Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Sürücü Belgesinin 6 Ay Süreyle Geri Alınmasına İlişkin İşlemin İptali

Sürücü Belgesinin 6 Ay Süreyle Geri Alınmasına İlişkin İşlemin İptali

Sürücü Belgesinin 6 Ay Süreyle Geri Alınmasına İlişkin İşlemin İptali

DAVANIN ÖZETİ    : Davacı tarafından, sürücü belgesinin 6 ay süreyle geri alınmasına ilişki işlemin, alkollü araç kullanmadığı iddiasıyla iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ    : Davacının alkollü araç kullandığının tespiti üzerine tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü;
Dava, davacının sürücü belgesinin 6 ay süreyle geri alınmasına ilişkin işlemin  iptali istemiyle açılmıştır.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. maddesinde uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayolunda araç sürmelerinin yasak olduğu, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin cinsleri ile alkollü içkilerin etkili dereceleri ve kandaki miktarlarını tespit amacıyla trafik zabıtasınca teknik cihazlar kullanılacağı, tespit usulleri ve muayene şartlarının Sağlık Bakanlığının görüşüne uygun olarak hazırlanacak yönetmelikle düzenleneceği, yönetmelik ile belirlenen miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde birinci defada sürücü belgesinin altı ay süreyle geri alınarak haklarında 340.900.000 Lira para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
18.07.1997 gün ve 23053 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 97. maddesinde de, uyuşturucu, uyutucu ve keyif verici gibi özelliklere sahip doğal ve sentetik psikotrop maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin karayollarında araç sürmelerinin yasak olduğu hükme bağlanmış, maddenin devamında; taksi veya dolmuş otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, çekici gibi araçlarla kamu hizmeti, yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücülerinin, alkollü içki almış olarak bu araçları süremeyecekleri, alkollü içki almış olarak araç kullandığı tespit edilen diğer araç sürücülerinden kanlarındaki alkol miktarı 0,50 promilin üstünde olanların araç kullanamayacakları, alkollü içki almış sürücülerin ve kanlarındaki alkol miktarının cihazla ölçüleceği, cihazla yapılan tespite sürücünün itiraz etmesi halinde, kanındaki alkol miktarının belirlenmesi için, bu konuda eğitilmiş ve kan almaya yetkili kılınmış personel tarafından kanı alınarak, tahlil için polis kriminal laboratuarına gönderileceği, polis kriminal laboratuarlarında tahlilin mümkün olmaması halinde, sürücü kandaki alkol miktarının tespiti için adli tıp merkezlerine ve Sağlık Bakanlığına bağlı tahlil yapılabilecek teknik ve tıbbi imkanlara sahip olan en yakın sağlık kuruluşlarına gönderileceği, kandaki alkol miktarının teknik cihazla ve kan alınarak laboratuarda tespit imkanlarının bulunmadığı hallerde, alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülerin en yakın resmi sağlık kuruluşuna sevk edilerek, bu kurum hekimi tarafından rutin alkol muayenesinden geçirileceği belirtilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, 21.06.2010 günü saat 21.30'da yapılan trafik kontrolünde 06 xx 448 plaka nolu aracı idare eden davacıya yaptırılan alkol muayenesi sonucunda, davacının 1,23 promil alkollü olarak araç kullandığının tespit edildiği, davacının yapılan alkol ölçümüne itiraz etmediği anlaşılmaktadır.
Bu durumda uyuşmazlık konusu olayda, alkol tespit tutanağı, sürücü belgesi geri alma tutanağı ve trafik idari para cezası karar tutanağının davacı tarafından imzalandığı dolayısıyla işleme sebep olan alkollü araç kullanma eyleminin davacı tarafından da kabul edilmek suretiyle davacının eyleminin sübuta erdiği görülmektedir.
Bu itibarla mevzuatta öngörülen sınırın üstünde alkollü olarak araç kullandığı tesbit edilen davacının sürücü belgesine 6 ay süreyle geçici olarak el konulmasına ilişkin işlemde mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 62,70 TL  yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere  01/06/2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!