Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının İptali

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının İptali

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının İptali

DAVANIN ÖZETİ              : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 18.10.2009 tarihinde yapılan "2009 Sonbahar Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı"na katılan davacının, söz konusu sınavın  merkezi yerleştirme sonuçlarına ilişkin ilan edilen en küçük ve en büyük puanların yer aldığı genel listenin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon dalı Romatoloji yan dalına ait olan kısmının iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ    : Davacının iddialarının yersiz olduğu, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
KATILAN DİLEKÇESİNİN ÖZETİ : Davanın reddi talep edilmektedir. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü;
 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 5. maddesinin birinci fıkrasında “Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman tabip olanların uzmanlık alanlarında daha ileri seviyede yapacakları yan dal eğitimi için asistanlık sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. Bu sınavlara ilişkin usûl ve esaslar Bakanlık tarafından hazırlanacak ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. “ hükmüne yer verilmiştir.
Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün "Yan Dal Asistanlığı" başlıklı 18. maddesinde, "Yan dal asistanlığı; Tüzüğe ekli Çizelgede belirtilen yan dallarda, yan dalın bağlı olduğu ana dalın uzmanlarının görebileceği uzmanlık eğitimidir.
Yan dal uzmanlık eğitimi yapmak isteyenlerin ana dallarda olduğu gibi eğitim gördükleri kurumların ilgili birimlerinin kadrolarında fiilen asistanlık yapmaları ve girecekleri seçme ve yeterlik sınavında başarılı olmaları zorunludur.
Bunlara uygulanacak seçme ve yeterlik sınavının usul ve esasları ile sınava giriş şartları yönetmelikle düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir.
 28.04.2007 günlü, 26506 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliğinin 12. maddesinde “Merkezi sistemle seçme işlemi, yan dalların kontenjanları, adayların  Bilim Sınavı Puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yapılır. Yerleştirme işleminde Bilim Sınavı Puanı 100 üzerinden 50 veya daha yüksek olan adaylar arasından seçme yapılır. Yerleştirmede esas alınacak Bilim Sınavı Puanı 50 den düşük olan adaylar yapılacak yerleştirme işlemine dahil edilmezler. Adaylar, Yan Dal Uzmanlık Bilim Sınavı Puanlarının elverdiği en üst tercihlerine ve kadro kontenjanlarına göre ÖSYM tarafından  yerleştirilir. Bir uzmanlık dalına seçme yapılırken ilgili puanda eşitlik olması halinde, Yabancı Dil Puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde seçimi yapılan uzmanlık yan dalını daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir. Sınav sonucunda alınan puanlar yalnız ilgili sınav dönemi ve müracaat edilen yan dal için geçerlidir. Uzmanlık öğrenciliğine yerleştirildikten sonra kurum ve dal değişikliği için yeniden yan dal uzmanlık giriş sınavına girenlerin mesleki bilgi puanı %3 oranında düşürülür. Boş kalan kadrolara yerleştirme yedek adaylar arasından aynı usulde yapılır.” kuralına yer verilmiştir.   
 18.07.2009 günlü, 27292 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18. maddesinde “(1) Ekli çizelgelerde belirtilen uzmanlık dallarında uzmanlık öğrencisi olabilmek için TUS veya DUS'a girenler, mesleki bilgi sınavında aldıkları puanlara ve tercihlere göre ÖSYM tarafından sıralanır ve uzmanlık eğitimi alanlarına yerleştirilir.
(2) Mesleki bilim puanının eşitliği halinde yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik tanınır.
(3) Sınav sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilir ve ilgili kurumlara bildirilir. ÖSYM tarafından yapılan ilan kanuni tebligat yerine geçer. 
(4) ÖSYM tarafından yerleştirilenler, uzmanlık eğitimine başlatılmak üzere gereken işlemlerin yapılması için sonuçların ilanı tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde ilgili kuruma başvurur. Uzmanlık eğitimine atama ve göreve başlama işlemleri kırkbeş gün içinde tamamlanır. Uzmanlık eğitimine başlamasına mani ve kabul edilebilir kanuni gerekçeleri olmaksızın görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.
(5) Adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, ilgili kurumlar tarafından başvuru süresinin sona ermesinden itibaren on gün içinde ÖSYM'ye bildirilir. ÖSYM tarafından ilgili sınav döneminde bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün içinde ek yerleştirme yapılır.
(6) Uzmanlık eğitimine devam edenlerden kurum veya dal değişikliği için yeniden sınava girenlerin yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı % 2 oranında düşürülür.
(7) Uzmanlık eğitimi giriş sınavı şartlarını taşımaksızın sınava girenler, başarılı olsalar bile uzmanlık eğitimine başlatılmazlar. Şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin uzmanlık eğitimine son verilir." hükmüne yer verilmiştir.
2009 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonbahar Dönemi Kılavuzunun "Ek Yerleştirme" başlıklı 7. maddesinde, 2009-YDUS Sonbahar Dönemi sınavı sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda  adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atanmaya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacağı, ek yerleştirme kontenjanlarına başvurabilmek için, ek yerleştirmede tercih edilen programın 2009-YDUS Sonbahar Dönemi merkezi yerleştirme sonunda oluşan en küçük puanına eşit veya daha yüksek bir puana sahip olma şartına yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, 18.10.2009 tarihinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından  yapılan "2009 Sonbahar Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı"na katıldığı, sınav sonucunda Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon dalı Romatoloji yan dalında tercih yapacak uzmanların 09-13.11.2009 tarihleri arasında 5 adet kontenjan arasından tercihlerini Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na bildirdikleri, davacının dördüncü olduğu sınavda tek tercih yaparak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesini tercih ettiği, sınavda birinci olan adayın Akdeniz Üniversitesi'ne, ikinci olan adayın Celal Bayar Üniversitesi'ne, üçüncü olan xxxxxxxx Cengiz'in ise, 83.75 puan alarak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine yerleştirmesinin yapıldığı, davacının tercihine yerleştirilmeye hak kazanamadığı, söz konusu sınavın merkezi yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar(Genel) listesinde Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon dalı Romatoloji yan dalı en küçük puan ile en büyük puanın yerleştirmesi yapılan xxxxxxxxxxx'in puanı esas alınarak 83.750 olarak belirlendiği, davacı tarafından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine yerleştirmesi yapılan xxxxxxxx Cengiz'in sınava girme koşullarını taşımadığı ileri sürülerek söz konusu sınavda Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon dalı Romatoloji yan dalı en küçük puan ile en büyük puanın 83.750 olarak belirlenmesine ilişkin kısmının iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık konusu olayda, Mahkememizin 08.06.2010 günlü v eE:2010/725 sayılı dosyada verilen karar ile, xxxxxxxxxx Cengiz'in, "2009 Sonbahar Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı"nın başvurularının alındığı tarihte uzmanlık eğitimini bitirmiş, ancak henüz uzmanlık belgesini almaya hak kazanmamış olduğu, bu haliyle yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü uyarınca, yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman unvanını almış olmak şartını sağlamadığından bahisle xxxxxxxx Cengiz'in 2009 Sonbahar Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı"nda 3'üncü olarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine yerleştirmesi işlemi hakkında yürütmenin durdurulması kararı verildiği görülmektedir.
Bu durumda, "2009 Sonbahar Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı" sonuçları uyarınca Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon dalı Romatoloji yan dalında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine yerleştirmesi yapılan xxxxxxxxxxxx Cengiz'in yukarıda yer verilen Mahkememiz kararı ile, yapılan yerleştirmesinin hukuka uygun olmadığına karar verilmiş olması karşısında, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon dalı Romatoloji yan dalı en küçük puan ile en büyük puanın bu kişinin söz konusu sınavda aldığı puan esas alınmak suretiyle belirlenmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 135,80 TL  yargılama gideri ile hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 550,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, müdahilin yaptığı masrafların üzerinde bırakılmasına, artan posta giderinin isteği halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere 04/07/2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!