Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Yönetici Payının Yanlış Oran Uygulandığı

Yönetici Payının Yanlış Oran Uygulandığı

Yönetici Payının Yanlış Oran Uygulandığı

DAVANIN ÖZETİ    : Davacı, adına 6.974,68 TL borç tahakkuk ettirilmesine ilişkin 01.09.2015 tarih ve 27643 sayılı işlemin 286,52 TL'lik yönetici payına ilişkin kısmının; *** Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nde akademisyen olarak görev yaptığı, 28.03.2014- 05.11.2014 tarihleri arasında kendisine ödenen yönetici payı için yanlış oran uygulandığı ve fazla ödeme yapıldığı gerekçesiyle ek ödeme çıkarıldığı, işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A
Hüküm veren Ankara 5. Vergi Mahkemesi'nce dosya 2577 sayılı yasanın 14.cü maddesi yönünden incelenerek işin gereği düşünüldü:
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 5. maddesinde; “1. İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay’da çözümlenecek olanlar dışındaki; a) İptal  davalarını, b) Tam yargı davalarını, c)Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları, d) Diğer kanunlarla verilen işleri, çözümler. 2. Özel Kanunlarda Danıştay’ın görevli olduğu belirtilen ve İdari Yargılama Usulü Kanunu ile idare mahkemelerinin görevli kılınmış bulunduğu davaları çözümler.” hükmüne yer verilmiş olup, aynı Kanunun Vergi Mahkemelerinin görevleri başlıklı 6. maddesinde ise; “Vergi Mahkemeleri: a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları, b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları, c) Diğer kanunlarla verilen işleri, çözümler.” hükmü yer almaktadır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendinde, dilekçelerin görev ve yetki yönünden inceleneceği; 15. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde ise 14. maddenin 3/a bendine göre idari yargının görevli olduğu konularda görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev ve yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.
Dava dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden; dava konusu işlemde yer alan yönetici payının, yukarıda alıntısı yapılan 2576 sayılı Kanun'un 6. maddesinde sayılan Vergi Mahkemelerinin görev alanına giren "vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülük ile bunların zam ve cezaları" kapsamında bulunmadığından uyuşmazlığın, vergi kanunları çerçevesinde Vergi Mahkemesince değil, idari yargı alanında genel görevli mahkeme olan İdare Mahkemesince çözümlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle davanın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 15/1-a maddesi hükmü uyarınca davanın görev yönünden reddine, temyiz yolu kapalı olduğundan dosyanın bekletilmeksizin görevli Ankara İdare Mahkemesine gönderilmesine, 29/01/2016 tarihinde karar verildi. 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!