Zorunlu Trafik Sigortasından Doğan Hasara İlişkin Temerrüt Başlangıcına İlişkin Karar

Rücu alacaklısı olan davacı ... şirketinin, üçüncü kişiye ödeme yaptığı tarih itibariyle rücu borçlusu olan davalı temerrüde düşmüş olup faiz başlangıç tarihinin ödeme tarihi olarak ...

25/03/2022

Aleyhe Hükmedilen Vekalet Ücretinin Reddedilen Miktarı Geçemeyeceğine İlişkin Karar

Davacı vekili özetle; müvekkilinin davalı işverenin işyerinde motosiklet-kurye olarak çalıştığını, davacının işine sebepsiz olarak son verildiğini iddia ederek; bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. ...

25/03/2022

Trafik Kazasından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Tutarının Güvence Hesabından Ödenmesine İlişkin Karar

Mahkemece, davalı ... ait aracın trafik sigortası olmamasına rağmen Güvence Hesabından davacılara ödeme yapılıp yapılmadığı sorulmamıştır. Davalı vekili temyiz dilekçesinde, davalı müvekkilinden dava dışı Güvence Hesabının davacılara...

07/09/2021

Kadastro Mahkemesinde Derdestlik İtirazına İlişkin Karar

Mahkemece her ne kadar Hazine davasından vazgeçtiğini bildirmiş ise de müdahillerin davası yönünden tespit tarihi ile satın aldıklarını iddia ettikleri tarih de göz önünde bulundurularak bir karar verilmesi gerekirken ...

02/09/2021

Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemine İlişkin Karar

Kazanılmış haklar gözetilerek (tazminata esas alınan gelir, esas alınan asgari ücret yılı, işlemiş/işleyecek dönem tarihleri gibi) davacının ve desteğin muhtemel bakiye yaşam süresinin TRH 2010 Yaşam Tablosu’na göre belirlenmesi suretiyle tazminat miktarının hesaplanması için bilirkişiden ek rapor alınarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekmekte iken...

02/09/2021

Karşılıksız Olduğu Anlaşılan Çekin Ödeme Yeri ile Karşılıksız İşlemi ile Borcun Götürülecek Borç Haline Gelmesine İlişkin Karar

Mahkemece hükmedilen ihtiyati haciz kararı üzerine, icra müdürlüğünün ilgili dosyası ile borçlular F1 Madencilik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile K1 hakkında icra takibi başlattıklarını, borçluların verilen ihtiyati haciz kararına yetkisiz mahkemece hükmedildiğini, yetkili mahkemenin takip konusu çekin keşide yeri olan İzmir Mahkemeleri olduğunu ileri sürerek yetki itirazında bulunduklarını, mahkemenin yetki itirazını kabulüne ve ihtiyati haczin kaldırılmasına karar verdiğini, ancak takip konusu çekin keşide yerinin İzmir olarak düzenlenmesine rağmen; çekin, muhatap bankaya İstanbul’da ibraz edilip karşılıksız olduğunun anlaşıldığını ...

02/09/2021

Gezi Parkı Eylemlerine İlişkin Olarak Terör Örgütü Faaliyeti Kapsamında Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirilmesi Suçunun Şartlarına İlişkin Karar

Sanıklar haklarında "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçundan kurulan mahkumiyet hükümleri ile tüm sanıklar hakkında "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Terör örgütü kurma veya kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya kurulan örgüte üye olma ve 2911 sayılı Kanuna Muhalefet"  suçlarından kurulan beraat hükümlerine ilişkin yapılan temyiz taleplerinin incelenmesinde...

02/09/2021

İşçi ve İşveren Arasında Akdedilen Sözleşmeden ve Haksız Rekabetten Kaynaklanan Cezai Şart Alacağının Tahsiline İlişkin Karar

Dava, rekabet yasağının ihlalinden doğduğu ileri sürülen cezai şart alacaklarının tahsili istemine ilişkin olup, öncelikle dikkate alınması gereken husus uyuşmazlığın 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve bu bağlamda iş mahkemesinin görevli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Taraflara arasındaki diğer bir uyuşmazlık iş sözleşmesindeki haksız rekabete bağlı cezai şart alacağının bulunup bulunmadığı noktasındadır. Ayrıca, davacının kötü niyet tazminatı alacağına hak kazanıp kazanmadığı konusunda da uyuşmazlık bulunmaktadır.

02/09/2021

Marka Tescilinin Hükümsüzlüğü ve Sicilden Terkin Kararının Aynı/Benzer İlişkilendirilebilecek Mallar ile Sınırlı Verilmesi Gerektiğine İlişkin Karar

Taraf markalar arasındaki emtiaların aynı olduğu, hizmetlerinin de birebir aynı olduğu, dava konusu markanın görsel mizanpajındaki farklılıkların, markayı davaya mesnet gösterilen markalardan farklılaştırmadığı, taraf markaları arasında 556 sayılı KHK md. 8/1-b anlamında belirtilen mal ve hizmetler bakımından iltibas tehlikesinin söz konusu olacağı ...

07/07/2021

Faydalı Modellerde Yenilik Kriterine İlişkin Karar

... Yenilik incelemesinde tekniğin bilinen durumuna ait dokümanların tek tek değerlendirilmesi neticesinde dava konusu ... Y sayılı faydalı model belgesinin 1, 2, 7 ve 8 numaralı istemlerinin yenilik kriteri taşımadığı 3, 4, 5 ve 6 numaralı istemlerinin ise yeni olmadığının ispat edilemediği gerekçesiyle davanın kısmen kabul kısmen reddi ile davalı adına tescilli ...sayılı faydalı model belgesinin 1, 2, 7 ve 8 numaralı istemler yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar ...

07/07/2021

Hükmün Denetlenebilir ve Hüküm Kurmaya Elverişli Olmayan Bilirkişi Raporu Esas Alınmasına İlişkin Karar

Hükme esas alınan yeni raporda; daha evvel dosyaya sunulan ek bilirkişi raporu ile davalı yanca sunulan teknik uzman raporu arasındaki çelişkinin somut bir şekilde giderilmediği, niçin uzman raporuna üstünlük tanındığının belirtilmediği ve dava konusu incelemeli patent belgesinin sadece genel ifadelerle buluş basamağı taşıdığının belirtilmiş olduğu ....

07/07/2021

Marka İşaretlerinde Benzerlik Bulunan Başvuruların Kapsamında Kalan Mal ve Hizmetlere İlişkin Nispi Red Sebeplerine İlişkin Karar

Davalının "şekil+İKRAM" ibareli başvurusu ile davacının "ÜLKER İkram" ve "İKRAM" ibareli tescilli markaları arasında biçim, düzenleme ve tertip tarzı itibariyle görsel ve sescil olarak benzerlik bulunmakla birlikte başvuru markası kapsamında bırakılan 43. sınıfta yer alan tüm hizmetlerle 35. sınıfta yer alan ...

07/07/2021

Ürünün Kullanım Şekli ve Görünümü ile Toplumda Bıraktığı İntiba İtibariyle Marka Hakkına Tecavüze İlişkin Karar

Davalının markasının görsel, işitsel ve ürünlerin kutulama şekli itibariyle davacı markaları karşısında, ortalama tüketici nezdinde karışıklığa sebebiyet verecek düzeyde benzer olduğu, ortalama tüketicinin özellikle kozmetik sektöründe ilk görüşte davalı markasının davacı markasından farklı olduğunu algılayabilmesinin mümkün olmadığı ...

07/07/2021

Almanya'da Faaliyet Gösteren Zincir Marketin Ticaret Unvanı ve Marka Başvurusuna İlişkin Ayırt Edicilik ve Benzerlik İtirazına İlişkin Karar

... Davacının aynı sınıflarda başvuru tarihi daha eski olan tescilli markalarının bulunduğu, davacı markasının tanınmışlığı göz önüne aldığında ilişkilendirme ihtimalini içerecek şekilde karıştırılma ihtimali bulunduğu, davacı markasının tanınmışlığından haksız yarar sağlanabileceği ve ayırt ediciliğinin zayıflayacağı, mülga 556 sayılı KHK'nın 8/4 maddesindeki koşulların gerçekleştiği ...

07/07/2021

Avrupa Patent Ofisi Nezdinde Tescilli Olan Bir Patent ile İlgili Olarak Avrupa Birliği Regulasyonu'nun Uygulanması Gerektiğine İlişkin İtiraz Hakkında Karar

... Davaya konu patentin ilk olarak Avrupa Patent Ofisi (EPO)'nde patentlenebilir bulunması sonucunda Avrupa'daki pek çok ülke ile birlikte Türkiye'de de tescil edildiği, ABD ve Japonya'da da tescilli olduğu, ATEX sertifika koşullarının patent verilebilirlik kriterleri yönünden sonuca etkisinin ...

07/07/2021

Gaziantap Bölge Adliye Mahkemesi Patent Başvuru Konusunun Yeni ve Buluş Basamağı İçermediğine İlişkin İtiraz Davasına Başvurunun Sonucunun Beklenmesi Gerektiğine İlişkin Karar

Davacı vekili, davalı tarafından "linter maddesinden dinamit ham maddesi üretimi" adlı patent belgesinin 2012/00990 numarası ile TPMK nezdinde tescil ettirildiğini, 556 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin "Patent Verilerek Korunacak Buluşlar" başlıklı 5. maddesi gereğince bir buluşun patent ile korunabilmesi için maddede belirtilen üç koşulun bir arada bulunması gerektiğini...

07/07/2021

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan davacının, tezli yüksek lisans…

Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan davacının, tezli yüksek lisans yaptığından bahisle uzman öğretmenlik unvanı verilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı işleminin; haksız ve hukuka aykırı olduğu, Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca tarafına uzman öğretmenlik unvanının verilmesi gerektiği iddialarıyla iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların idareye başvuru tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

17/05/2021

Davacı H*** D**** tarafından, 4483 sayılı Kanun kapsamında verilen soruşturma izni verilmemesine yönelik 18.09.2013 tarih ve 142 sayılı işlemin iptali ve ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesi istemiyle Ankara Valiliği'ne karşı açılan dava dosyası

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 1. maddesinde; bu Kanunun amacının, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemek olduğu, 3. maddesinde; ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merciin vali olduğu 9. maddesinde de; yetkili mercinin, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, itiraz yoluna gidebileceği, Vali tarafından verilmiş kararlara vaki itiraza bölge idare mahkemesinin bakacağı, itirazın öncelikle inceleneceği ve en geç üç ay içerisinde karara bağlanacağı, verilen kararın kesin olduğu kurallarına yer verilmiştir.

16/05/2021

Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası sayfasından ulaşabilirsiniz.21.11.2003 günlü 25296 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta olup, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sitemizde “avukatlar, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her türlü ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir ilkesi” egemendir.

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
Ziyaretler
Bugün: 108
Bu Hafta: 15947
Toplam: 12.391