YILLIK GELİR SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

A. SİGORTANIN KAPSAMI

A.1. Sigortanın Konusu

1.1- Sigortacı, yıllık gelir sigorta sözleşmesi ile toplu veya belirli süreler içinde ödenen primlere göre sigortalının yaşaması halinde hemen veya belirli bir süre sonra başlamak üzere sigortalı, sigorta ettiren veya sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde lehdara ömür boyu veya belirli bir süre için düzenli gelir ödenmesini taahhüt eder.

A.2. Sigortacı, Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar

2.1- Bu genel şartlar çerçevesinde toplu veya belirli süreler içinde yapılan prim ödemeleri karşılığında sigorta sözleşmesi ile riski üzerine alan tarafa “sigortacı”, üzerinde riziko gerçekleşme ihtimali olan kişi veya kişilere “sigortalı”, sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdederek sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde prim ödemek suretiyle teminat altına alan kişiye “sigorta ettiren”, lehine sigorta sözleşmesi akdedilen ve sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde kural olarak sigorta bedelini sigortacıdan isteme hakkı olan kişiye “lehdar” denir.

A.3. Sigorta Bedelinin Değiştirilmesi

3.1- Sigorta süresi içinde, sigorta ettirenin talebi ve sigortacının da kabulü halinde sigorta bedeli değiştirilebilir.

3.2- Sigorta ettiren sigorta bedeliyle ilgili değişiklik talep ettiğinde durumu sigortacıya yazılı olarak bildirir ve sigortacının gerekli gördüğü durumlarda son altı ay içinde alınmış sağlık raporunu sigortacıya verir.

3.3- Sigorta bedeli değişikliği halinde yapılacak beyanlar hakkında C.3 hükümleri uygulanır.

A.4. Özel Şartlar

4.1- Taraflar, sigorta ettiren ve sigortalının aleyhine olmamak üzere özel şartlar kararlaştırabilir.

A.5. Birden Çok Sigorta

5.1- Sigorta ettiren bir veya bir kaç sigortacıyla aynı rizikolara karşı çeşitli bedeller üzerine sigorta sözleşmesi yapabilir.

A.6. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

6.1- Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğlen saat 12.00’de başlar ve öğlen saat 12.00’de sona erer.

A.7. Sigortanın Coğrafi Sınırı

7.1- Bu sigorta dünyanın her yerinde geçerlidir.

B. SİGORTALI VE LEHDARLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

B.1. Sigortalıya Yapılacak Ödemeler

1.1- Sigorta sözleşmesine göre belirlenen sigorta bedeli, sigortacı tarafından aylık, üçer aylık, altışar aylık veya yıllık olarak ödenebilir.

B.2. Hak Sahiplerine Yapılacak Ödemeler

2.1- Hak sahipleri sigortalının öldüğünü öğrendikleri tarihten itibaren durumu beş gün içinde sigortacıya bildirmek zorundadırlar.

2.2- Hak sahipleri, sigorta sözleşmesinden doğan haklarını talep edebilmek için, aşağıdaki yazılı belgeleri, masrafı kendilerine ait olmak üzere temin ederek sigortacıya verir.

a) Sigorta poliçesi,

b) Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,

c) Lehdar tayin edilmediği durumlarda veraset ilamı.

2.3- Sigortacı varsa lehdar veya lehdarlara, lehdar tayin edilmediği durumlarda hak sahiplerine sigorta sözleşmesinde belirlenen esaslara göre yapılacak ödemelere ilişkin olarak aldığı belgeler karşılığında bir alındı belgesi verir.

2.4- Bütün belgelerin verilmesinden sonra sigortacı, sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde ödenmesi gereken sigorta bedelini en geç on gün içinde hak sahiplerine öder.

C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması

1.1- Sigortacının sorumluluğu, primin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksidin poliçenin tesliminde ödenmesi ile başlar. Aksi kararlaştırılmadıkça, primin tamamının veya ilk taksidin ödenmemesi hâlinde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu şart poliçeye yazılır.

1.2- Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kullanılan ödeme araçlarına göre ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigortalıya bildirilir.

1.3- Usulüne uygun olarak doldurulup imzalanmış olan sigorta sözleşmesine ilişkin teklifnamenin sigortacıya ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde reddedilmemesi halinde sigorta sözleşmesi yapılmış olur. Sigortacı, sigorta sözleşmesi doğrudan doğruya sigorta ettiren kimse veya onun temsilcisi ile yapılmışsa sözleşme tarihinden yirmi dört saat içinde veya sözleşme bir aracı vasıtasıyla yapılmış ise en geç on gün içinde poliçeyi sigorta ettiren kimseye verir.

1.4- Sigorta sözleşmesine ilişkin teklifnamenin verilmesi sırasında alındı belgesi karşılığında alınan tutar teklifnamenin sigortacı tarafından reddedilmesi halinde hiçbir kesintiye tâbi tutulmaksızın sigorta ettirene iade edilir, teklifnamenin sigortacı tarafından kabul edilmesi halinde ise sigorta ettirenin prim borcuna mahsup edilir.

1.5- Primin tamamının veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde herhangi bir taksitin vade bitiminde ödenmemesi halinde sigortacı, sigorta ettirenin sigortacıya bildirmiş olduğu son ikametgah adresine taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla resmi bir ihtarname ile söz konusu primin tamamının veya taksitin bir ay içinde ödenmesini, aksi takdirde sigortanın feshedilmiş olacağını ihtar eder. Bu sürenin sonunda söz konusu tutar denmemiş ise sözleşme feshedilmiş olur.

1.6- Sigorta primi önceden taraflarca belirlenen vadede ödenir ve bu ödemeye ilişkin makbuz verilir.

1.7- Aksine bir sözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça üç yıl geçmeden sigorta ettiren sigortadan cayar veya taahhüdüne uymazsa verdiği primi veya bedeli sigortacıdan talep edemez.

C.2. Sigortalı ve Sigorta Ettirenin Sözleşmenin Yapılması Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü

2.1- Sigortacı, sigorta sözleşmesini, sigorta ettirenin, bilgisinin olduğu hallerde sigortalının beyanı veya temsilci aracılığıyla yapılıyorsa temsilcinin de beyanını esas alarak ve teklifname ve varsa eklerinde yazılı sorulara verdiği cevaplara dayanarak yapar.

2.2- Gerek sigorta ettiren gerekse sigortalı veya temsilcisi, sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında sorulduğu halde susmuş veya eksik ya da gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmuş ise sigortacı, durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak sekiz gün içinde prim farkını talep edebilir. Ancak, sigortacının bildirilmemiş, eksik veya yanlış bildirilmiş olan hususları bilmesi veya ihbar etmemenin ya da yanlış ihbar etmenin kusura dayanmaması halinde cayma caiz değildir. Bu durumda rizikonun kabul edildiğinden daha yüksek olması nedeniyle daha fazla bir prim alınması gerekiyorsa sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde prim farkını talep edebilir. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşmeden cayılmış olur. Ancak, prim farkının kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmeden cayılması, sigortacının eksik veya yanlış beyanı öğrendiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde söz konusudur.

2.3. Cayma veya prim farkını talep etme hakkı süresinde kullanılmadığı takdirde düşer.

C.3. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü

3.1- Sözleşmenin yapılmasından sonra, rizikoya etki edebilecek hususlarda meydana gelecek değişikliklerin sekiz gün içinde sigortacıya bildirilmesi gerekir.

3.2- Durumun sigortacı tarafından öğrenilmesinden sonra;

Değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmaması ya da daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hallerden ise, sigortacı değişikliği öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar.

3.3- Sigorta ettiren talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.

3.4- Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer. Her ne şekilde olursa olsun değişikliği öğrenen sigortacı, sigorta hükmünün devamına razı olduğunu gösterir bir harekette bulunursa fesih hakkı düşer.

3.5- Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulanmasını gerektirir hallerden ise, sigortacı değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir.

3.6- Sigortacının sözleşmeyi bu değişikliklere göre yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren değişiklik hallerinde:

a) Sigortacı durumu öğrenmeden önce,

b) Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,

c) Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde riziko gerçekleşirse

sigortacı o sigorta bedeline ilişkin olarak tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir.

C.4. Sigortanın Tekrar Yürürlüğe Konulması veya Eski Haline Dönüştürülmesi

4.1- Aksine bir sözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça, sigorta ettiren en az ilk üç yıllık primin ödenmesinden sonra sigortadan cayar veya taahhüdüne riayet etmezse satın alma ve ödünç vermeye ilişkin haklarını kullanmadığı takdirde sigorta prim ödenmesinden muaf bir sigorta haline çevrilmiş olur ve sigortacı re’sen madde C.5 hükümlerini uygular. Bunun şartlarının poliçede açıkça gösterilmesi lazımdır.

4.2- Primin ödenmemesinden dolayı fesih veya tenzil edilmiş olan sözleşme, ödenmeyen ilk primin vadesini izleyen altı ay içinde ve birikmiş primler, her primin vadesinden itibaren hesap edilecek faiziyle birlikte sigorta ettiren tarafından sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça bir defada ödenmek şartıyla tekrar yürürlüğe konulur veya eski haline dönüştürülür.

4.3- Bu altı aylık süre geçtiği takdirde, sigortacı isterse, masrafı sigorta ettirene ait olmak üzere sigortalıdan yeni bir muayene isteyebilir. Muayene sonucu sigortanın devamı bakımından uygun görüldüğü ve birikmiş primler yukarıda yazılı esaslar dahilinde ödendiği takdirde sigortacı sözleşmeyi tekrar yürürlüğe koyar.

4.4- Sigortanın yeniden yürürlüğe konması esnasında yapılacak beyanların gerçeğe aykırı olması halinde madde C.2 hükümleri uygulanır.

C.5. Prim Ödenmesinden Muaf Sigorta (Tenzil)

5.1- Prim ödenmesinden muaf bir sigorta haline gelinmesi halinde sigorta bedeli poliçe ve tarife teknik esaslarında gösterildiği şekilde indirilir.

C.6. Satınalma (İştira)

6.1- Sigortacı, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça en az üç yıllık primi ödenmiş olan yıllık gelir sigortasını, sigorta ettirenin talebi üzerine ve sigorta poliçesinin geri verilmesi karşılığında poliçede verilen şekilde satın almak zorundadır.

C.7. Borç Verme (İkraz)

7.1- Sigortacı, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça en az üç yıllık primi ödenmiş olan yıllık gelir sigortasını, sigorta ettirenin talebi üzerine ve sigorta poliçesinin iadesi karşılığında sigorta poliçesi üzerinden ödünç para vermek zorundadır.

7.2- Borcun faizleri, taraflarca kararlaştırılan vadelerde ödendiği sürece sözleşme yürürlükte kalır. Faizler vadelerinde ödenmeyecek olursa, sigortacı, sigorta ettirene bir ihbar mektubu göndererek borcunu işlemiş faiz ve masraflarıyla üç ay içinde ödemeye davet eder. Borç bu süre içinde ödenmez ise alacağını işlemiş faiz ve masraflarıyla birlikte tahsil eder. Kalan miktar sigorta ettirene iade olunur.

C.8. Poliçenin Kaybı

8.1- Poliçenin kaybı halinde, sigortacıda bulunan ve sigorta ettiren tarafından onaylanmış kayıt ve belgeler esas, kaybolan nüsha geçersiz kabul edilerek yerine sigorta ettiren tarafından imza edilecek bir kayıp formu karşılığında ikinci bir örnek poliçe verilir. Bu konuda yapılacak masraflar sigorta ettirene aittir.

C.9. Hak veya Borçların Devri -Menfaattarın Değiştirilmesi

9.1- Bu sözleşmeden doğan hakların veya borçların devri mümkündür .

9.2- Sigorta ettiren, sigortadan faydalanan kimseyi sigortanın başlangıcında veya daha sonra tayin edebileceği gibi istediği zaman değiştirme hakkına da sahiptir. Ancak, sigorta ettiren değiştirme hakkından vazgeçtiğini poliçeye yazdırmakla birlikte poliçeyi lehdara teslim etmişse artık o kişiyi değiştiremez.

C.10. Tebliğ ve bildirimler

10.1- Sigorta ettiren tarafından yapılacak tebliğ ve bildirimler, sigortacının şirket merkezine yapılır.

10.2- Sigortacı tarafından yapılan tebliğ ve bildirimler ise sigorta ettirenin veya gerektiğinde sigortalının ya da lehdarın sigortacıya bildirilmiş son adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır. Bu adreslerin değişmiş olması ve bu hususun sigortacıya bildirilmemiş olması dolayısıyla sigortacı tarafından yapılan tebligat veya bildirimin sigorta ettiren, sigortalı veya lehdara ulaştırılamamış olmasından doğacak kanuni sonuçlar doğrudan doğruya bu kişilere ait olur.

10.3- Taraflara imza karşılığında elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

10.4- Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve sigortacıya, sigortalıya ve sigorta ettirene ulaştığı kanıtlanabilen bildirimler de geçerli sayılır.

C.11. Sırların Saklı Tutulması

11.1- Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigortalıya, sigorta ettirene ve lehdara ait öğrenecekleri sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludurlar.

C.12. Yetkili Mahkeme

12.1- Bu sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigortacının şirket merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan aracının ikametgâhının bulunduğu yerde; sigortalı veya sigorta ettiren aleyhine açılacak davalarda ise, davalının ikametgâhının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemedir.

C.13. Zaman aşımı

13.1- Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

C.14. Yürürlük

14.1- Bu genel şartlar 01/10/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

 


Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası sayfasından ulaşabilirsiniz.21.11.2003 günlü 25296 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek kuralları gereğince sitemiz herhangi bir reklam unsuru taşımamakta olup, sadece bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda sitemizde “avukatlar, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her türlü ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen “Avukatlık Meslek Kuralları”na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir ilkesi” egemendir.

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
Ziyaretler
Bugün: 369
Bu Hafta: 14047
Toplam: 5.296