Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Ortaöğretimde Okumuş Olduğu Hazırlık Eğitimi Süresinin Mesleki Kıdeme İlişkin Derece Yükselmesine Sayılmasına Yönelik

Ortaöğretimde Okumuş Olduğu Hazırlık Eğitimi Süresinin Mesleki Kıdeme İlişkin Derece Yükselmesine Sayılmasına Yönelik

Ortaöğretimde Okumuş Olduğu Hazırlık Eğitimi Süresinin Mesleki Kıdeme İlişkin Derece Yükselmesine Sayılmasına Yönelik

ESAS NO:2010/801

KARAR NO:2011/1965

DAVANIN ÖZETİ        : Davalı idare Bünyesinde Başdenetçi olarak görev yapan davacının ortaöğretimde okumuş olduğu ve kademe ilerlemesine sayılan hazırlık eğitimi süresinin, daha önce Sayıştay'da çalışmaya  başlayan Denetçilerde olduğu gibi mesleki kıdeme ilişkin derece yükselmesine sayılmasına yönelik 29.01.2010 tarihli başvurusunun cevap verilmemek suretiyle zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile derece yükseltilmemesi nedeniyle yoksun kaldığı maaş farklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ: Sayıştay Denetçilerinin de 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'na tabi olduğu, 2802 sayılı Kanunda yer almayan hükümlerin Sayıştay Denetçileri hakkında uygulanmasının mümkün bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü;
Dava, Davalı idare Bünyesinde Başdenetçi olarak görev yapan davacının ortaöğretimde okumuş olduğu ve kademe ilerlemesine sayılan hazırlık eğitimi süresinin, daha önce Sayıştay'da çalışmaya  başlayan Denetçilerde olduğu gibi, derece yükselmesine sayılmasına yönelik 29.01.2010 tarihli başvurusunun cevap verilmemek suretiyle zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile derece yükseltilmemesi nedeniyle yoksun kaldığı maaş farklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun  "Birinci Sınıfa Ayrılma Koşulları" başlıklı 32. maddesinde "Birinci sınıfa ayrılabilmek için:
A) Birinci dereceye yükselmek,
B) (Değişik madde: 09/03/1995 - 4087/1.mad) Hâkimlik ve savcılık mesleğinde on yılını doldurmak,
C) Bilimsel güç ve yeteneği ile hizmet ve meslekteki başarısına göre emsali arasında temayüz etmiş olmak,
D) Yer değiştirme cezası almamış olmak,
E) Kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması veya derece yükselmesinin durdurulması cezalarını aynı neviden olmasa bile birden fazla almamış olmak,
F) Mesleğin vakar ve onuruna dokunan veya kişisel haysiyet ve itibarını kıran veya görevle ilgili herhangi bir suçtan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak, gerekir.
(Değişik madde: 09/03/1995 - 4087/1 mad;Değişik fıkra: 22/12/2005-5435 S.K./15.mad) Meslekleriyle ilgili yüksek lisans öğrenimi yapmış olanlarla Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünün yüksek lisans programını ve Türkiye Adalet Akademisinde bir akademik yıldan az olmamak üzere düzenlenen uzmanlık eğitim programını başarıyla bitirenler için dokuz, meslekleriyle ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlar için sekiz yıllık meslek kıdemi, birinci sınıfa ayrılmada yeterli sayılır. Ayrıca fiilen avukatlıkta geçen sürenin üçte ikisi, hâkim ve savcı adaylarının 4954 sayılı Kanunda belirtilen staj dönemlerini aşan adaylık süreleri, avukatlık stajının üçte ikisi ve askerlik hizmetinde geçen sürenin yarısı, birinci sınıfa ayrılmaya esas sürenin hesabında dikkate alınır. Ancak birinci sınıfa ayrılabilmek için her halde meslekte fiilen üç terfi dönemi çalışmak zorunludur." Hükmüne ver verilmiştir.

Öte yandan; 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'na 13.07.1993 tarih  ve 486 sayılı KHK ile eklenen ek geçici 1. maddesinde; "Kendi kanunlarında gerekli değişiklik yapılıncaya kadar aylık, ödenek, mali, sosyal ve diğer özlük hakları bakımından;
A) Sayıştay Başkanı, Daire Başkanları, üyeleri sırasıyla Yargıtay birinci başkanı, daire başkanları ve üyeleri,
B) Yukardakiler dışında kalan Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı ve savcı yardımcıları, kıdem, sınıf ve derecesindeki birinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf hakim ve savcılar, hakkındaki hükümlere tabidir. Ek göstergelere ilişkin olarak birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar için aranan "Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilme hakkını kaybetmemiş olmak" şartı Sayıştay meslek mensupları ile sayıştay savcı ve savcı yardımcıları için "birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş olmak" şeklinde uygulanır. Denetçi yardımcıları, hakim ve savcı adayları gibi aylık ve ek ödeme alırlar." hükmü yer almış bu hüküm  19.12.2010 gün ve 2770 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun  Sayıştay Mensuplarının Hakları başlıklı 63. Maddesinde de aynen zikredilmiştir.  
Dava konusu başvurunun zımnen reddedilmesine ilişkin işlemin tesis edilmiş sayılacağı tarihte yürürlükte bulunan ve 19/12/2010 tarih ve 27790 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 82/a maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılan  832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun "Sayıştay Mensupları" başlıklı 3.maddesinde Başdenetçilerin Sayıştay Meslek Mensupları arasında sayıldığı ve yine 19.12.2010 gün ve 2770 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun  "Sayıştay Mensupları" başlıklı 10. maddesinde de  Sayıştay denetçilernin  Sayıştay Meslek Mensupları arasında sayıldığı görülmektedir. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı kısmın A/ 6-b maddesinde "Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir." hükmüne  yer  verilmiş bulunmaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden; 09.09.2002 tarihinde Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü bünyesinde Devlet Malları Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan ve  burada çalışmakta iken Sayıştay  Başkanlığı Denetçi Yardımcılığı sınavını kazanarak 07.02.2005 tarihinde Denetçi Yardımcısı olarak davalı idareye atanan davacının ortaöğrenimde görmüş olduğu bir yıllık hazırlık sınıfı eğitiminin gözönünde bulundurularak  05.06.2006 tarih ve 5159-3 sayılı Sayıştay Genel Kurulu İlke kararından önce  Sayıştay'da çalışan ve birinci sınıfa ayrılan meslek mensuplarına tanınan haklardan yararlandırılarak intibakının yapılması yönünde yapmış olduğu başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ve birnci sınıfa ayrılma derecesinin yükseltilmemesi nediniyle uğramış olduğu parasal hakların yasal faizi ile birlikte tazmini istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık konusu olayda, davacının örtaöğretimde normal öğrenim süresi üzerinde okumuş olduğu bir yıllık hazırlık eğitimine ilişkin intibakının yukarıda aktarımı yapılan 657 sayılı Yasa'nın 36/A-6/b hükmü uyarınca davacının Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü bünyesinde Devlet Malları Uzman Yardımcısı olarak çalıştığı 2003 yılında uygulanarak bir kademe ilerletilerek gerekli intibakının yapıldığı görülmektedir.


Sayıştay meslek mensupları ile savcı ve savcı yardımcılarının aylık, ödenek, mali, sosyal ve diğer özlük hakları konusunda mülga  832 sayılı Kanunda veşuan yürürlükte bulunan 6085 sayılı Sayıştay Kanunuhda ve yürürlükte bulunan diğer ilgili kanunlarda yer alan bazı hükümler, bu hususta gerekli değişiklik yapılıncaya kadar uygulanmayacak, onların yerine aynı konuda 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda hakim ve savcılar hakkında uygulanan hükümler geçerli olacaktır.
Bu durumda yukarıda aktarımı yapılan mevzuat hükümlerinin dava dosyasında bulunan bütün bilgi ve belgeler ile birlikte değerlendirilmesinden; 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun  "Birinci Sınıfa Ayrılma Koşulları" başlıklı 32. maddesinde Birinci sınıfa ayrılabilmek için getirilmiş olan şartlar tek tek tadadi olarak belirlenerek, birici sınıfa ayrılabilmek için  gereken 13 yıllık sürenin ancak fiilen avukatlıkta geçen sürenin üçte ikisi, hâkim ve savcı adaylarının 4954 sayılı Kanunda belirtilen staj dönemlerini aşan adaylık süreleri, avukatlık stajının üçte ikisi ve askerlik hizmetinde geçen sürenin yarısı ile meslekleriyle ilgili öğrenim dallarında yüksek lisans ve doktora yapanların birer yıl olmak üzere birinci sınıfa ayrılma süresini kısaltacağı hüküm altına alınmış bulunduğundan, davacının ortaöğretimde görmüş olduğu normal egitim süresi üzerindeki bir yıllık hazırlık sınıfı eğitiminin birinci sınıfa ayrılma süresini kısaltan kriterler arasında sayılmaması ve 657 sayılı Yasa'nın 36/A-6/b hükmü uyarınca davacının Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü bünyesinde Devlet Malları Uzman Yardımcısı olarak çalıştığı 2003 yılında uygulanarak bir kademe ilerletilerek gerekli intibakının yapılması karşısında tesis edilen zımni ret işleminde hukuka aykırlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 66,30 TL  yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,  artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 26/07/2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!