Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Sahte belge yönünden incelenmesi

Sahte belge yönünden incelenmesi

Sahte belge yönünden incelenmesi

DAVANIN ÖZETİ    : Davacının 2010 hesap dönemi işlemlerinin sahte belge kullanımı yönünden incelenmesi sonucunda adına düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden 2010/6,7,8,9,10,11,12 dönemlerine ilişkin olarak re'sen tarh edilen bir kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin; davalı idarenin karşıt inceleme yapmadan tamamen faturayı düzenleyen şirketler hakkındaki olumsuz tespitler doğrultusunda, varsayımdan hareketle gerçeklerden ve ticari teamüllerden uzak somut hiçbir delile dayandırılmadan sadece kanaate dayalı olarak salındığı ileri sürülerek kaldırılması istenmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ    : Davacı kurumun 2010 dönemi hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucu hakkında düzenlenen 27.11.2014 tarih ve 2014-A-1603/64 sayılı vergi inceleme raporunda; zayi olduğu için defter ve belgelerin ibraz edilemediği ve incelemenin BA formlarının incelenmesi suretiyle yapıldığı, davacının 2010 yılındaki mal/hizmet alımlarının bir kısmını söz konusu raporun IV. bölümünde belirtilen mükelleflerden almış olduğu sahte faturalar ile belgelendirdiği ve söz konusu faturalarda yer alan toplam 1.607.737,68 TL KDV'yi ilgili dönemlere ait KDV beyannamelerinde indirim konusu yaptığının tespit edildiği, tarh edilen vergi ve cezanın hukuka uygun olduğu belirtilerek,  davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
   Karar veren Ankara 5. Vergi Mahkemesi'nce dava dosyası incelendikten sonra  işin gereği görüşüldü:
Dava, davacının 2010 yılı hesaplarının  incelenmesi sonucu, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura kullandığı ve bu faturalardaki katma değer vergilerini indirim konusu yaptığı gerekçesi ile söz konusu faturalardaki KDV indirimlerinin reddedilmesi suretiyle  2010/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. dönemleri için  re'sen yapılan bir kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatlarının kaldırılması istemiyle açılmıştır.
13 sayılı Vergi Usul Kanununun 3/B maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu belirtilmiş aynı Kanunun 30. Maddesinde, resen vergi tarhı; vergi matrahının tamamen  veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunması şeklinde tanımlanmış, 4.bendinde, defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikaların vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine imkan vermeyecek derecede noksan ve karışık olması dolayısıyla ihticaca salih  bulunmamasının resen takdir sebebi sayılacağı hükme bağlanmıştır.
Buna göre,tarhiyata ilişkin maddi olaylar ve deliller somut olarak ortaya konulmadan kanaate ve varsayıma dayalı vergilendirmeye olanak bulunmamaktadır.
3065 sayılı Katma Değer Kanununun 29. maddesinde; mükelleflerin, yaptıklara vergiye tabi işlemler üzerinedn hesaplanan katma değer vergisinden, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterlen katma değer vergisinin indirebilecekleri belirtilmiş olup, 34. maddesinde de; yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizletlere ait katma değer vergisinin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni deftarlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda aktarılan yasal düzenlemeye göre; belgelerin ve defter kayıtlarının vergi kanunlarında ve bu kanunların vermiş olduğu yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan idari düzenlemelerde öngörülen biçimsel işlemlerin noksansız yerine getirilmiş olması, örneğin mükellefiyet tesisi, belge bastırma izni alınması, sevk irsaliyesi düzenlemesi, çek verilmesi, borsa tescili gibi işlemlerin yapılması, düzenlenen belgelerin ve bu belgelere dayanılarak gerçekleştirilen defter kayıtlarının vergilendirme muamelelerine esas alınması için yeterli değildir. 
Ayrıca, söz konusu biçimsel işlemlerin vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti ile uyumlu olması da gereklidir. 
Vergilendirmeye esas alınan belge ve kayıtların gerçek mahiyetle uyumlu olduğunun söylenebilmesi ise, biçimselliklerinin ötesine geçilerek, belgeyi düzenleyenin iştigal konusu, satmış göründüğü emtia veya yapmış olduğu hizmet bakımından organizasyonu, ekipman, işin gerektirdiği sayıda işçinin olup olmadığı, emtia alımlarının gerçekliği, alım-satım için zorunlu  veya bu işlemlerin doğal sonucu olan diğer işlemlerin gerçekleştirme biçimi, ekonomik durumu ile vergilendirme döneminde yapmış göründüğü işin hacmi   arasındaki ilişki, kredi kullanıp kullanmadığı, vergi ödevlerinin yerine getirilmesindeki  özen gibi unsurlardan  hareketle yapılacak inceleme sonuçlarının, ortada gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifası olduğunu göstermesine bağlıdır. 
Dava dosyasının incelenmesinden, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura kullandığı ve bu faturalardaki katma değer vergilerini indirim konusu yaptığı gerekçesi ile hakkında  27.11.2014 tarih ve 2014-A-1603/64 sayılı vergi inceleme raporu düzenlendiği, söz konusu raporda ***** Ltd.Şti.", ***** Ltd. Şti.'', ***** Ltd. Şti.'', ***** Ltd. Şti.'', ve ***** Ltd. Şti.'' nin sahte belge düzenlemekten dolayı haklarında vergi tekniği raporlarının düzenlendiğinin belirtildiği ve söz konusu anılan firmalardan alınan faturaların yasal defterine kaydedildiği ve faturalarda yer alan KDV'nin indirim konusu yapıldığı, tespit edilen faturalarda yer alan KDV tutarlarının indiriminin reddedilerek ilgili dönemlerin KDV beyannamelerinin düzeltilmesi ve buna bağlı olarak cezalı tarhiyatın yapılmasının önerildiği, hazırlanan söz konusu bu vergi inceleme raporu uyarınca da davacı adına dava konusu  2010/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. dönemleri için  bir kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatlarının yapıldığı anlaşılmaktadır.
Davacıya 2010/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. dönemlerinde fatura düzenleyen *** Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün mükellefi ***** Ltd. Şti." 'nin 2008-2012 yılları hesap ve işlemlerinin tarh dosyası üzerinden incelenmesi sonucunda 08/05/2013 tarih ve 2013-A-2010/7 sayılı vergi tekniği raporu düzenlenmiştir. 

Bu vergi tekniği raporuyla; inşaat taahhüt işi ve inşaat malzemeleri toptan ticareti yapmak üzere 12.12.2006 tarihinde kurulduğu,  şirketin kuruluşundaki ortaklarının   ***  ve *** olduğu,  07.07.2008 tarihinde yapılan hisse devir sözleşmesi ile şirketin %99 hissesinin ***’a  %1 hissesinin ***’e devredildiği, 14.08.2008  tarihli hisse devir sözleşmesi ile ***’in hisselerinin tamamını ***’a,  ***’ın da hisselerinin tamamını ***’a devrettiği, 08.06.2010 tarihli hisse devir sözleşmesi ile ***’un hisselerinin tamamını ***’e ve ***’ın hisselerinin tamamını ***’ye devrettiği, şirket müdürlüğüne ***’nin seçildiği, 09.09.2008 tarihinde *** nezdinde yapılan yoklamada, işyerinde büro malzemeleri olduğu, işçi çalıştırılmadığı ve turizm işi yapılacağının tespit edildiği, 08.07.2011 tarihinde aynı adreste yapılan yoklamada, işyerinin boş olduğu, mükellef kurumun işyerini Aralık/2008 de boşalttığı, 16.12.2008 tarihinde de işyerini ***** Ltd. Şti’nin kiraladığı ve Nisan/2010 ‘da boşalttığının tespit edildiği,  mükellef şirketin ortaklarının adreslerine defter belge isteme yazılarının gönderildiği ancak tebliğ edilemediği, şirket  ortağı ve yetkilisi ***’nin  4 şirkete daha ortak olduğu ve söz konusu şirketlerden ikisi hakkında Vergi Tekniği Raporu düzenlendiği ve diğer 2'si hakkında ise olumsuz tespitlerin bulunduğu,  bu diğer şirketlerin tamamının mükellefiyetlerinin re’sen terk ettirildiği,  diğer ortak ***’ün şahsi mükellefiyeti ile ilgili vergi tekniği raporu düzenlendiği, ortağı olduğu diğer şirket hakkında olumsuz tespit bulunduğu, mükellef şirketin 2010,2011,2012 yılları kurumlar vergisi, 2011/3. ve 4. dönem ile 2012 yılı kurumlar geçici vergisi, 2011/Haziran döneminden sonraki katma değer vergisi,  2011/3. ve 4. dönem ile 2012 yılı muhtasar vergisi beyannamelerinin verilmediği, 18.01.2013 tarihi itibariyle Ocak/2008-Ağustos/2008 döneminde vergi aslı/gecikme zammı toplamının 812,70 TL ve ödenen kısmının 354,10 TL olduğu, Ağustos/2008 döneminden sonra vergi aslı/gecikme zammı toplamının 69.283,49 TL ve ödenen vergi aslı/gecikme zammı toplamının 26,38 TL olduğu,  mükellef kurumun tarh dosyasından 2011-2012 yılları yasal defterlerinin tasdikine ilişkin herhangi bir bilgiye rastlanmadığı, mükellef şirketin Ba-Bs formları üzerinden 2008 yılı mal-hizmet satışının 239.000,00 TL, mal-hizmet alışının 27.005,00 TL, 2009 yılı mal-hizmet satışının 233.060,00TL , mal-hizmet alışının 195.934 TL, 2010 yılı mal-hizmet satışının  5.692.471 TL, mal-hizmet alışının  5.872.673,00 TL, 2011 yılı mal-hizmet satışının 5.495,98 TL, mal-hizmet alışının 4.782.259,00 TL olduğu, mükellef şirketin Ba-Bs analizlerine göre 2010 yılında alışlarının tamamının *** Ltd. Şti. , ***** Ltd. Şti ‘den yaptığı, *** Ltd. Şti ve *** hakkında VTR bulunduğu, 2010 yılı alışlarının çoğunu ve  2011 yılı  mal ve hizmet alışlarının tamamının tek firma olarak *** Ltd. Şti.’den yapıldığı,  *** Ltd.Şti. nin ortakları ile *** Ltd. Şti. nin  ortaklarının  aynı  şahıslar olduğu ve *** Ltd. Şti’nin de mükellef kurumla aynı sebeplerden incelenmekte olduğu,  2012 yılında mükellef kurumun herhangi bir alışı olmadığı ancak  12.225.420 TL satışı olduğu, 08.06.2010  tarihinden önce beyannamelerin mükellef kurumun faaliyeti ile orantılı olduğu, ancak  08.06.2010  tarihindeki devirden sonra mükellef kurumun KDV matrahlarının aylık 1 milyon TL nin üzerine çıktığının,  belirtildiği görülmektedir.
Bu  tespitler doğrultusunda, davacı şirkete  fatura düzenlediği belirtilen  ***** Ltd.Şti."nin 08.06.2010 tarihinden itibaren vergisel yükümlülüklerini yerine getirmediği, şirkete ve ortaklarına ulaşılamadığı, mal veya hizmet alımlarının haklarında olumsuz tespit bulunan belirli firmalardan ve çoğunluğunun da ortaklarının aynı olduğu *** Ltd. Şti’nden yapıldığı, hisse devrinden sonra 2010/Eylül'den itibaren yüksek tutarda matrahların beyan edildiği ve buna karşın ödenmesi gereken KDV tutarının çok cüzi tutarda gösterildiği ve bu tutarlarında ödenmediği, şirket orakları hakkında olumsuz tespitlerin bulunduğu, ba-bs formlarının uyumsuz olduğu hususları  birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu şirketin gerçek anlamda bir ticari alım-satım faaliyetinin bulunmadığı, sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulmuş  bir şirket olduğu ve düzenlediği faturaların sahte olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Davacıya 2010/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. dönemlerinde fatura düzenleyen *** Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün mükellefi ***** Ltd. Şti.'' 'nin 2009-2011 yılları hesap ve işlemlerinin tarh dosyası üzerinden incelenmesi sonucunda 19/10/2011 tarih ve VDENR-2011-2132/14 sayılı vergi tekniği raporu düzenlenmiştir.    
Bu vergi tekniği raporuyla; şirketin 18.11.2002 tarihinde **** Sarraflar Çarşısında altın, gümüş vb. imalatı için mükellefiyet tesis ettirdiği, şirket adının *****Ltd. Şti. olduğu, ortaklarının ***,*** olduğu, bu kişilerin şirketteki hisselerini 24.08.2006 tarihinde *** ve ***'a devrettikleri, bu kişilerin de hisselerini 29.04.2009 tarihinde *** ve ***'e devrettikleri, bunların 06.07.2009 tarihinde şirketi *****ye taşıdıkları, bu kişilerin de 23.10.2009 tarihinde hisselerini *** ve ***'ye devrettikleri ve şirket isminin 10.03.2010 tarihli ortaklar kurulu kararıyla ***** Ltd. Şti. olarak değiştirildiği ve faaliyet alanının ikamet amaçlı binaların yapımı olarak değiştirildiği,  işyerinde 08.07.2009 tarihinde yapılan yoklamada; işyerinin 70 m² olduğu, işçi çalışmadığı, şirket ***'de faaliyet göstermekte iken 06.07.2009 tarihinde ***'ya taşındığı, şirketin toptan gıda, ithalat, ihracaat işi yaptığı, işyerinde demirbaş eşya bulunduğu, işyerinde 01.12.2009 tarihinde yapılan yoklamada, faaliyetine devam ettiği, işçi çalışmadığı, aylık 600-TL kira ödendiğinin tespit edildiği, 16.04.2010 tarihinde yapılan yoklamada, işyerinin mesai saatleri içerisinde kapalı olduğunun tespit edildiği, 06.05.2010 tarihinde yapılan yoklamada; işyerinin 10 m² olduğu, büro olarak kullanıldığı, başka depo, şubesi olmadığı, aylık 350-TL kira ödendiği, inşaat, dekorasyon sıva işleri faaliyetinde bulunacakları, şirket adına kayıtlı menkul ve gayrimenkul bulunmadığı,11.11.2010 tarihinde yapılan yoklamada, işyerinin kapalı olduğu, 20-25 gün önce işyerinin terk edildiğinin işhanı görevlisi tarafından beyan edildiği, 08.04.2011 tarihinde yapılan yoklamada işyerinde başka bir mükellefin faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği, şirkete ve ortaklarına ulaşılamadığından 30.10.2010 tarihi itibariyle mükellefiyetinin re'sen terkin edildiği, mükellefin 2009-2010 yılına ait beyanlarını verdiği, 2009-2010 yıllarında KDV matrahı yüksek olmasına rağmen ödenecek verginin az çıktığı veya çıkmadığı, muhtasar beyanlarında işçi çalıştırmadığı, kira ve muhasebeci ücreti beyan ettiği, tahakkuk eden vergilerin ödenmediği, defter tasdik bilgilerine ulaşılamadığı, şirket ortağı ***'nin 3 şirkete daha ortak olduğu, bunlardan 2'sinin yöneticisi bulunduğu, ayrıca kendi adına da mükellefiyeti olduğu ve sahte fatura düzenlediği gerekçesiyle hakkında vergi inceleme raporu bulunduğu, Ba-Bs formları ile KDV beyanlarının uyumsuz olduğu, mal aldığı firmalar hakkında sahte fatura düzenlediği gerekçesiyle inceleme yapıldığı, mükellef 2011/Mart döneminden sonra beyanname vermemesine rağmen kendisinden alış beyan edildiği (2011/Ağustos dahil),  mükellefin 2009 yılı için 6111 sayılı Kanun kapsamında kurumlar vergisi yönünden matrah arttırımında bulunduğu, mükellefiyeti terk tarihinden sonra 11.02.2011 tarihinde irsaliyeli fatura bastırdığı, mal ve hizmet satışları ile işyerinin uyumsuz olduğu, işçi çalışmadığı, banka hesabı bulunmadığı, muhasebe kayıtlarının tutarsız olduğunun belirtildiği görülmektedir. 
      Bu  tespitler doğrultusunda, davacı şirkete  fatura düzenlediği belirtilen  ***** Ltd. Şti.'' nin muhtasar beyanlarında işçi çalıştırmadığı, defter tasdik bilgilerine ulaşılamadığı, vergisel yükümlülüklerini yerine getirmediği, şirkete ve ortaklarına ulaşılamadığı, mal veya hizmet alımında bulunduğu firmalar hakkında da sahte belge düzenlediği gerekçesiyle inceleme yapıldığı, yüksek tutarda matrahların beyan edildiği ve buna karşın ödenmesi gereken KDV tutarının çok cüzi tutarda gösterildiği ve bu tutarlarında ödenmediği, şirket orakları hakkında olumsuz tespitlerin bulunduğu, BA-BS formları ile KDV beyanlarının uyumsuz olduğu hususları  birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu şirketin gerçek anlamda bir ticari alım-satım faaliyetinin bulunmadığı, sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulmuş  bir şirket olduğu ve düzenlediği faturaların sahte olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Davacıya 2010/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. dönemlerinde fatura düzenleyen *** Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün mükellefi ***** Ltd. Şti.'''nin 2008-2011 yılları hesap ve işlemlerinin tarh dosyası üzerinden incelenmesi sonucunda 22.02.2012 tarih ve 2012-A-1470/7 sayılı vergi tekniği raporu düzenlenmiştir.
Bu vergi tekniği raporuyla; 01.11.1993 tarihinde  Bağlar Cad. No:108/C S.Bağları/Ankara adresinde ev ve bahçe gereçlerinin onarımı işleri alanında faaliyet göstermek üzere kurulduğu, 19.12.2008 tarih ve  7210 sayılı ticaret sicil gazetesi ilanı ile şirketçe hisse devrine gidildiği ***'ın 100 hissesini ***’e, 90 hissesini ise ***’e devrettiği, ***'ın ise 10 hissesini ***’e devrettiği, şirket müdürünün ise *** olarak belirlendiği, 10.11.2009 tarih ve 7435 sayılı Ticaret Sicil gazetesi ilanı ile şirketin merkez adresinde değişikliğe gidildiği, şirketin merkez adresinin ***** adresine taşındığı, belirtilen adrese ***  Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından 15.07.2010 tarihinde  yoklama işlemi yapıldığı, söz konusu yoklama fişi ile mükellef  kurumun bu adreste faaliyetine devam etmediği, terk tarihinin bilinmediği, adresin kapalı olduğu ve mükellef kurumun adresten ayrıldığı, iş yerinin en son başka bir şahsa kiralandığı, yönetici yardımcısıyla yapılan görüşmede şirketin adreste faaliyetinin olmadığı  hususlarının tespit edildiği, *** Vergi Dairesi tarafından mükellef kurumun şirket müdürü ***’ in ikamet adresi olan, ***** adresine  yapılan 10.11.2010 tarihli yoklama işleminde; şirket müdürü ***’ in ilgili adreste ikamet ettiğinin tespit edilmiş olduğu, görüşme mektubu bırakılmasına rağmen görüşmenin temin edilemediği, şirket ortağı *** in ikamet adresi ***** adresine yapılan 27.07.2010 tarihli yoklama işleminde böyle bir sokağın bulunmadığı, muhtarlık kaydının olmadığı böyle bir şahsın tanınmadığının tespit edildiği, işyeri adresine yapılan yoklama işleminde mükellefin bulunamaması nedeniyle mükellef kurumun mükellefiyet kaydının 30.06.2010 tarihi itibariyle *** Vergi Dairesi tarafından re’ sen terk ettirildiği, mükellefiyet ödevlerinin, devir tarihinden itibaren yerine getirilmemeye başlandığı 2008, 2009 ve 2010 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmediği, yine 2008/4 , 2009/3-4 2010/2. dönemlerine ait kurum geçici vergi beyannameleri ve 2008/12, 2009/10. aya ait katma değer vergisi beyannamelerinin verilmediğinin tespit edildiği, mükellef kurumdan mal aldığını bildiren mükellefler tarafından devir işleminin yapıldığı aralık ayı  2008 yılında Form Ba verildiği ve 19 adet belge karşılığında  toplam 1.280.076,00 TL mal veya hizmet alındığının beyan edildiği, fakat mükellef kurumun bu satışlarını form Bs sinde göstermediği, 2008 yılı için mükellef kurumun mal alışının olmadığı, mükellef kurumun 2009 yılında 289 adet belge karşılığında toplam 9.823.037,00-TL tutarında mal sattığını Bs formunda bildirdiği, buna karşılık form Ba ile mükellef kurumdan mal satın aldığını bildiren mükellefler 834 adet belge karşılığında toplam 21.893.219,00-TL tutarında mal satın aldıklarını bildirdiği  yani 2009 yılı için 545 adet belge karşılığı 12.070.182,00-TL mal satışının bildirilmediği, 2010 yılında ise 293 adet belge karşılığında toplam 5.643.833,00-TL tutarında mal sattığını Bs formunda bildirdiği, buna karşılık form Ba ile mal satın aldığını bildiren mükellefler 317 adet belge karşılığında toplam 9.073.153,00-TL tutarında mal satın aldıklarını bildirdiği yani 2010 yılı için 24 adet belge karşılığı 3.429.320,00-TL mal satışının bildirilmediği ve 2011 yılı için 1 adet belge karşılığı 13.965,00-TL mal satışının bildirilmediği, ayrıca mükellef kurumun 2009 ve 2010 yıllarında form Ba da bildirmiş olduğu mal alışlarına karşılık, bu malları satan firmaların hiç biri tarafından ilgili yıllar için form Bs lerinde mal satışlarının bildirilmediği, Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemlerinden yapılan araştırma sonucunda ; mükellef kurumun 19.12.2008 tarihinden itibaren  vergi idaresine hiçbir ödeme yapmadığı, rapor tarihi itibari ile mükellef kurumun *** Vergi Dairesine toplam 11.349.736,00 TL borcu olduğunun tespit edildiği hususlarının belirtildiği görülmektedir. 
Bu  tespitler doğrultusunda, davacı şirkete  fatura düzenlediği belirtilen ***** Ltd. Şti.''nin devir tarihinden itibaren vergisel yükümlülüklerini yerine getirmediği, şirkete ve ortaklarına ulaşılamadığı, 2008 yılında mükellef kurumun herhangi bir mal alışı olmadığı halde mükellef kurumdan mal aldığını beyan eden alıcı bildirimlerinin olduğu, 2009 yılı için 545 adet belge karşılığı 12.070.182,00-TL mal satışının, 2010 yılı için 24 adet belge karşılığı 3.429.320,00-TL mal satışının ve 2011 yılı için 1 adet belge karşılığı 13.965,00-TL mal satışının bildirilmediği, BA-BS formları ile KDV beyanlarının uyumsuz olduğu, 19.12.2008 tarihinden itibaren  vergi idaresine hiçbir ödeme yapmadığı, rapor tarihi itibari ile mükellef kurumun toplam 11.349.736,00 TL borcu olduğunun tespit edildiği hususları  birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu şirketin gerçek anlamda bir ticari alım-satım faaliyetinin bulunmadığı, sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulmuş  bir şirket olduğu ve düzenlediği faturaların sahte olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 
Davacıya 2010/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. dönemlerinde fatura düzenleyen *** Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün mükellefi ***** Ltd. Şti.''nin 2008-2012 yılları hesap ve işlemlerinin tarh dosyası üzerinden incelenmesi sonucunda 04.12.2013 tarih ve 2013-A-1816/26 sayılı vergi tekniği raporu düzenlenmiştir.
Bu vergi tekniği raporuyla; Mükellef kurumun; GİBYBS kayıtlarına göre 14.08.2003 tarihinde kurulduğu  ve  07.06.2005 tarihinden itibaren ***** adresinde "gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri" faaliyetinde bulunmakta iken 31.10.2010 tarihinde mükellefiyetinin resen terkin ettirildiği, mükellefiyetin terkin edilmiş olması nedeniyle, şirketin yönetici ortağının mernis sisteminde yer alan ikamet adreslerine gönderilen defter belge ibraz yazılarının, mükellef şirketin yönetici ortağına tebliğ edilemediği, bu nedenle incelemenin vergi dairesi genel ve tarh dosyaları üzerinden ve bazı harici karinelerle sınırlı olarak yapıldığı, *** isimli şahsın mükellef kuruma olan ortaklık ve yöneticiliğinin 08.06.2010 tarihinde başladığı aynı zamanda bu şahsın kararın önceki bölümlerinde adı geçen ve hakkında sahte belge düzenleyicisi olduğu yönünde vergi tekniği raporu düzenlenen ***** Ltd. Şti." nin de ortağı olduğu, 12.11.2010 tarihinde mükellef şirket hakkında yapılan yoklamada şirketin tescil ve ilan edilen adresinde 03.06.2010 tarihinde işe başlayan Ferhat Kalender’in *** unvanlı işyeri olduğu, işyeri sahibinin ***** Ltd. Şti.’ni tanımadığı, mükellef kurumun hisse devrinin tescil ve ilan edildiği 18 Haziran 2010 tarih ve 7588 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 78. sayfasından mükellef kurumun ticaret sicil numarasının 181881 olduğu, şirket sermayesinin 10.000-TL olduğu ve şirket müdürlüğüne ise on yıl süre ile *** isimli şahsın seçildiği ancak GİBYBS kayıtlarına göre 08.06.2010 tarihinden itibaren mükellef kurumun yönetici ortağı (müdürü) olarak *** ün görünmekte olduğu bu durumun nedeninin tespit edilemediği, mükellef kurumun ortaklarının hissedarı bulunduğu; ***** Ltd. Şti. hakkında düzenlenen Vergi Tekniği Raporu’na konu edilen söz konusu mükellef şirketin sahte belge düzenleyicisi olduğunun tespit edildiği,  aynı raporda ****** Ltd. Şti.’nin son müdürü aynı zaman da mükellef kurumun ortağı **** nin ikamet adresi olarak görünen ***** adresinde ***** nezdinde düzenlenen 13.09.2011 tarihli adres tespit tutanağında; ilgili şahsın kayıtlarda görünmekte olduğu ancak adreste bulunmadığı ve tanınmadığı hususlarının tespit edildiği, yine aynı raporda ****nin ortağı olduğu *** Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün mükellefi ***** Ltd. Şti. hakkında düzenlenmiş 10.08.2009 tarih ve 2009-1860/34 sayılı Vergi Tekniği Raporunda; Yalın İnş. Ltd. Şti.’nin kuruluşundan itibaren komisyon karşılığı sahte belge düzenlediği yönünde tespitlerin yer aldığı, yapılan sorgulamalardan *** nin ortağı ve yetkilisi olduğu diğer bir şirket olan ***** Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün mükellefi ***** Ltd. Şti. hakkında düzenlenmiş 09.04.2012 tarih ve 2012-A-1673/8 sayılı Vergi Tekniği Raporunda; ***** Ltd. Şti.’nin adı ile 2011 yılından itibaren düzenlenen tüm faturaların ve satış belgelerinin, hiçbir mal veya hizmet teslimine dayanmaksızın komisyon karşılığı düzenlenen sahte belgeler olarak kabul edilmesi gerektiğinin” belirtildiği, GİBYBS sorgulamalarına göre mükellef kurumun ortağı ve yöneticisi olarak görünen ***** hakkında düzenlenen 2010-2560/70 sayılı Vergi Tekniği Raporu’na konu edilen söz konusu mükellefin sahte belge düzenleyicisi olduğunun tespit edildiği, mükellef kurumun hisse devri yapıldığı Haziran 2010 döneminden itibaren önemli bir miktarda mal ve hizmet alışı yapmış olduğu *** Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün mükellefi ***** Ltd. Şti. hakkında düzenlenen 2011-2132/14 sayılı Vergi Tekniği Raporu’na konu edilen söz konusu mükellefin sahte belge düzenleyicisi olduğunun tespit edildiği, yine mükellef kurumun önemli bir miktarda mal ve hizmet alışı yapmış olduğu *** Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün mükellefi ***** Ltd. Şti. hakkında düzenlenen raporda söz konusu mükellefin sahte belge düzenleyicisi olduğunun tespit edildiği, mükellef kurum tarafından 2008 yılından hisse devri yapılan 2010 yılı Haziran dönemine kadar herhangi bir hasılat beyan edilmediği, 2010 Haziran döneminden itibaren iktisadi, ticari ve teknik icaplara aykırı bir şekilde anormal (KDV hariç 8.281.575,72-TL)  bir hasılat elde edildiğinin beyan edildiği, mükellef şirketin ücretli çalışanının bulunmadığı, mükellef kurumun 2008 yılından itibaren mükellefiyet ödevlerini ( tahakkuk eden vergi borçlarının ödenmesi) yerine getirmediği hususlarının belirtildiği görülmektedir.
Bu  tespitler doğrultusunda, davacı şirkete  fatura düzenlediği belirtilen ***** Ltd. Şti.'' nin 2008 yılından itibaren vergisel yükümlülüklerini yerine getirmediği, şirkete ve ortaklarına ulaşılamadığı, şirket ortağı ve yöneticilerinin ortağı olduğu birçok şirket hakkında sahte belge düzenlemekten dolayı vergi tekniği raporunun düzenlendiği, ücretli çalışanının bulunmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu şirketin gerçek anlamda bir ticari alım-satım faaliyetinin bulunmadığı, sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulmuş  bir şirket olduğu ve düzenlediği faturaların sahte olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Davacıya 2010/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. dönemlerinde fatura düzenleyen *** Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün mükellefi ***** Ltd. Şti.'' nin 2009-2010 yılları hesap ve işlemlerinin tarh dosyası üzerinden incelenmesi sonucunda 28.11.2011 tarih ve VDENR-2011-2267/31 sayılı vergi tekniği raporu düzenlenmiştir.
Bu vergi tekniği raporuyla; ***** adresinde ikamet amaçlı binaların inşaatı işi ile iştigal etmek üzere kurulmuş olduğu, *** Vergi Dairesi’nin mükellefi olarak 06.08.2009 tarihinde mükellefiyet tesis ettirdiği, bu mükellefiyetinin 28.02.2010 tarihinde re’ sen terk ettirildiği, 30.07.2009 tarih ve 16674 yevmiye numaralı şirket ana sözleşmesi gereğince, ***(%50 Hisse) ve ***(%50 Hisse) ile iki ortaklı olarak kurulmuş olduğu, ***' in şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındığı, şirketin iş yeri adresinde 11.08.2009 tarihinde yapılan işe başlama yoklamasında; işyerinin 60 metrekare olduğu, işyeri mülkiyetinin ***’e ait olduğu, kira bedelinin 275-TL olduğu, işletmede ambar ve depo olmadığı şirketin muhasebecisinin *** Vergi Dairesi’ nin 560 006 3553 vergi kimlik numaralı mükellefi *** olduğu, kanuni defterlerini tasdik ettirdiği ancak Envanter Defterinin ibraz edilmediği tasdik edileceği, şu anda işçi çalıştırmadığı, ayrıca işyerinde 1 adet masa, sandalye, oturma grubu, bilgisayar bulunduğu, 06.08.2009 tarihinden itibaren inşaat, medikal, kırtasiye, petrol, temizlik, makine toptan satış ve hizmetlerinde faaliyetinde bulunmaya başladığının, şirket ortakları ve müdürünün beyanı ile tespit edildiği, şirket müdürü olan ***’ in  ikamet adresi olan ***** adresine 17.12.2009 tarihinde yapılan yoklamada; belirtilen adrese gidildiği adresteki gecekondunun yıkık vaziyette olduğu, burada hiç kimsenin oturmadığı, muhtarlık kayıtlarında aynı adreste oturuyor gözükmekte olup adresten nakil olmadığı ve yeni adresinin bilinmediğinin tespit edildiği, ayrıca yoklama fişine ***’ in emniyetçe sık sık arandığı ve evraklarının muhtarlığa bırakıldığı notunun düşüldüğü, şirketin iş yeri adresi olan *****  adresine ödevli kurumun faaliyette olup olmadığı ile ilgili olarak 17.12.2009 tarihinde yapılan yoklamada; şirket müdürü ***’ in bilinen adresine gidilmiş olup, bu dairenin boş olduğu , muhtarlık kayıtlarında ***’ in kaydının bulunmadığının tespit edildiği, 13.05.2010 tarihinde yapılan yoklamada ise; belirtilen adresin boş olduğu, adres mahallinde yapılan araştırmada şirketin tanınmadığı ve gayri faal durumda olduğu, muhtarlık kayıtlarında kaydının olmadığının tespit edildiği, mükellef kurumun 2010 yılında faal olduğu 2 aya ilişkin olarak Kurum Geçici Vergi Beyannamesini, 2010 yılına ilişkin olarak Muhtasar beyannamesini, 06.08.2009 tarihinden faal olduğu 28.02.2010 tarihine kadar geçen süreye ilişkin Kurumlar vergisi beyannamesini vermediğinin tespit edildiği, şirketin ortağı ve yetkilisi olan ***’ in *** Vergi Dairesindeki Gelir Vergisi yönünden şahsi mükellefiyeti ile ilgili olarak **** hakkında Vergi Tekniği Raporu düzenlendiği, *** ’ in 24 ayrı şirkette ortaklık ilişkisinin olduğu ve söz konusu şirketlerden 11 tanesinde şirket müdürü olarak yetkili kılındığı, *****' in ise 23 ayrı şirkette ortaklık ilişkisinin olduğu ve söz konusu şirketlerden 8 tanesinde şirket müdürü olarak yetkili kılındığının tespit edildiği, ortağı oldukları şirketlerin birçoğu hakkında Vergi Tekniği Raporu ve Kaçakçılığa Teşebbüs ve Kaçakçılık Raporlarının düzenlendiği, dönemler itibariyle vergi dairesine verdiği beyannamelerde yüksek matrahlı KDV beyanlarının olduğu, bazı dönemlerde ödenecek vergi beyan etmesine karşın (KV,KDV, K.Geçici Vergi) ödenmesi gereken vergileri ödemediği, raporun düzenlediği tarih itibariyle 41.192,86-TL ödenmemiş borcunun bulunduğu, faaliyetinin 28.02.2010 tarihinde re’ sen terk ettirilmiş olmasına rağmen Gelir İdaresi Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılan sorgulamalar neticesinde 2010/Mart, Nisan döneminde mükellefin mal satışı yaptığını bildiren alıcı bildirimlerinin tespit edildiği hususlarının belirtildiği görülmektedir.
Bu  tespitler doğrultusunda, davacı şirkete  fatura düzenlediği belirtilen ***** Ltd. Şti.'' nin işçi çalıştırmadığı, şirkete ve ortaklarına ulaşılamadığı, şirket ortağı ve yöneticilerinin ortağı olduğu birçok şirket hakkında sahte belge düzenlemekten dolayı vergi tekniği raporu ve Kaçakçılığa Teşebbüs ve Kaçakçılık Raporlarının düzenlendiği, yüksek matrahlı KDV beyan etmekle birlikte bazı dönemlerde ödenecek vergi beyan edilmesine rağmen ödenmesi gereken vergilerini ödemediği, mükellefiyetinin re' sen terk ettirilmiş olmasına rağmen terk tarihinden sonra mal satışı yaptığını bildiren alıcı bildirimlerinin olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu şirketin gerçek anlamda bir ticari alım-satım faaliyetinin bulunmadığı, sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulmuş  bir şirket olduğu ve düzenlediği faturaların sahte olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Bu durumda, anılan şirketlerden alınan faturalara isabet eden katma değer vergilerinin reddi suretiyle tarh edilen  bir kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergilerinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, DAVANIN REDDİNE,  aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, 29,20-TL maktu karar harcından az olmamak üzere dava konusu edilen tutar üzerinden binde 4,55 oranında nispi karar harcının davalı idarece davacıdan tahsiline, Avukatlık Asgari Ücret Tarfiesi uyarınca belirlenen 1.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 22/01/2016 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!