Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Sicil Notlarının Ortalamasının (73) Olduğunun Anlaşılması Nedeniyle Atamasının Yapılamayacağına İlişkin

Sicil Notlarının Ortalamasının  (73) Olduğunun Anlaşılması Nedeniyle Atamasının Yapılamayacağına İlişkin

Sicil Notlarının Ortalamasının (73) Olduğunun Anlaşılması Nedeniyle Atamasının Yapılamayacağına İlişkin

ESAS NO:2011/1851

KARAR NO:2011/2365

DAVANIN ÖZETİ    : Balıkesir 2. Asliye Ceza Mahkemesi Zabıt Katibi ve İnfaz Hakimliği Yazı İşleri Müdür Vekili olarak görev yapan ve 18.11.2006 tarihinde yapılan Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavını 3. olarak kazanan davacının, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 8. maddesinin A genel şartlar 5.maddesinde yer alan “Son üç yıllık sicil notlarının her biri olumlu olmak şartıyla ortalaması yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak”  şartını taşımadığı, ilgilinin 2004-2005 ve 2006 yıllarına ait sicil notlarının ortalamasının yetmiş üç (73) olduğunun anlaşılması nedeniyle atamasının yapılamayacağına ilişkin Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 22.03.2007 gün ve 26974 sayılı işleminin gerçeği yansıtmadığı, özlük dosyasının yeniden tetkik edilerek ve 21.03.2007 günlü dilekçesinin de tekrar ele alınarak gereğinin yapılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 30.04.2007 gün ve 037922 sayılı işlemin iptali ile müdür olarak atamasının yapılmasına karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ    : Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 8. maddesinde “Görevde Yükselme Eğitimine Alınma ve Atanma Şartlarının” düzenlendiği ve davacının son üç yıllık sicil notu ortalamasının yetmiş altı (76)’nın altında olduğu, dolayısıyla şartlardan birini taşımadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü;
Dava, Adalet Bakanlığı'nın 30.04.2007 gün ve 037922 sayılı işlemin iptali ile davacının müdür olarak atamasının yapılmasına karar verilmesi istemiyle açılmıştır. 
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişkiliği Yönetmeliği'nin "Görevde Yükselme Eğitimine Alınma ve Atanma Şartları" başlıklı 8. maddesinde, görevde yükselme eğitimine alınmada ve atanmadaki şartlar tek tek sayılmış A bendinin 5. fıkrasında "Son üç yıllık sicil notlarının olumlu olmak şartıyla ortalaması yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak" genel şartlar arasında sayılmıştır. 
Dava dosyasının incelenmesinden; Balıkesir 2. Asliye Ceza Mahkemesi Zabıt Katibi ve İnfaz Hakimliği Yazı İşleri Müdür Vekili olarak görev yapan davacının 24.8.2006 günlü Balıkesir Adalet Komisyonu Kararıyla Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Eğitimi'ne kabul edildiği,  bilahare sınava girerek sınava katılan on kişi arasından 77.778 puan alarak 3. sırada sınavı kazandığı, atama aşamasında 2004, 2005, 2006 yılı sicil notlarının o rtalaması alınarak değerlendirme yapıldığı ve sicil not ortalamasının yetmiş üç (73) olması nedeniyle yönetmelikte belirlenen şartları taşımadığı gerekçe gösterilerek atamasının yapılmadığı, bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Yukarıda anılan yönetmelikte, Göreve Yükselme Eğitimine Alınma ve Atanma Şartları aynı maddede düzenlenmiş, ancak atanma şartlarını taşıyanların yükselme eğitimine katılabilecekleri hüküm altına alınmıştır. 
Balıkesir Merkez Adliyesi'nde 5 adet Yazı İşleri Müdürü kadrosu için sınav yapılacağı 4.8.2006-21.8.2006 tarihleri arasında ilan edilmiş, davacı da buna istinaden Görevde Yükselme Eğitimine katılmak amacıyla başvuruda bulunmuş, yönetmelikte belirlenen genel ve özel şartları taşıması nedeniyle 24.8.2006 günlü Adli Yargı Adalet Komisyonu kararıyla eğitime kabul edilmiştir.
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirme yapılırken, davacının 2004 (80), 2005 (74) ve 2006 (65) yılı sicil notu ortalamaları dikkate alınmıştır. Oysa davacı henüz 2006 yılı sicili doldurulmadan önce Görevde Yükselme Eğitimine ve Sınavına katılmış ve başarılı olmuştur. Yazı İşleri Müdürlüğüne atanmanın şartları aynı zamanda görevde yükselme eğitimine çağrılmanın şartları olduğundan ve eğitime alınırken davacının henüz düzenlenmeyen 2006 yılı sicil notunun değerlendirilmesine olanak bulunmadığından bunun atama sırasında da dikkate alınamayacağı açıktır.
Bu haliyle davacının 2003 (90), 2004 (80) ve 2005 (74) yılı sicil notlarının ortalaması alınarak (81) değerlendirme yapılması gerekirken, görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonrasında düzenlenen 2006 yılı sicil notu da dikkate alınarak ortalamanın hesaplanmasında ve sicil notu ortalamasının yetmiş üç (73) olduğundan bahisle Yazı İşleri Müdürü olarak atanma isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir .
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümü yapılan 131,85 TL  yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta giderinin isteği halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere 28/09/2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!