Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Ruhsatsız Olarak Faaliyet Gösterdiği Gerekçesi İle Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemin İptali

Ruhsatsız Olarak Faaliyet Gösterdiği Gerekçesi İle  Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemin İptali

Ruhsatsız Olarak Faaliyet Gösterdiği Gerekçesi İle Para Cezası Verilmesine İlişkin İşlemin İptali

DAVANIN ÖZETİ                     : Davacı adına 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun'un 14. maddesi uyarınca Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nce 33.600,00 TL idari para cezası kesilmesine ilişkin 14.10.2005 gün ve 28718 sayılı işlemin, ruhsat işlemlerine devam edilen süreç üçerisinde işyerinin, iç dizayn ve dekorasyonu gidermek için günün belli saatlerinde açıldığı ve herhangi bir ticari faaliyette bulunulmadığı bu nedenle işyerinin salt ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği gerekçesi ile 33.600,00 TL para cezası verilmesine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğu iddiası ile iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ         : Yapılan denetimler sonucunda Optisyen ünvanına haiz olmadığı halde optisyenlik yapan davacıya para cezası verilmesine ilşkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce Mahkememizin 09.10.2009 gün ve     E:2009/936, K: 2009/1148 sayılı "süre ret" kararının, Danıştay 10. Dairesinin 23.11.2010 gün ve E: 2010/6656, K: 2010/9131 sayılı kararı ile davanın görüş çözümünün adli yargı mercileri olduğu gerekçesiyle bozulması üzerine bozma kararına uyularak işin gereği görüşüldü :
5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun'un 15. maddesinin son fıkrasında, bu Yasada öngörülen para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebileceği yolundaki ibare, 8.2.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 552. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun, 5560 sayılı Yasanın 31. maddesi ile değişik 3/1-a maddesinde, bu Yasanın idari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümlerinin, diğer Yasalarda aksine hüküm bulunmaması halinde uygulanacağı; 27/1. maddesinde ise, idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği, bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari yaptırım kararının kesinleşeceği kuralı yer almıştır.
5728 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik ile, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun'un 15. maddesinde yer alan, para cezalarına karşı idare mahkemesinde dava açılabileceği hükmünün kaldırılması ve kanun yolunun belirlenmemesi karşısında; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 3/1-a madde hükmünün uygulanması sonucunda, anılan para cezalarına karşı adli yargı yerinde dava açılması gerekmektedir.
 Bu durumda, aktarımı yapılan mevzuat hükümlerinin dava dosyasında bulunan bütün bilgi ve belgeler ile birlikte değerlendirilmesinden, 5193 sayılı Optisyenlik hakkında Kanun hükümleri uyarınca 33.600,00 TL idari para cezasının iptali istemiyle açılan işbu davanın görüm ve çözümünün adli yargı mercileri olduğu sonucuna varılmıştır.
 Açıklanan nedenlerle, davanın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 15/1-a maddesi hükmü uyarınca görev yönünden reddine, aşağıda dökümü yapılan 93,75 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta giderinin istemi halinde davacıya iadesine, 18/05/2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!