Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması İstemi İle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin

Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması İstemi İle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin

Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması İstemi İle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin


DAVANIN ÖZETİ    : Geçici köy korucusu olan davacının,13.12.1993  tarihinde mayın patlaması nedeniyle yaralandığından bahisle vazife malullüğü aylığı bağlanması istemi ile yaptığı başvurunun reddine ilişkin 05.02.2007 tarih ve B.07.1.EMS.0.10.09.01/45.952.016 sayılı işlemin; olayın görev sırasında görevin sebep ve tesiri ile meydana geldiği, patlayıcı mahiyetindeki cisme basma sonucu oluştuğu ileri sürülerek iptali ile mahrum kalınan aylık miktarlarının yasal faizi ile birlikte tazmin edilmesi istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ    : İlgili mevzuat hükümleri uyarınca tesis olunan işlemin hukuka uygun olduğu iddiasıyla davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce, Mahkememizin 25.02.2008 tarih ve E:2007/315, K:2008/302 sayılı kararının Danıştay Onbirinci Dairesi'nin 13.10.2009 tarih ve E:2008/16060, K:2009/8328 sayılı kararıyla bozulması üzerine, anılan bozma kararına uyulmak suretiyle dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü;
Dava;Geçici köy korucusu olan davacının,13.12.1993  tarihinde mayın patlaması nedeniyle yaralandığından bahisle vazife malullüğü aylığı bağlanması istemi ile yaptığı başvurunun reddine ilişkin 05.02.2007 tarih ve B.07.1.EMS.0.10.09.01/45.952.016 sayılı işlemin iptali ve mahrum kalınan aylık miktarlarının yasal faizi ile birlikte tazmin edilmesi istemiyle açılmıştır. 
442 sayılı Köy Kanununun 74.maddesinde 3175 sayılı Kanunun 1.maddesiyle eklenen son fıkrada, köy korucuları ve geçici köy korucularının görevde bulundukları süre içinde yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölmeleri halinde 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı hükmü yer almıştır.
 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’un 1.maddesinde, bu Kanun’un amacının, barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli olanların bu görevlerinden dolayı yada görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları halinde ödenecek nakdi tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın ve bu yüzden yaralanmaları halinde ödenecek nakdi tazminatın esas ve yöntemlerinin düzenlenmesi olduğu belirtilmiş,Kanunun kapsam başlıklı 2.maddesinde (e) bendinde;Güven ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve sivilleri;Kanunun güven ve asayişin kurulmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu olan ve yetkililerce kendilerine bu amaca yönelik görev verilen kamu görevlileri ve sivillerle bunların yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle saldırıya maruz kalan eş, füruğ, ana, baba ve kardeşlerini kapsayacağı hükme bağlanmış,aylık bağlanması başlıklı 4. maddesinin (d) bendinde,”  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların sakat kalmaları halinde, öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenecek giriş derece ve kademeleri üzerinden (Öğrenimi bulunmayanların ilkokul mezunu gibi) kendilerine, ölümlerinde dul ve yetimlerine 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığınca görev malullüğü aylığı %25 artırılarak bağlanacağı belirtilmiştir.  
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21.maddesinde;kamu görevlilerden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, sakatlanan, ölen veya öldürülenler hakkında 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacağı;ek 1 .maddesinde ise;genel,katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıkların,657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının %1'ini, bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı terör eylemleri nedeni ve etkisiyle;şehit olan veya çalışamayacak derecede malûl olan kamu görevlileri, er-erbaş, geçici köy korucuları ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin veya malul olup da çalışabilir durumda olanların,istihdamı için ayırmak ve bu fıkra hükümleri çerçevesinde belirlenecek kişileri işe almak veya atamak zorunda oldukları kurala bağlanmıştır.
Yukarıda belirtilen Kanun hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; Köy Kanununa göre görev yapan, bu görevleri nedeniyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilgilendirilmeyen geçici köy korucularının görevde bulundukları süre içerisinde yaralanmaları, sakatlanmaları, ölümleri halinde haklarında 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanacağı,kamu görevlilerinin ise bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak malul duruma düşmeleri halinde kendileri, ölmeleri halinde ise dul ve yetimlerinin,3713 sayılı Kanunun 21. maddesinde tanınan haklardan yararlanabileceği, buna karşın anılan Kanunun ek 1. maddesinde, terör eylemleri nedeni ve etkisiyle malul olan geçici köy korucularının, kendisinin veya yakınının kamu kurumlarında işe alınma hakkından yararlanabilecekleri sonucuna varılmaktadır. 
Dosyanın incelenmesinden;Şırnak İli, Beytüşşebap İlçesi, Ilıcak Köyünde geçici köy korucusu olarak görev yapan davacının, 13.12.1993 tarihinde keşif ve gözetleme sırasında terör örgütü mensuplarınca döşenen mayına basması sonucu sakatlandığı, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 04.03.1994 tarihli görev belgesinde, davacının olay tarihinde keşif ve gözetleme yapmak üzere görevlendirildiğinin belirtildiği,Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca, Jandarma Genel Komutanlığı'na hitaben yazılan 05.04.1994 tarih ve 5637-73-94/GKK.(7334) sayılı yazıda ise, davacıya 2330 sayılı Kanun gereği tazminat ödenmesi için gereğinin yapılmasının istenildiği ;2330 ve 3713 sayılı Kanunlar uyarınca vzaife malullüğü aylığı bağlanması için yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta;davacının, 13.12.1993 tarihinde keşif ve gözetleme görevini yaparken terör örgütü mensuplarınca döşenen mayına basması sonucu yaralandığı, dosyada bulunan olay yeri zaptı, İlçe Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen görev belgesi ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın 05.04.1994 tarihli yazısından anlaşıldığından,kendisine verilen görevi yerine getirirken, görevin sebep ve etkisi nedeniyle sakatlandığı açık olan davacının, yukarıda yer verilen Kanun hükümleri çerçevesinde vazife malüllüğü aylığı bağlanması gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle;dava konusu işlemin iptaline,davacının işlem nedeniyle mahrum kaldığı parasal kayıplarının davalı idareye başvurulan 16.01.2007 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 151,65 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta giderinin isteği halinde davacıya iadesine, davalı idarenin karar düzeltme aşamasında yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere 01/06/2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!