Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Takiplerin Verilen Kararla İşlevsiz Bırakılmasının,Hakimin Takdir Yetkisinin Kötüye Kullanıldığının Göstergesi Olduğu İddialarıyla İptali

Takiplerin Verilen Kararla İşlevsiz Bırakılmasının,Hakimin Takdir Yetkisinin Kötüye Kullanıldığının Göstergesi Olduğu İddialarıyla İptali

Takiplerin Verilen Kararla İşlevsiz Bırakılmasının,Hakimin Takdir Yetkisinin Kötüye Kullanıldığının Göstergesi Olduğu İddialarıyla İptali

DAVANIN ÖZETİ    : Davacı şirket vekili tarafından, İstanbul Hakimi olarak görev yapan XXXXXXXXXXXX hakkında yapılan şikayetin 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 97. maddesinin (d) bendi uyarınca 08.02.2010 günlü "Olur" ile işleme konulmamasına ilişkin davalı idare işleminin; yargıcın hakkaniyete göre karar vermediği, yasada açıkça belirtilen dinlenme ve inceleme şartları oluşmadığından dolayı tensiple birlikte reddi gereken bir davada yasa maddelerini hiçe sayarak tensiple birlikte oluşturulan, İcra İflas Yasası dışında hukuk usulüne de aykırı kararların ve takiplerin verilen kararla işlevsiz bırakılmasının hakimin takdir yetkisinin kötüye kullanıldığının göstergesi olduğu iddialarıyla iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ    : Davacı tarafça şikayet edilen İstanbul Hakimi XXXXXXXXXXXX hakkında ileri sürülen iddiaların hakimin yargı yetkisi ve takdir hakkı kapsamında kaldığı, şikayet edilen hakimin bu hak ve yetkisini herhangi bir şekilde kötüye kullandığına dair delil gösterilmediği gibi yasal yollara başvuru sırasında öne sürülebilecek hususların şikayet konusu edildiği ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı yanında hasım mevkiine alınmak suretiyle işin esasına geçilerek gereği görüşüldü;
Dava, davacı şirket vekili tarafından, İstanbul Hakimi olarak görev yapan XXXXXXXXXXXX hakkında yapılan şikayetin 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 97. maddesinin (d) bendi uyarınca 08.02.2010 günlü "Olur" ile işleme konulmamasına ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 82. maddesinde, “Hakim ve savcıların görevden doğan veya görev sırasında işlenen suçları, sıfat ve görevleri gereğine uymayan tutum ve davranışları nedeniyle, haklarında inceleme ve soruşturma yapılması Adalet Bakanlığı’nın iznine bağlıdır. Adalet Bakanı inceleme ve soruşturmayı, adalet müfettişleri veya hakkında soruşturma yapılacak olandan daha kıdemli hakim veya savcı eliyle yaptırabilir” hükmü ile 87. maddesinde; “Hakim ve savcılar hakkında tamamlanan soruşturma evrakı Bakanlık Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu Genel Müdürlük tarafından yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek düşünce yazısı üzerine kovuşturma yapılmasına veya disiplin cezası uygulamasına gerek olup olmadığı Bakanlıkça takdir edilerek evrak ilgili mercilere tevdi olunur” hükmü yer almış, aynı Yasanın 97. maddesinde de; Hâkim ve savcılar hakkında; 
a) Belli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan,
b) Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası ile iş veya yerleşim yeri adresi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan,
c) Daha önceden şikâyet konusu yapılıp sonuçlanan hususlarda yeni delil içermeyen,
d) Kanun yollarına başvuru sebebi olarak ileri sürülebilecek veya hâkimlerin yargı yetkisi ve takdiri kapsamında kalan hususlara ilişkin bulunan,
e) Akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alınanlar ile henüz vesayet altına alınmamış olmakla birlikte bu hastalığa duçar oldukları sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerce verilmiş olan,
İhbar ve şikâyetler işleme konulmaz. Ancak (b) bendinde yazılı şartları taşımayan ihbar ve şikâyetlerin somut delillere dayanması durumunda, konu hakkında gerekli araştırma ve inceleme yapılır.” hükmüne yer verilmiştir..  
Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirketin davalısı olduğu, İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi nezdinde açılan 2009/3658, 2009/3641, 2009/3640, 2009/3639, 2009/3638 esas sayılı icra emri ve takibi iptali davalarında, alınan 27.10.2009, 06.11.2009 ve 09.12.2009 günlü kararın ilgili Yasa'lara aykırı ve davacı bankanın haklarını zedeleyici nitelikte kararlar olduğundan bahisle anılan Mahkeme'nin hakimiXXXXXXXXXXXX hakkında davacı şirket vekilince şikayette bulunulduğu, söz konusu şikayet dilekçesinin 08.02.2010 günlü "Olur" ile işleme konulmaması üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık konusu olayda, davacı şirketin davalı taraf olduğu İstanbul 5. İcra Hukuk Mahkemesi esasına kayıtlı 2009/3658, 2009/3641, 2009/3640, 2009/3639 ve 2009/3638 esas sayılı itiraz ve şikayet davalarında, hakim XXXXXXXXXXXX tarafından 27.10.2009, 06.11.2009 ve 09.12.2009 tarihli alınan kararlar ile, satışın durdurulmasına karar verildiği, söz konusu kararların hakimin yargısal faaliyeti kapsamında olduğu ve takdir yetkisinin kullanılmasının bir sonucu olduğu, söz konusu yargısal faaliyetin kötüye kullanıldığına ilişkin herhangi bir somut delilin bulunmadığı, şikayete konu edilen hususların, kanun yollarına başvuru sebebi olarak ileri sürülebilecek hususlardan olduğu anlaşılmakla, davalı idarece tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.       
Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 64,05 TL  yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere  29/04/2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!