LiveZilla Live Chat Software
AYM Kararları - Tuncay Yılmaz Avukatlık Bürosu

LiveZilla Live Chat Software
Başlık Tıklamalar
DAVALILARA AİT ARAZİ ÜZERİNDE DAVACI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ) TARAFINDAN DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLMESİ ÜZERİNE İRTİFAK HAKKI TESİS BEDELİNİN TESPİTİ Tıklamalar: 1415
6524 SAYILI KANUN'UN ÖNCELİKLE TÜMÜNÜN “YOK” HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN SAPTANMASI VEYA “ŞEKİL” BAKIMINDAN ANAYASA'YA AYKIRILIĞI NEDENİYLE TÜMÜNÜN İPTALİNE İLİŞKİN KARAR Tıklamalar: 1043
CİNSEL İSTİSMAR DAVASI Tıklamalar: 1014
12.7.2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Tıklamalar: 1003
Anayasa Mahkemesi, Uluslararası koruma talebinin reddine dair kararın, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 340. maddesinin Anayasa’nın 10., 11., 49. ve 55. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptali talebini reddetti. Tıklamalar: 995
1.3.2014 tarihli ve 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Tıklamalar: 855
Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali istemiyle açılan davada, itiraz konusu kuralların Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptalleri için başvurm Tıklamalar: 851
Sanık hakkında tehdit suçundan açılan kamu davasında, itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur. Tıklamalar: 845
Anayasa Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce ilgili hakkında verilen sınır dışı etme kararının iptali talebiyle açılan davada, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 53. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ... Tıklamalar: 845
AVUKATIN ADLİYE GİRİŞİNDE POLİS TARAFINDAN ÜSTÜNÜN ARANMASI Tıklamalar: 810
21.5.2013 tarihli ve 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Tıklamalar: 764
Anayasa Mahkemesi, elektrik dağıtım şirketi aleyhine açılan istirdat davasında, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na, 4.6.2016 tarihli ve 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26. maddesiyle ... Tıklamalar: 757
19.11.2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Tıklamalar: 754
Anayasa Mahkemesi, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na, 10.12.2014 tarihli ve 6582 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen geçici 52. maddenin beşinci fıkrasının, Anayasa’nın 2., 10., 11. ve 72. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptali istemini reddetti. Tıklamalar: 742
Anayasa Mahkemesi, Sanıklar hakkında yurt dışına firar suçundan açılan kamu davasında, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 67. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin, iptal edilmesine karar verdi. Tıklamalar: 736
HAKKI YILDIRIM BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/7052) Tıklamalar: 734
YAVUZ PEKGÖZ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/5462) Tıklamalar: 722
Taşınmazın Hazine adına tespit edilmesine itirazen açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptali ve yürürlüğünün durdurulması için başvurmuştur. Tıklamalar: 720
AYM, TCK'nın 168. maddesindeki "zararın hüküm verilinceye kadar tamamen tazmin edilmesi halinde ise, verilecek ceza üçte birine kadar indirilir." ibaresinin iptal istemini reddetti. Tıklamalar: 715
Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği'nin 6. maddesi ile 14. maddesindeki "oda ve" ibaresinin iptali talebiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırılık iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptali için başvurmuştur. Tıklamalar: 713
Yöneticisi oldukları derneğe ait defter ve belgelerin tutulmaması ve tasdik ettirilmemesi nedeniyle sanıklar hakkında açılan kamu davasında, itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırılık iddiası Tıklamalar: 691
YETKİLENDİRİLMİŞ VETERİNER HEKİM ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İHALE İŞLEMİNİN İPTALİ TALEBİYLE AÇILAN DAVADA, İTİRAZ KONUSU KURALIN ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞU İDDASINI CİDDİ BULAN MAHKEME, İPTALİ İÇİN BAŞVURMUŞTUR. Tıklamalar: 679
Eksik vergi ödemek amacıyla sahte fatura ve belgelerle yurda araç sokulduğu ileri sürülerek açılan kamu davasında, itiraz konusu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu. Tıklamalar: 672
Lütfi ASLAN VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU Tıklamalar: 644
4.4.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 81. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının, Anayasa'nın 2., 19., 36. ve 142. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi talebidir. Tıklamalar: 638
NAFİSE EKİCİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/5993) Tıklamalar: 636
MEHMET REŞİT ARSLAN BAŞVURUSU (4) (Başvuru Numarası: 2013/2909) Tıklamalar: 581
Eylemli İçtüzük değişikliği niteliğinde olduğu ileri sürülen, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunun 14.7.2015 tarihli 7. Birleşiminde açılan usul tartışması sonucunda tesis edilen, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) boşalacak Halkların Tıklamalar: 576
Anayasa Mahkemesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğince (TMMOB) veya Odalarca katılım sağlanması düşünülen uluslararası toplantı ve kongreler öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınması gerektiğini belirten hükmün iptaline karar verdi. Tıklamalar: 548
MEHMET YAVUZEL VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/1652) Cizre ilçesinde yaralı oldukları ve sağlık hizmetlerine erişemedikleri ileri sürülen kişiler Tıklamalar: 528