LiveZilla Live Chat Software
Vergi Mahkemesi Kararları - Tuncay Yılmaz Avukatlık Bürosu

LiveZilla Live Chat Software
Başlık Tıklamalar
213 sayılı yasanın mükerrer 355/1-3. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının; Tıklamalar: 2075
İhale kararı üzerinden ödenen karar pulu ile sözleşme nedeniyle davacı şirket tarafından ödenen damga vergilerinin iadesi istemiyle yapılan şikayet başvurunun Tıklamalar: 1517
Düzenlediği irsaliyeli faturada düzenleme saati yazılmadığından bahisle kesilen özel usulsüzlük cezasının Tıklamalar: 1464
Davacının satın aldığı gayrimenkulü 5 yıl içinde satması nedeniyle elde etmiş olduğu değer artış kazancını beyan etmemesi üzerine Tıklamalar: 1336
karar ilam harcının tahsili amacıyla müvekkili adına düzenlenen ödeme emrinin Tıklamalar: 1261
Davacı şirkete yapılan hakediş ödemeleri üzerinden gerçekleştirilen 5.345,62 TL damga vergisi kesintisinin, düzeltme ve şikayet yoluyla iadesi istemiyle yapılan başvurunun davalı idarece reddine ilişkin Tıklamalar: 1084
Haksız yere fazla katma değer vergisi iadesi alınması sebebiyle Tıklamalar: 913
4458 sayılı Gümrük Kanununun 234/1-b maddesi uyarınca kesilen 10.727,28 TL KDV para cezası kararının, Tıklamalar: 779
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355/4 ve 353/6. maddeleri uyarınca 2007 yılı için kesilen özel usulsüzlük cezalarının Tıklamalar: 768
Davacı adına 2 nolu ihbarnameyle tarh edilen haksız çıkma zammının kaldırılması istenilmektedir Tıklamalar: 718
AİLE HEKİMİ OLAN DAVACININ MAAŞINDAN KESİLEN NİSPİ DAMGA VERGİSİNİN İADESİ İÇİN VERİLEN KARAR Tıklamalar: 660
ÖDEME EMRİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU GEREKÇESİYLE İPTALİNE İLİŞKİN KARAR Tıklamalar: 644
Pos tefeciliği faaliyetinde bulunduğunun tespit edildiğinden bahisle hakkında düzenlenen vergi inceleme raporlarına istinaden 3 (üç) kat vergi ziyaı cezalı olarak tarh edilen 2010 yılına ait gelir vergisi Tıklamalar: 602
Müstahzar ve akışkanlığı düzenleyici madde üretmek taahhüdüyle ithal etmiş olduğu baz yağları, belgesiz ve kayıt dışı biçimde piyasaya sürdüğü, ilgili döneme ait satış faturalarını muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olarak düzenlediği yönünde tanzim edilen Tıklamalar: 575
Ba-bs formlarının verilmemesi nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'n mükerrer 355/1-1. uyarınca tasfiye memuru olan davacının adına kesilen özel usulsüzlük cezalarının Tıklamalar: 537
Davacının banka hesabına uygulanan e-haciz işleminin Tıklamalar: 531
Takdir komisyonu kararına istinaden re'sen yapılan bir ve üç kat vergi ziyaı cezalı kurum geçici vergisi tarhiyatına karşı açılan davada; Tıklamalar: 515
Gayrimenkul satışından elde ettiği değer artış kazancını beyan etmediği tespit edildiğinden bahisle Tıklamalar: 505
İşyerinde bulunan POS cihazlarını kredi kartı sahiplerine ödünç para verme işleminde kullanarak kayıt dışı faiz geliri elde ettiğinden bahisle Tıklamalar: 504
Kdv beyanamelerini kanuni süresinde elektronik ortamda vermeyen davacı adına kesilen özel usulsüzlük cezalarının Tıklamalar: 497
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezası Tıklamalar: 476
Karar ve ilam harcına ilişkin kısmının ,hüküm altına harcın Mahkeme kararının bozulması üzerine ayni mahiyette verilen karar sonrasına ilişkin olduğu ,ilk Mahkeme kararı üzerine aleyhe hükmedilen aynı miktardaki harcın idare veznesine ödendiği Tıklamalar: 468
6183 sayılı Yasanın 79. maddesine istinaden tahakkuk ettirilen 25.010,00-TL tutarındaki borcun Tıklamalar: 464
Apartman Yöneticiliğinin re'sen stopaj gelir vergisi mükellefi yapılarak gelir vergisi stopajı ve damga vergisi yönünden vergi ziyaına sebebiyet verdiği gerekçesiyle Tıklamalar: 442
Sahte fatura düzenlemekten vergi tekniği raporu tanzim edilmiş olan mükelleften aldığı sahte faturaları yasal defterlerine kaydederek indirim konusu yaptığının tespiti nedeniyle Tıklamalar: 422
Beyannamelerini elektronik ortamda ve süresinde vermediğinden bahisle 213 sayılı Kanunun mükerrer 355/1-2 maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezalarının; Tıklamalar: 418
OKUL KANTİNİ KİRALAMA İŞLEMİNİN İSTİSNALAR ARASINDA YER ALDIĞI GEREKÇESİYLE TAHAKKUK FİŞİNİN İPTALİNE İLİŞKİN KARAR Tıklamalar: 394
8.404,89 TL'lik nema geliri nedeniyle yapılan gelir vergisi tahakkukunun iptali ve ödenen tutarın (gelir vergisi, damga vergisi) iadesi istemiyle yaptığı düzeltme-şikayet başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlemin; Tıklamalar: 380
Sahte fatura kullanımı yönünden sınırlı incelenmesi sonucu düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden eleştirilen faturalardaki KDV indirimlerinin reddi suretiyle Tıklamalar: 369
gelir vergisi, fon payı ile gecikme faizinin tahsili amacıyla varis sıfatıyla davacı adına tanzim edilen ödeme emrinin; Tıklamalar: 367