkin şartnamede yapılan düzenleme ile donanım satıcısı firmadan da FKM’nin aktif olarak çalışırlığının test edilerek teslim edilmesinin istenildiği, bu çerçevede, başvuruya konu ihale kapsamında SBYS işini yapacak olan firmanın FKM sisteminin çalışması konusunda yükümlülüğünün bulunmaması gerektiği, ayrıca, Teknik Şartname’nin ekinde sunulan donanım tipolojisinden uç noktalar ile FKM sisteminin “aktif/pasif” yapılandırıldığının anlaşıldığı, ancak aktif/pasif yapılandırmada Teknik Şartname’nin 28’inci maddesinde istenilen “FKM sunucularına sistemin 7/24 kesintiye uğramadan çalışması sağlanacak” şartının sağlanmasının mümkün olmadığı, FKM sistemlerinde amacın bir sistem devre dışı kaldığı anda otomatik olarak FKM sistemlerinin devreye girmesi olduğu, bunun için de sistemin tüm lokaysyonlarda “aktif/aktif” olarak çalışması gerektiği, idarece istenilen 7/24 kesintisiz sistemin “aktif/pasif” yapıda sağlanamayacağı ve sistemde veri kayıplarının olacağı, bu nedenle FKM sisteminin tam ve amacına uygun olarak yapılandırılması için ilgili topolojinin ve yapılandırmanın tekrar düzenlenmesi ve planlanmasının gerektiği,

4) YBBYS (Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi) Teknik Şartnamesi’ne ilişkin olarak;

a) Teknik Şartaname’nin 41.1.4’üncü maddesinde “3.Basmak Yoğun Bakım biriminde bulunan ve Teknik açıdan veri aktarım özelliği olan ve bağlanması mümkün olan tüm cihazlar sözleşme süresince entegre edilecek ve gerekli destek verilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu Şartname’nin eki Ek-4’te belirtilenler dışında değişen ve/veya yeni alınacak cihazların entegrasyonuna yönelik bir düzenleme yapılmadığı, bu hali ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2015/17 sayılı Genelge’ye aykırı bir durum oluştuğu, Ek-4’te belirtilenler dışında cihaz bağlantı bedellerinin ne kadar olacağı ve kim tarafından karşılanacağına yönelik düzenleme yapılması gerektiği,

b) Teknik Şartname’nin 41.1.8’inci maddesinde, kuruma ait VTYS’nin markasının ne olduğunun belirtilmediği, açık kaynak kod tercih edilmediği durumda VTYS lisansının maliyetinin kimin tarafından karşılanacağına yönelik bir düzenleme yapılmadığı, ayrıca YBBYS’nin kurulacağı sunuculara ilişkin hiçbir bir bilginin verilmediği, sistemin hangi sunucularda çalıştırılacağı, CPU, RAM, HDD özelliklerinin ne olduğunun da belirtilmediği, bu hususlara yönelik düzenleme olmamasının teklif fiyatını belirlemede tereddüde neden olduğu,

c) Teknik Şartname’nin 41.1.9’uncu maddesinde, yatak sayısında +10 ilave artışa kadar ek ücret talep edilmeyeceğinin belirtildiği, ancak +10’dan sonraki ilave yataklar için ücretlendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, söz konusu maddenin mevcut hali ile teklif fiyatını belirlemede tereddüde neden olduğu, eksik bilgilerin yazılarak maddenin yeniden düzenlenmesi gerektiği,

ç) Teknik Şartname’nin 41.2.2’nci maddesindeki bilgilerin eksik olduğu, söz konusu Şartname’nin eki “Ek-4 YBBYS Entegre Olacak Cihaz Listesi”nde hangi cihazların veri paylaşım yeteneğinin olduğu, bu yeteneğin kullanılması için hangi ek donanımlara ihtiyaç duyduğu, bu donanımların network bağlantısı için ne tür dönüştürücülerin olması gerektiğine yönelik hiçbir düzenleme yapılmadığı, söz konusu düzenlemenin mevcut hali ile teklif fiyatını belirlemede tereddüde neden olduğu,

d) Teknik Şartname’nin 41.2.5’inci maddesinin “Sağlık Bilgi Sistemlerinin 18-Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sisteminde” olmayan bir madde olduğu ve rekabet ile fırsat eşitliğini engellediği, söz konusu maddede verinin çekilme ve okuma metodolojisini tek tek veya grup olarak lokal dinleyici kullanılmadan direkt olarak merkezi sunucu üzerinden işlem yapılmasının istenildiği ve dolayısıyla rekabetin engellendiği, ayrıca, merkezi sunucunun ne olduğu ve sunucunun özellikleri hakkında hiçbir bilgi verilmediği,

5) ADSH ve ADSM Teknik Şartnamesi’ne ilişkin olarak;

a)Teknik Şartname’nin 1.2.2’nci maddesinde yer alan Tablo 1’de bulunan kurumlarda mevcut olan birimler dışında yeni açılacak birimler için de HBYS hizmetinin bedelsiz olarak verilmesinin istenildiği, ancak söz konusu semt polikliniği, ek bina vb. durumlara ilişkin olarak bilgilendirme yapılmadığı, ileride açılacak söz konusu birimlerin teklif verirken tereddüde neden olduğu, bu çerçevede, söz konusu maddedeki “herhangi bir bedel talep edilmeden yüklenici tarafından yapılacaktır” ibaresinin “ilerinde açılacak olan birimlere (semt polikliniği, TRSM, ek hizmet binası vb.) ihtiyaç olması durumunda İdare’nin talebi üzerine iş artışı şeklinde yapılması gerekmektedir.” şeklinde değiştirilmesi gerektiği,

b)Teknik Şartname’nin 3.8’inci maddesinin, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzu (SBYS-AK)’nun 4.7’nci maddesinin aynısı olacak şekilde düzenlendiği, ancak bu durumun, söz konusu Kılavuz’un 2.1’inci maddesinde yer alan “Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Klavuzu (SBYS-AK) birebir kopyalanarak ihaleye çıkılmamalıdır. Bu durum gereksiz ürün alımları ve gereksiz maliyete, eksiksiz bilgilerle ihaleye çıkılacağından zeyil ya da iptal gerektirmesi sebebiyle sürecin uzamasına, teknik şartname diline uygun olmayan ve bu doküman içerisinde yer alan tavsiye niteliğindeki ifadelerin teknik şartnamede yer alması nedeniyle kurum itibarının bozulmasına neden olabilecektir.” düzenlemesine aykırı olduğu,

c)Teknik Şartname’nin 3.18’inci maddesinde yapılan düzenleme ile, yüklenicinin sorumluluğunda olmayan, idareye ait olan sunucu, veri depolama ünitesi, omurga switch vb. donanım cihazlarının bakımı ve günlük izlenilmesi vb. desteğin verilmesinin istenildiği, ancak, yüklenicinin sorumluluğunda olmayan, tamamen idareye ait olan donanımlara ilişkin olarak vb. (ve benzeri) ifadesi konularak her türlü olası aksaklıklardan HBYS yüklenicisinin sorumlu tutulmasının Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzu’nun 10.4’üncü ve 7.5’inci maddelerine aykırı olduğu,

ç)Teknik Şartname’nin 4.13’üncü ve 4.16’ncı maddeleri ile 4.14’üncü ve 4.17’nci maddelerinin mükerrer olduğu, diğer yandan, 4.15’inci ve 4.17.2’nci maddelerinde belirtilen sürelerin birbiri ile uyumsuz olduğu, bu nedenle, hangi maddelere göre işlem yapılacağının anlaşılamadığı, demo süresinin 3 gün ya da 5 gün olması durumunun demoya katılacak personelin konaklama ile geliş ve gidiş giderlerinin hesaplanmasında ve teklif fiyatının oluşturulması aşamasında tereddüde yol açtığı,

d)Teknik Şartname’nin 5.1’inci maddesinde yer alan “Kurulum ve proje planının işletmeye alınacağı tarihe İdare tarafından karar verilecektir.” düzenlemesinin, Sözleşme Tasarısı’nın 10.2’nci maddesinde yer alan “İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 (Altmış) gün içinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanır.” düzenlemesi ile uyumsuz olduğu, Teknik Şartname’nin 5.1’inci maddesinde işe başlama süresine idare tarafından karar verileceğinin belirtildiği, ancak Sözleşme Tasarısı’nın 10.2’nci maddesinde işe başlama süresinin 60 gün olarak belirtildiği,

e)Teknik Şartname’nin 6.3’üncü maddesinde belirtilen “ortak/makul zaman aralığı” net olmamakla birlikte idare ile yüklenici arasında bu sürelerde bir anlaşmazlık olması durumunda yüklenicinin haksız yere ve/veya keyfi olarak cezai işleme tabi tutulmasının mümkün olacağı, söz konusu maddede yapılan düzenlemenin rekabet ve fırsat eşitliği ilkesine aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle söz konusu maddede “basit raporlar/yazılımsal talepler için 10 iş günü, geniş kapsamlı raporlar ve veri girişi olan ekranlar için 15 iş günü, küçük kapsamlı yazılımsal değişiklikler için 20 iş günü, büyük kapsamlı yazılımsal değişiklikler için 30 iş günü” gibi belirgin bir şekilde düzenleme yapılması gerektiği,

f)Teknik Şartname’nin 6.5’inci maddesinde yapılan düzenleme ile, yüklenicinin sorumluluğunda olmayan, idareye ait olan sunucular ve bağlı yedekleme ünitelerinin 7/24 kesintisiz çalıştırılması için arıza, tespit, bakım, onarım ve teknik destek hizmeti verilmesinin istenildiği, dolayısıyla, yüklenicinin sistem bakımlarını yapmak ve takip etmek ile yükümlü tutulduğu, ancak, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzu’nun 10.4’üncü maddesi gereğince yüklenicinin sadece SBYS ile ilgili sunucuların işletim sisteminin bakım, destek ve güncellemelerinden sorumlu tutulabileceğinin belirtildiği, bu çerçevede, yüklenicinin sorumluluğunda olmayan, tamamen idareye ait olan sunucuların ve bağlı yedekleme ünitelerinin bakım, onarım ve teknik desteğinin HBYS yüklenicisi tarafından yapılmasının istenilmesinin söz konusu Kılavuz’a aykırılık teşkil ettiği,

Diğer yandan, Teknik Şartname’nin eki “Ek-5 Donanım Dağıtım Listesi”nde belirtilen ürünlerin 2021/181481 İKN’li ihale ile yeni alınacağının bilindiği, söz konusu donanım ihalesi kapsamında sunucu veri ve depolama ünitelerine ilişkin olarak 5 yıl destek garantisi istenildiği ve donanım alımı yapılacak firmanın arızaya müdahale süresine ilişkin olarak sürelerin belirtildiği, bu çerçevede söz konusu arıza tespit, bakım, onarım ve teknik destek hizmetlerinin söz konusu donanımı satacak olan firmadan değil de başvuruya konu ihalede HBYS yüklenicisinden istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

Öte yandan, söz konusu 2021/181481 İKN’li ihalenin donanım topolojisi ile başvuruya konu 2021/192061 İKN’li ihalenin donanım topolojisinin aynı olduğu, bu hali ile de söz konusu iki ihalenin idarece mevzuata aykırı olarak birbirine bağlandığı, 2021/181481 İKN’li ihalenin SBYS sitemine yönelik bir donanım ihalesi olduğu ve alınacak donanımların SBYS ihalesinde kullanılacağının belirtildiği, ancak söz konusu ihale sonuçlanmadan başvuruya konu 2021/192061 İKN’li ihalenin yapıldığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, dolayısıyla başvuruya konu 2021/192061 İKN’li ihalenin iptal edilerek öncelikle 2021/181481 İKN’li ihalenin sonuçlandırılması ve satın alınan donanımların ilgili kurumlarda kurulduktan sonra SBYS ihalesinin yapılmasının mevzuata uygun olacağı,

g) Teknik Şartname’nin “7.Personel Planlama” başlıklı bölümünde,  M***** ADSH, Tarsus ADSM, Silifke ADSM’de personel bulundurulmasına yönelik hiçbir düzenleme yapılmadığı, ancak sadece uzaktan destek ile iş ve işlemlerin çözülmesi zaman alacağı ve/veya uzaktan çözülemeyen durumlarda personel gönderilmesi ek maliyete neden olacağından 3 personelin söz konusu sağlık tesislerinde çalışacağına yönelik düzenleme yapılması gerektiği,

ğ) Teknik Şartname’de kurum bünyesinde herhangi bir personel istenmediği, HBYS desteğinin anılan Şartname’nin 7.1’inci maddesinde belirtilen ve 696 KHK ile hastane kadrosuna geçen 8 personel tarafından sağlanacağının düzenlendiği, Teknik Şartname’nin 8.1.8’inci maddesinde yapılan düzenlemede yapılması istenilen işlemin hem hayatın olağan akışına aykırı hem de mevcut hali ile yapılması mümkün olmayan bir durum olduğu, idarece hazırlanan Teknik Şartname’nin farklı farklı illerden ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzu’ndan karma olarak yapıldığı ve M***** iline özel durumların göz ardı edildiği, başka illerde yapılan ihalelerde de ilgili maddenin mevcut olduğu ve her sağlık tesisinde en az 2 personele, hastanelerin büyüklüklerine göre 15 personele kadar personel alımı da yapıldığının görüldüğü, tüm bu durumlar göz önüne alındığında söz konusu maddenin kendi içerisinde tutarsızlığından dolayı Şartname’den çıkarılması ya da personel istihdam edilmesi gerektiği,

h) İdarece yapılan 2021/18141 İKN’li donanım ihalesinde sorumluluğun donanım alımı yapılan firmaya ait olduğu, dolayısıyla donanımların konfigürasyonlarının SBYS yüklenicisinden talep edilmesinin hem 2021/18141 İKN’li söz konusu donanım ihalesi kapsamında donanım alımı yapılan firmayı hem de başvuruya konu 2021/192061 İKN’li ihalenin SBYS yüklenicisini etkileyeceği, bu nedenle başvuruya konu ihaleye ilişkin Teknik Şartname’nin 8.1.9’uncu maddesinin söz konusu Şartname’den çıkarılması gerektiği,

ı) Teknik Şartname’nin 8.1.10’uncu maddesinde belirtilen türdeki cihazların sisteme entegre edilebilmesi için veri aktarım özelliklerinin olması gerektiği ve bu özelliklere ilişkin doküman ve/veya datalara ihtiyaç duyulacağı, bunlar olmadan cihazların sisteme entegrasyonunun mümkün olmadığı, cihaz üretici firmaların bu tür cihazların bağlantısı sırasında doküman, data veya cihazdan veri gönderimi için ücret talep ettiği, bu nedenle, söz konu Şartname maddesine “Entegrasyon için gerekli olan veri aktarım domümantasyonu, cihaz dataları, cihazdan veri aktarımı üretici firmalardan idare tarafından temin edilecektir.” ifadesinin eklenmesi gerektiği,

i) Teknik Şartname’nin 8.1.11’inci maddesinde yapılan düzenlemede “laboratuvar, PACS vb.” entegrasyonunda, yüklenici firmanın bir web servisi yazarak aile hekimlerinin mi buna entegre olacağı, yoksa aile hekimlerinin sistemine HBYS firmasının mı entegre olacağı ve bunların dokümantasyonuna yönelik bir düzenleme yapılmadığı, söz konusu maddenin mevcut halinin teklif fiyatını etkileyecek unsurlar içerdiğinden teklifi hazırlarken tereddüde neden olduğu,

j) Teknik Şartname’nin 21.1’inci maddesinde yapılan düzenlemenin idarenin alt yapısına ilişkin olduğu ve ihale konusu iş ile ilgisinin bulunmadığı, söz konusu maddede belirtilen iş ve işlemlerin, idarenin ihtiyacı doğrultusunda ayrı bir ihale ile network donanım bakım onarım işi şeklinde yapılması gerektiği, yine benzer şekilde, söz konusu Şartname’nin 21.2 ve 21.3’üncü maddesinde yer alan düzenlemelerin de idareye ait network ve donanım ile ilgili sorunlara ilişkin olduğu, bu çerçevede, Şartname’nin söz konusu 21’inci maddesinin bu haliyle Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzu’nun 7.5 ve 10.4’üncü maddesine aykırı olduğu, yüklenicinin sadece SBYS ile ilgili sunucuların işletim sistemlerinin bakım, destek ve güncellemelerinden sorumlu tutulabileceği,

Diğer yandan, bahsi geçen 21’inci maddede “Yapılandırma, Teknik Destek ve Güncelleme” başlığı altında tanımlanan tüm hizmetlere yönelik olarak Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzu’nda hiçbir düzenleme mevcut olmadığı gibi ilgili kurumlarda çalışılan kendi personeli ile yapmaları gereken işlerin de SBYS işine dahil edildiği, oysa ki yükleniciden toplam 4 işçi talep edildiği, ancak, Teknik Şartname’nin 7.1’inci maddesinde “İlimiz genelinde 696 Sayılı Kanun hükmünde kararname ile Hastanelerde bulunan 55 HBYS Teknik destek personeli sürekli işçi statüsünde kadroya geçmiştir.” şeklinde belirtildiği üzere teknik destek personelinin zaten kurumların bünyesinde olduğu, bu maddeye istinaden gerekli işlemlerin söz konusu personel tarafından yapılması gerektiği, söz konusu maddenin Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Alım Kılavuzu’nun 7.5’inci maddesine aykırı olduğu, bu çerçevede, Teknik Şartname’nin söz konusu 21.1, 21.2 ve 21.3’üncü maddelerinin söz konusu Şartname’den çıkarılması gerektiği,

k) Teknik Şartname’nin 23.1.4’üncü maddesinde, idareye ait VTYS’den farklı bir VTYS olması durumunda lisans maliyetinin yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği, ancak idareye ait VTYS’nin ne olduğunun, hangi kurum adına ve hangi lisanların bulunduğunun Şartname’de belirtilmediği, yapılan zeyilname ile “İhale dokümanına aşağıdaki bilgi eklenmiştir. Kurum veri tabanı lisans bilgileri tablosu. Kurumumuzda 11 adet Oracle 11c bulunmaktadır. Silifke ADSM ve Çamlıyayla Entegre Devlet Hastanesinde lisans bulunmamaktadır.” düzenlemesinin yapıldığı, ancak, söz konusu 11 lisansın detaylarının ve hangi kurumlarda olduğunun da belirtilmesi gerektiği, ayrıca, söz konusu düzenlemede belirtilen 11 adet Oracle lisansın idarede bulunmadığı, idarece eksik, yanlış ve yanıltıcı bildirimde bulunulduğu, ayrıca söz konusu VTYS lisanslarının Teknik Şartname’nin eki “Ek-5 Donanım Dağıtım Listesi”nde belirtilen sunucuları karşılamadığı, mevcut topolojiye göre idarenin yeni lisanlara ihtiyaç duyacağı, söz konusu lisans miktarları ve tutarının taraflarınca belirlenerek şikayet dilekçesi ekinde sunulduğu, yayımlanan zeyilname ile oluşan söz konusu lisans maliyeti nedeniyle yaklaşık maliyetin yeniden belirlenmesi ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

Diğer yandan, Teknik Şartname’nin 23.1.5’inci maddesinde belirtilen “her türlü lisans”tan ne kast edildiğinin belli olmadığı, ayrıca, söz konusu lisansların teslim sürelerinin de belirtilmediği, bu haliyle söz konusu maddenin teklif fiyatını oluştururken tereddüde yol açtığı,

Öte yandan, Teknik Şartname’nin  “23.Veri Tabanı Yönetim Sistemi” başlığı altında bulunan maddelerin birbiri ile çeliştiği, 23.1.4 ve 23.1.5’inci maddelerdeki düzenlemelere bakıldığında VTYS lisansının kim tarafından hangi şartlara göre temin edileceğinin anlaşılamadığı, ayrıca, düşünülen donanım tipolojisine göre lisans kim tarafından temin edilirse edilsin çok yüksek maliyetlerin oluşacağı, bu nedenle donamım tipolojisinin yeniden düzenlenmesinin idare yararına olacağı,

l) Teknik Şartname’nin 35.4’üncü maddesinde yapılan düzenleme ile idarece satın alma modülünün istenildiği, ancak, kamu kurumlarında tüm satın alma işlemlerinin EKAP üzerinden yapıldığı için idarelerce söz konusu satın alma modüllerinin kullanılmadığı ve söz konusu satın alam modüllerinin EKAP’a entegrasyonunun mümkün olmadığı, bu nedenle, SBYS içerisinde kullanılmayacak olan söz konusu satın alma modülü için idarece gereksiz yere bedel ödeneceği, kamu yararı bakımından söz konusu maddenin Teknik Şartname’den çıkarılması gerektiği,

m) Teknik Şartname’nin 1.2, 1.3.2, 3.5, 3.19, 8.1.1, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.10, 8.1.11, 18.10, 21.1’inci maddelerinde yer alan düzenlemeler gereği
04/09/2021

Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası sayfasından ulaşabilirsiniz.21.11.2003 günlü 25296 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta olup, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sitemizde “avukatlar, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her türlü ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir ilkesi” egemendir.

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
Ziyaretler
Bugün: 112
Bu Hafta: 14225
Toplam: 946