Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Pazarlama ve Perakende alanına atamasının yapılmamasına ilişkin davalı idare işleminin

Pazarlama ve Perakende alanına atamasının yapılmamasına ilişkin davalı idare işleminin

Pazarlama ve Perakende alanına atamasının yapılmamasına ilişkin davalı idare işleminin

T.C.

ANKARA

7. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014/1903

KARAR NO : 2015/791

DAVACI : VEKİLİ : AV. ALTAN BALANTEKİN, AV.  TAHA BALANTEKİN

  Necatibey Cad. Elgün Sokak No:8/12 Sıhhiye, Çankaya/ANKARA

DAVALI : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI/ANKARA

VEKİLİ  : AV. KAMİL BİLDİRCİN/Aynı yerde

DAVANIN ÖZETİ : Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi  Pazarlama Öğretmenliği Programı mezunu olan davacı tarafından, 2. öncelikli alanlardan atama yapılması nedeniyle Pazarlama ve Perakende alanına atamasının yapılmamasına ilişkin davalı idare işleminin; ilan edilen kadrolara öncelik hakkı gözetilmeksizin Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Büro Yönetimi Öğretmenliği, İşletme Öğretmenliği/Eğitimi, Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği/Eğitimi, İktisat, İşletme, Maliye mezunlarından yerleştirme yapıldığı; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı maddi kayıplarının ve özlük haklarının yasal faizi ile birlikte tazminine hükmedilmesi  istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ   : Talim ve Terbiye Kurulu'nun 12/07/2010 tarih ve 74 sayılı kararının, kararın yürürlüğe girdiği tarihte, Talim ve Terbiye Kurulu'nun 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı karar eki Çizelge'de Pazarlama ve Perakende alanı öğretmenliğine kaynaklık eden Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Büro Yönetimi Öğretmenliği, işletme Öğretmenliği ile Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği programlarından mezun olanlar ile bu yükseköğretim programlarında öğrenimlerine devam edip mezun olacakların, Talim ve Terbiye Kurulu'nun 12/07/2010 tarih ve 74 sayılı kararı ve bu hususta herhangi bir değişiklik yapmayan Talim ve Terbiye Kurulu'nun 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı kararla değişik 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararına göre de herhangi bir öncelik sıralaması olmadan Pazarlama Öğretmenliği Bölümü mezunları gibi adı geçen alan öğretmenliğine atanma haklarının bulunduğu; dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

 

Karar veren Ankara 7. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:

Dava; Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi  Pazarlama Öğretmenliği Programı mezunu olan davacı tarafından, 2. öncelikli alanlardan atama yapılması nedeniyle Pazarlama ve Perakende alanına atamasının yapılmamasına ilişkin davalı idare işleminin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı maddi kayıplarının ve özlük haklarının yasal faizi ile birlikte tazminine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 28. maddesinin altıncı fıkrasında, "Talim ve Terbiye Kurulu, evrensel değer ve standartları gözönünde bulundurarak, kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile millî ve toplumsal değerlere dayalı bir eğitim sistemi oluşturmak amacıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a)Eğitim sistemini, eğitim ve öğretim plan ve programlarını, ders kitaplarını hazırlatmak, hazırlananları incelemek veya inceletmek, araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını Bakan onayına sunmak.

b)Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını incelemek, inceletmek ve nihaî şeklini vererek Bakanın onayına sunmak.

c)Yurtdışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış, ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını Bakanın onayına sunmak.

ç)Eğitim ve öğretimle ilgili konularda Bakanlığın diğer birimleri tarafından oluşturulacak politika ve stratejilerin belirlenmesinde işbirliği yapmak.

d) Millî Eğitim Şûrasının sekreterya hizmetlerini yürütmek." hükmüne yer verilmiştir.

 06/05/2010 Tarih ve  27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 11. maddesinde; "(1) Öğretmenlik görevine atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

a)Mezun olduğu yükseköğretim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olmak." düzenlemesine yer verilmiştir.

Öte yandan,  Talim ve Terbiye Kurulu'nun 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı kararıyla belirlenen Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar'ın eki Çizelge'de, Pazarlama ve Perakende alanına  1. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, 2. Büro Yönetimi Öğretmenliği, 3. Pazarlama Öğretmenliği, 4. İşletme Öğretmenliği, 5. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği mezunlarının herhangi birisine öncelik verilmeksizin atanabilecekleri belirtilmiş iken, söz konusu Çizelge'de 12/07/2010 tarih ve 74 sayılı Kurul kararı ile yapılan değişiklik ile Pazarlama ve Perakende alanına mezuniyeti 1. Pazarlama Öğretmenliği, 2. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği (**), 3. Büro Yönetimi Öğretmenliği (**), 4. İşletme Öğretmenliği (**), 5. Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği (**) ((**) 1 nci sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.) olanların atanabilecekleri öngörülmüş; Talim ve Terbiye Kurulu'nun 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı kararla değişik 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararına göre de; "Pazarlama ve Perakende alanına;

1.Pazarlama Öğretmenliği,

2.Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği (**),

3.Büro Yönetimi Öğretmenliği (**),

4.işletme Öğretmenliği/Eğitimi (**),

5.Konaklama işletmeciliği Öğretmenliği (**),

6.Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Öğretmenliği/Eğitimi (**),

7.İktisat (*)(**),

8.İşletme (*) (**)

(**) l'inci sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

Bölümü mezunlarının atanabilmeleri mümkün bulunmaktadır." düzenlemesine yer verilmiştir.

Talim ve Terbiye Kurulu'nun 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı kararının geçici 3. maddesinde de, "Bu Kararla öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programları arasından çıkarılan programlardan mezun olanlar ile bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte ilgili fakültelerde öğrenim görmekte olanların mezuniyetleri halinde daha önce atanabilecekleri alanlara atamalarına devam edilir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Pazarlama Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan davacının 19/09/2014 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlik atamaları (2014 Eylül İlk Atama) kapsamında Pazarlama ve Perakende alanına atanmak için yaptığı başvurusu sonucunda herhangi bir kuruma yerleştirilememesi üzerine, 2. öncelikli alanlardan atama yapıldığından bahisle Pazarlama ve Perakende alanına kadro ve tercih durumu gözetilerek atamasının yapılmamasına ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda açık metinlerine yer verilen Talim ve Terbiye Kurulu'nun 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı kararında değişiklik yapan 12/07/2010 tarih ve 74 sayılı Kurul kararı ile Talim ve Terbiye Kurulu'nun 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı kararla değişik 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararları uyarınca, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Büro Yönetimi Öğretmenliği, İşletme Öğretmenliği ve  Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği mezunlarının Pazarlama ve Perakende alanına atanmalarına devam edilmekte olup, ancak Pazarlama ve Perakende alanına atanabilmek için Pazarlama Öğretmenliği mezunlarının öncelikli olduğu ve bu bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda, diğer bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanacağının düzenlendiği; 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı kararın geçici 3. maddesinin ise, Pazarlama ve Perakende alanına yapılacak atamalarda atanma hakkı bulunan tüm bölümlerin aynı önceliğe sahip olduklarına ilişkin olmadığı görülmektedir.

Bakılan davada; Mahkememizin 09/12/2014 tarih ve E:2014/1903 esas sayılı ara kararı ile, diğer bölüm mezunlarından atama yapılmadığı takdirde davacının tercihlerine atanıp atanamayacağı hususu davalı idareden sorulmuş olup; söz konusu ara kararına istinaden davalı idarece verilen cevapta davacının tercihlerine atanma şansının bulunduğu belirtilmiştir.

Bu durumda; Pazarlama Öğretmenliği bölümü mezunlarının öncelik hakkı gözetilmeksizin diğer bölüm mezunlarının atamalarının yapıldığı ve Pazarlama Öğretmenliği bölümünden mezun olan davacının tercihlerine atanabileceği anlaşıldığından, 2. öncelikli alanlardan atama yapılması nedeniyle davacının Pazarlama ve Perakende alanına kadro ve tercih durumu gözetilerek atamasının yapılmamasına ilişkin davalı idare işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Anayasa'nın 125. maddesinin son fıkrası hükmü gereğince idare kendi eylem ve işlemlerinden kaynaklanan zararları ödemekle yükümlü olduğundan, hukuka aykırılığı bu karar ile saptanan işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı maddi kayıplarının ve özlük haklarının davalı idarece davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, davacının tazminat isteminin kabulü ile,  işlem nedeniyle yoksun kaldığı maddi kayıplarının ve özlük haklarının dava tarihi olan 21/10/2014 tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı idarece hesaplanarak davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 192,70 TL  yargılama gideri ve yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 750,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta ücreti avansından artan miktarın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, 15/05/2015 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!