Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Onaylı Mimari Projeye Aykırı Tamir Ve Tadilatlar

Onaylı Mimari Projeye Aykırı Tamir Ve Tadilatlar

Onaylı Mimari Projeye Aykırı Tamir Ve Tadilatlar

DAVANIN ÖZETİ        : Davacı şirket tarafından işletilen Ankara ili, Çankaya ilçesi, Bahçelievler mevkii, Azerbaycan caddesi No:12-4 adresinde, imarın 1471 ada 13 sayılı parselindeki dükkanda onaylı mimari projeye aykırı tamir ve tadilatlar yapıldığından bahisle söz konusu değişikliklerin 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca masrafı ilgilisinden (malik) tahsil edilmek üzere düzeltilerek tasdikli projeye uygun hale getirilmesi  yolundaki 02.12.2010 gün ve ...5815.35 sayılı davalı idare encümen kararının, projeye aykırı olduğu iddia edilen  tadilatın  ruhsata tabi olmadığı, basit nitelik taşıdığı, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ    : Davaya konu dükkânda 29.07.1986 onay tarihli mimari projesine aykırı olarak kapalı alan oluşturulduğu, bu durumun 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi’nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü.
3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesinde “Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar  hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür,belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatı devamına izin verilir.Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir,ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.” hükmü yer almaktadır.
Dosyanın  incelenmesinden, Ankara ili, Çankaya ilçesi, Bahçelievler mevkii, Azerbaycan caddesi No:12-4 adresinde, imarın 1471 ada 13 sayılı parselinde bulunan ve  davacı tarafından işletilen dükkanda 06.07.2010 tarihinde yapılan kontrol neticesinde, anılan dükkana ait  29.07.1986 onay tarihli mimari projesine aykırı olarak, y yaklaşık (4,80 x 6.90) m. ebadında ve (h=2.70) m. yüksekliğinde alanın profil ve cam üzeri tente ile çevrilmek suretiyle kapalı alan oluşturulduğunun tespit edildiği, mahallinde yapılan 11.11.2010 günlü 2. tespitte, ilgililere 3194 sayılı Kanun uyarınca verilen 1 aylık süre içinde aykırılıkların giderilmediğinin tutanak ile belirlenmesi üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.
Yukarıda aktarımı yapılan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, İmar Kanununda ‘yapı’ olarak tanımlanan her türlü tesiste yapılacak değişiklik ve ilavelerin ruhsata tabi olması, yeniden ruhsat almak suretiyle ruhsata işletilmesi gerektiği belirtilmiş bunun istisnaları ise yine aynı Kanunun  21. maddesinin 3. fıkrasında, 26. maddesinin 2. fıkrasında ve 27. maddesinde düzenlenmiştir.
Bu durumda davaya konu yapıda, imar kanunu ve onaylı mimari projeye aykırı değişiklik ve ilaveler yapıldığı açık olduğundan söz konusu aykırılıklar nedeniyle, projeye aykırı olmayan kısımların yıkılmak suretiyle mevzuata aykırılığın giderilmesi yolundaki dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir. 
Açıklanan nedenlerle; davanın reddine, 70,00-TL harç ve 30,00-TL posta giderinden oluşan toplam 100,00-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 550,00-TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin istenilmesi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Mahkememiz aracılığı ile Danıştay nezdinde temyizi mümkün olmak üzere 04.07.2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!