Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı"ndaki Değerlendirme İşlemlerine İlişkin

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı"ndaki Değerlendirme İşlemlerine İlişkin

DAVANIN ÖZETİ    : 2010/1 dönemi 2-11 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen "Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı"ndaki "Vergi Tekniği" ve "Harcama ve Servet Üzerinde Alınan Vergiler" derslerine yönelik yapılan değerlendirme işlemlerine ilişkin itirazın reddedilmesine yönelik işlemin,hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali istenilmektedir. 


SAVUNMANIN ÖZETİ    : Davacının sınav sonuçlarına itirazı üzerine yapılan inceleme üzerine "Vergi Tekniği" dersine ait notta bir değişiklik olmadığı,"Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler" dersine ait notunun ise 65 puan olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü;
Dava;2010/1 dönemi 02-11 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen "Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı" na katılan davacının, "Vergi Tekniği" ve "Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler" derslerine yönelik yapılan değerlendirme işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
3568 sayılı Yasa'nın 50.maddesi uyarınca düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinin 7.maddesinde, bu Yönetmeliğin 14.maddesinin (a) bendinde belirtilen konularda ayrı ayrı olmak üzere sınav yapılacağı, 16.maddesinin (a) bendinde ise; yeminli mali müşavirlik sınavında başarılı sayılmak için her bir sınav konusundan 100 üzerinden en az 50 almak şartıyla, aritmetik ortalamasının en az 65 olması, 21.maddesinde; yeminli mali müşavirlik sınavında başarılı olamayanların 65'den az not aldıkları konulardan 2 yıl içinde 3 sınava daha girebilecekleri kurala bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden,2010/1 dönemi 02-11 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen "Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı" na katılan davacının, "Vergi Tekniği" ve "Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler" derslerine yönelik yapılan değerlendirme işlemine itiraz ettiği, daha sonra bilirkişi incelemesi sonucu notlarının iptali istemiyle dava açtığı anlaşılmış olup,davacının sınavlardan aldığı notların, sorulara verdiği cevapların gerçek karşılığı olup olmadığının tetkiki gerekmektedir.Sınav kağıtlarının incelenerek verilen notların hatalı olup olmadığının tespiti diğer bir ifadeyle doğru değerlendirilip değerlendirilmediğinin anlaşılabilmesi özel ve teknik bilgi gerektirdiğinden bilirkişi görüşünün alınabilmesi için davacının talebi doğrultusunda Mahkememizin 28.10.2010 tarihli ara kararı ile bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmiş ve bu karar davacıya tebliğ edildiği halde gerekleri yerine getirilmediğinden 08.12.2010 tarihli ara kararla bilirkişi ücreti ikinci kez istenilmiş, bu karar da tebliğ edilmiş olmasına rağmen bilirkişi ücreti yatırılmamıştır.
Davacının bilirkişi incelemesi yaptırılması yolundaki istemine rağmen inceleme için gerekli gideri yatırmaması isteminden feragat etmesi sonucunu doğuracaktır.


Bu durumda;davacının katıldığı Sınavda anılan derslere ait notların doğru takdir edilmediği savı kanıtlanamamıştır.
Açıklanan nedenlerle;davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 119,80 TL  yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen  550,00 TL nin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine,artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine,bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere  09/06/2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!