Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Uluslararası Tır Sözleşmesi'nin 1 (bir) Ay Süreyle Tır Sisteminden İhraç Edilmesine İlişkin

Uluslararası Tır Sözleşmesi'nin 1 (bir) Ay Süreyle Tır Sisteminden İhraç Edilmesine İlişkin

Uluslararası Tır Sözleşmesi'nin 1 (bir) Ay Süreyle Tır Sisteminden İhraç Edilmesine İlişkin

DAVANIN ÖZETİ    : Davacı şirket tarafından, şirket bünyesindeki XC6190552 numaralı tır karnesi muhteviyatı eşyayı taşıyan 34 XXXXXX- 34 XXXXX plakalı tır aracında yapılan aramada araç içerisine gizlenmiş biçimde 236 koli filtreli sigara kağıdı, 40 adet sustalı bıçak ve 45 adet gözlük ele geçerildiğinden bahisle firmanın 1975 tarihli Uluslararası Tır Sözleşmesi'nin 38. Maddesi uyarınca 12.05.2010 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süreyle tır sisteminden ihraç edilmesine ilişkin 04.05.2010 gün ve 1805 sayılı işlemin; içerisinde beyan harici eşya ele geçirilen aracın başka bir şirket adına kayıtlı olduğu, aracın kendilerince kiralanmak suretiyle kullanıldığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ    : Dorsesinde beyan harici eşya ele geçirilen 34 XXXX - 34 XXX plakalı aracın başka bir şirket adına kayıtlı olmasına karşın aracın işletilmesinin davacı şirketin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı, söz konusu eşya/yükün taşınması işinin davacı şirket yükümlülüğünde olduğu, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre de taşıyanın taşıma işi ile ortaya çıkan eylemler nedeniyle hukuki sorumluluğunun bulunduğu, yapılan iş ve işlemlerin hukuka uygun olduu öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce  dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü.
1975 tarihli Uluslararıs Tır Sözleşmesinin 38.maddesinde; "Akit taraflardan her biri, eşyaların uluslararası taşımacılığında geçerli Gümrük kanun ve yönetmeliklerini ciddi surette ihlal eden her kişiyi, bu sözleşme hükümlerinden yararlanmaktan geçici veya devamlı olarak men etmek hakkına sahiptir."hükmü yer almaktadır. 
Dava dosyasının incelenmesinden, davacı şirketin adına düzenlenmiş olan  XC6190552 numaralı tır karnesi ile uluslararası eşya taşımacılığı yaptığı, 1975 tarihli Uluslararası Tır Sözleşmesi kapsamında yurtiçi ve yurtdışı tır işletmeciliği faaliyeti ile uğraştığı, yine belirtilen faaliyet kapsamında işletmeciliğini davacı şirketin yürüttüğü 34 XXXX - 34 XXXXXplakalı tır aracında yapılan aramada araç içerisine gizlenmiş biçimde 236 koli filtreli sigara kağıdı, 40 adet sustalı bıçak ve 45 adet gözlük ele geçerildiğinden bahisle tır sisteminden geçici olarak ihraç edildiği anlaşılmaktadır.
Olayda, davacı şirkete ait TIR karnesi ile taşıma yapan araçlarda yapılan aramalarda yukarıda ifade edilen ve davacı şirket tarafından beyan dışı tutulan eşyaların taşındığının ortaya konulduğu, buna ilişkin belgelerin resmî tutanak haline getirildiği ve dosyaya sunulduğu görülmektedir.
Bu durumda, denetim ve inceleme yetkisi haiz kamu görevlilerince yapılan tespitlere dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmaktadır. 
 Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, 65,20-TL harç ve 42,60-TL posta giderinden oluşan  toplam 107,80-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin istenilmesi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere  04.07.2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!