Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Yoklama Memurluğu Mülakat Sınavının, Hukuka Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali

Yoklama Memurluğu Mülakat Sınavının, Hukuka Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali

Yoklama Memurluğu Mülakat Sınavının, Hukuka Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali

DAVANIN ÖZETİ    : Balıkesir SGK İl Müdürlüğü emrinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, 15.5.2005 tarihinde yapılan yoklama memurluğu mülakat sınavının, hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ :  Davanın süreaşımına uğradığı, öte yandan mülakat sınavının yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat gereği usulüne uygun yapılan sınavın kesinleştiği ileri sürülerek hukuki dayanaktan yoksun davanın reddi gerektiği savunulmuştur. 

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce 2577 sayılı Yasanın 14. maddesi uyarınca işin gereği görüşüldü;
Dava, Balıkesir SGK İl Müdürlüğü emrinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, 15.5.2005 tarihinde yapılan yoklama memurluğu mülakat sınavın iptali  istemiyle açılmıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 7. maddesinin birinci fıkrasında, dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay'da ve İdare Mahkemelerinde 60 gün olduğu, dördüncü fıkrasında, ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava açma süresinin ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı hükmüne yer verilmiş, anılan Yasanın 11. maddesinde de, ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu başvurunun işlemeye başlamış olan dava açma süresini durduracağı, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, isteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresinin yeniden işlemeye başlayacağı ve başvurma tarihine kadar geçmiş olan sürenin de hesaba katılacağı hükme bağlanmıştır.
Olayda, davacının davacının davalı idarece yapılan Sigorta Yoklama Memurluğu yazılı sınavına başvurduğu, yapılan yazılı sınavda 77 puan alarak başarılı olduğu, 15.05.2005 tarihinde yapılan mülakat sınavında başarısız olduğu görülmekte olup  davacının bu tarihten itibaren dava açma süresi   ( 60 gün ) içinde  dava açabileceği gibi  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 11. maddesi uyarınca idareye başvuruda bulunması ve sonucuna göre dava açması gerekirken bu süre aşıldıktan sonra  25.05.2009   tarihinde açılan davanın, süre aşımı nedeniyle esastan incelenme olanağı bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davanın 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15/1-b maddesi uyarınca süre aşımı nedeniyle reddine, aşağıda dökümü yapılan 76,30 TL yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 550,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün zarfında Danıştay nezdinde temyizi mümkün olmak üzere  01/04/2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!