LiveZilla Live Chat Software
Tuncay Yılmaz Avukatlık Bürosu - Tuncay Yılmaz Avukatlık Bürosu

LiveZilla Live Chat Software

AVUKATLARA ÖZGÜ HUKUKİ KONULARLA İLGİLİ DANIŞMANLIK ŞİRKETİ KURULAMAYACAĞI

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi

 

ESAS: 2015/219 
KARAR: 2015/4572
 
Taraflar arasında görülen davada İstanbul (Kapatılan) Anadolu 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 10/10/2013 tarih ve 2013/670-2013/351 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
 
Davacı vekili, davalının trafik kazası geçirmiş şahıslara ulaşarak sigorta şirketlerinden olan alacaklarını 45 gün içinde tahsil etmeyi, bu süreçte herhangi bir ücret almamayı, sonrasında ise %20 oranında bir bedel almayı taahhüt ettiğini, ''www...com'' adresli internet sitesi ile de bu hizmetlerini yayınladığını, davalının eyleminin Avukatlık Kanunu'nun 35, 63. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürerek, haksız rekabetin tespitini, önlenmesini, hükmün ilanını talep etmiştir.
 
Davalı vekili, müvekili şirketin gerçek ve tüzel kişiler ile sigorta şirketlerine danışmanlık hizmetleri veren, sorumluluk sigortası kapsamında kişilerin uğradıkları zararın giderilmesi için sigorta şirketleri nezdinde girişimde bulunan bir şirket olduğunu, avukatlara ait yetkilerin kullanılmadığını, internet sitesindeki bilgileri dava dışı tasarım şirketinin bilgileri haricinde yayınladığını, sonrasında kaldırıldığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
 
Mahkemece, Türk hukuk sisteminde hukuki konular itibariyle danışmanlık şirketlerinin kurulmasına olanak bulunmadığı, bu kapsamındaki işlerin avukatlara özgülendiği, davalı şirkete ait internet sitesinde süreç tamamlandığında ne kadar ücret ödeneceği veya tazminattan bu ücretin mahsup edilip edilmeyeceğinin belirsiz ve 3. kişileri yanıltıcı nitelikte olduğu, Avukatlık Kanunu 35. madde kapsamında kalan bir kısım hizmetlerin de 3 kişilere ücretsiz olarak sunulmasının vaadedildiği, bu vaadlerin ve tanıtımların reklam yasağı kapsamında kaldığı gerekçesi ile davanın kabulü ile www...com.tr sitesi üzerinden yaptığı yayın itibariyle davalı şirketin her türlü sigorta kapsamında kalan kazalarda vatandaşlara kaza nedeniyle doğan tazminatı tahsil etmeyi ve bu iş sonuçlanıncaya kadar hiçbir ücret almamayı taahhüt etmek suretiyle yürüttüğü faaliyet bakımından internet sitesinin "hizmetlerimiz" başlığı altındaki yayınlarının haksız rekabet niteliğinde olduğunun tespitine, davalı şirketin internet sitesinden bu ibareleri çıkartması, yayınlarını düzeltmesi suretiyle haksız rekabetin önlenmesine, hükmün ilanına karar verilmiştir.
 
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
 
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davalının haksız rekabet oluşturan eyleminin bir hükme bağlanmasında davacının hukuki yararının bulunmasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
 
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 01/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.