LiveZilla Live Chat Software
Tuncay Yılmaz Avukatlık Bürosu - Tuncay Yılmaz Avukatlık Bürosu

LiveZilla Live Chat Software

SANAL DOLANDIRICILIĞA 3 YIL HAPİS

SANAL DOLANDIRICILIĞA HAPİS CEZASI.

 

 

 

 

 

İnternet üzerinden oyun şifresi satan sanığın, parayı almasına rağmen oyun şifresini vermemesi, nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl ve 700 TL. para cezası almasına sebep oldu.

İŞTE KARAR:

 

Belli gün ve saatte duruşmaya mahsus salonda celse açıldı.

Müşteki S*****Ç*****'in hazır olduğu görüldü. Başka gelen yok. Açık duruşmayadevam olundu.

Heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtlar okundu.

Celse itibariyle;

Sanık B**** B***'in savunmasının alınması için Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesine yazılan talimata ikmalen cevap verildiği görüldü. Okundu, dosyasına konuldu.

Müşteki S********Ç******** adına duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin usulüne uygun tebliğ olunduğu görüldü. Okundu, dosyasına konuldu.

MÜŞTEKİ S********; Ç*****************

Müştekiye CMK. 234 ve 235 maddesindeki yasal hakları huzurda teker teker hatırlatıldı.

Müşteki söz alarak; yasal haklarımı anladım, avukat talebim yoktur, dedi.

MÜŞTEKİ S*****Ç******** ŞİKAYET VE DELİLLERİNDE: Bensahibinden. Com sitesine girerek oyun hesabı almak istedim. Daha sonra sanık ile ileşitime geçtik. Önce sahibinden .com yoluyla iletişime geçtik. Daha sonra Whatsaptan yazıştık. 450 TL bedele anlaştık. Ben şahsa önce 200 TL eft yaptım. Daha sonra paranın hesaba geçmediğini anladım. Bankayı aradım. Yarın hesaba geçeceğini söylediler. Ertesi gün sabah ta telefon hesabına 150 TL havale ettim. Sonra sanık bana para çekmeye gittiğini söyledi. Ancak daha sonra görüşemedik. 350 TL bu şekilde para gönderdim. 100 TL sini sonra gönderecektim. Ancak şahıs beni engelledi ve tekrar görüşemedik. Bana şifrede vermedi. Söz konusu parayı iade etmedi. Sanığın beyanını kabul etmiyorum. Benim zararımı gidermemiştir. Gidermek için herhangi bir girişimde bulunmamıştır. Beni engellemiştir. Şikayetçiyim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum. Davaya katılmak istiyorum. Dedi.

Dosyada bulunan, müştekinin hazırlık soruşturması esnasında verdiği beyanı okundu. Duruşma beyanıyla benzer nitelikte olduğu görüldü.

CUMHURİYET SAVCISINDAN SORULDU: Gelen talimat cevabına alınan müşteki beyanına bir diyeceğimiz yoktur. Müşteki S***** Ç*****'in dava ve duruşmalara katılan olarak kabulü, kovuşturmanın genişletilmesi talebimiz yoktur. Mütalaamız hazırdır. Dedi.

G.G.D.

Suçtan zarar görme ihtimaline binaen, müşteki S******Ç******in CMK-237 vemaddeleri uyarınca KATILAN olarak dava ve duruşmalara kabulüne oybirliği ile karar verildi. Açıklandı. Açık duruşmaya devam olundu.

CUMHURİYET SAVCISI ESAS HARKINDAKİ MÜTALAASINDA : Yapılan yargılama, toplanan deliler ve tüm dosya kapsamına göre sanık B**** B*****'in darkorbit isimli oyuna ait çar hesabını satmak amacıyla www.Sahibinden.com internet sitesi üzerinden B**** Live kullanıcı adı ile ve 0541 *** ** ** numaralı cep telefonuyla satış ilanında bulunduğu, katılan S*****Ç*****'in bu ilanı görmesi üzerine sanık ile iletişime geçtiği, tarafların whatsap üzerinden yaptıkları yazışmalar sonucunda 450 TL ye anlaştıkları, katılanın önce 200 TL sonrasında 100 TL yi sanığa gönderdiği, sonrasında sanığın katılanın cep telefonundan engellediği, katılanın sanığa ulaşamadığı, sanığın böylece anlaşma karşılığının çar hesabını katılana göndermeksizin haksız menfaat elde ettiğinin anlaşıldığı, yine katılanın zararının sanık tarafından karşılanmadığı bu suretle sanığın sahibinden.com sitesi üzerinden ilana çıkarak katılanın TCK nun 158/1 f maddesinde belirtilen "bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işlediği subut bulmuş olup, sanığın eylemine uyan TCK nun 158/1 f, 53 maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur, dedi.

KATILAN S********Ç*******’TEN ESAS HARKINDAKİ MÜTALAAYA KARŞI DİYECEKLERİ SORULDU: Cumhuriyet Savcısının mütalaasına bir diyeceğim yoktur. Sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederim. Dedi.

Dosya incelendi. Araştırılması gerekli başka bir husus kalmadığı anlaşıldığından açık duruşmaya son verildi.

HÜKÜM: Ayrıntıları gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;

Sanık B***** B*****’in üzerine atılı bilişim sisteminin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği anlaşılmakla eylemine uyan ve 6763 sayılı yasa ile değişmeden önceki lehe olan TCK 158/1 -f- son maddesi gereğince suçun işlenmesindeki özellikler, suçun işlendiği yer ve zaman meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın suçu işlemedeki güttüğü amaç ve Saikleri birlikte değerlendirilerek takdiren3 YIL HAPİS ve 35 GÜN ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen 35gün adli para cezasının sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak TCK.52/2 maddesi gereğince takdiren bir gün karşılığı 20,00 TLden olmak üzere 700,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

Sanık hakkında takdiren, yukarıdaki kanun maddelerinden başka lehe ve aleyhe kanun maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA

Sanığa verilen adli para cezasının sanığın şahsi ve ekonomik durumu ile, günün ekonomik koşulları göz önüne alınarak taksitlendirilmesine yer olmadığına, Sanık adli para cezasını ödemediği takdirde kalan cezanın 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yasanın 106/3 maddesi uyarınca infazına

Sanık hakkında TCK nun 50. maddesindeki hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi, 51. maddesindeki hapis cezasının ertelenmesi ve CMK nun 231. maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerinin UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA,

Sanığın, kasten işlemiş olduğu suçdan dolayı TCK.nun 53. maddesi gereğince hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a)      Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, TürkiyeBüyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b)      Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan,

c)       Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d)      Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasî parti tüzel kişiliklerinin yöneticisiveya denetçisi olmaktan,

e)      Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine
tâbi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarakicraetmekten, hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar YOKSUNBIRAKILMASINA,(Sanığınkendi alt soyu üzerindeki velayet hakkından, vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktankoşullu salıverilmesine kadar yoksun bırakılmasına),

                Sanığın yargılaması için yapılan ve sonuçları itibariyle sanığa yükletilebilecek nitelikteolan, 77,00-TL (davetiye gideri), 20,80- TL (posta gideri) olmak üzere toplam 97,80 TL yargılamagiderinin CMK-325 maddesi uyarınca sanıktan tahsili ile hâzineye gelir kaydına.

                Karar kesinleştiğinde, 5320 sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca kolluk tarafındanderhal gerekli işlemlerin yapılabilmesi için, sanık hakkında karar takip formu düzenlenerek
soruşturmada görev alan kolluk birimine gönderilmesine,

                Dair, katılanın YÜZÜNE KARŞI, sanığın YOKLUĞUNDA, Cumhuriyet Savcısı
M***** M***** D***** (1******) huzurunda, esas hakkındaki görüşe uygun, yüzüne karşı okunanilgililer için bugünden, yokluğunda okunan ilgililer için kararın ilgilinin adresine tebliği tarihindenitibaren 7 (Yedi) Gün İçinde, kararı veren Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağageçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulması ve bu tutanakla tespit edilen beyan ileimzanın Hâkim tarafındanonaylanması suretiyle, 5271 sayılı CMK' nun 272 maddesi gereğince,Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne İstinaf  Kanun Yolu Açık Olmak Üzere, oy birliği ile verilen karar, açıkça okunup, usulen anlatıldı.*6/1*/2017