Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Okul Aile Birliğinden kiralanmak suretiyle işletilen kantin için ödenen kira bedeli

Okul Aile Birliğinden kiralanmak suretiyle işletilen kantin için ödenen kira bedeli

Okul Aile Birliğinden kiralanmak suretiyle işletilen kantin için ödenen kira bedeli

DAVANIN ÖZETİ    : Davacı tarafından Okul Aile Birliğinden kiralanmak suretiyle işletilen kantin için ödenen kira bedeli dolayısıyla ihtirazi kayıtla verilen beyannameye istinaden düzenlenen 25.10.2015 tarih ve 2015/15 no'lu tahakkuk fişinin; bir iktisadi işletme olmayan okul aile birliğinden kantin kiralanması işleminin katma değer vergisine tabi olmadığı ileri sürülerek iptali  istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ    : Okul Aile Birliğinden kiralanan kantin için ödenen kira nedeniyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesinin 3/f bendi hükmü gereğince katma değer vergisi beyannamesi verilmesinin zorunlu olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ankara 5. Vergi Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği düşünüldü:
Uyuşmazlık, Okul Aile Birliği tarafından kiraya verilen okul kantininin kiraya verilmesi karşılığında alınacak bedelin katma değer vergisine tabi olup olmadığına ilişkindir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinin 3. fıkrasının (f) bendinde; Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin, aynı fıkranın (g) bendinde de; genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.
Anılan Kanunun 17. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendinde ise; iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır. 
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 25.06.2009 günlü 5917 sayılı Kanunla değişik 16. maddesinde de; eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanacağı, bu amaçla okullarda okul-aile birliklerinin kurulacağı, okul-aile birliklerinin, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebilecekleri, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilecekleri, okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilecekleri veya işletebilecekleri, okul-aile birliklerinin kuruluş ve işleyişi, birlik organlarının oluşturulması ve seçim şekilleri, sosyal ve kültürel etkinliklerden sağlanan maddi katkılar, bağışların kabulü, harcanması ve denetlenmesi ile açık alan, kantin, salon ve benzeri yerlerin işlettirilmesi veya işletilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranları, harcanması ve denetlenmesine dair usul ve esasların, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken hazırlanan yönetmelikle düzenleneceği hükmüne yer verilmiştir. 
Anılan yasa hükümlerinin bir arada değerlendirilmesinden; Milli Eğitim Temel Kanunu ile bu Kanun uyarınca çıkartılan Yönetmelik hükümlerine göre kurulan Okul Aile Birliklerinin; okulun muhtelif ihtiyaçlarının karşılanması ve veli öğretmen işbirliğinin sağlanması amacıyla kurulan ve bağlı olduğu okul bünyesinde faaliyet gösteren tüzel kişiliği bulunmayan bir sosyal organizasyon oluşumu olduğu sonucuna varılmaktadır.
Okul Aile Birliklerinin, okul ve kurumlardaki büfe, kantin, çay ocağı, kafeterya gibi hizmet yerlerini kendilerinin işletmesi halinde iktisadi kamu müessesesi sayılarak kurumlar vergisi mükellefi olacağı tabidir. Ancak, bu yerlerin Okul Aile Birliklerince işletilmeyip üçüncü kişilere kiraya verilmesi halinde Okul Aile Birliklerinin iktisadi kamu müessesesi kimliğini kazanmaları söz konusu olmayacaktır.
 Dava dosyasının incelenmesinden, ***** Anadolu Lisesi kantinini Okul Aile Birliğinden kiralamak suretiyle işleten davacının ödediği kira bedeli dolayısıyla ihtirazi kayıtla verdiği beyannameye istinaden düzenlenen 25/10/2015 tarih ve 2015/15 no'lu tahakkuk fişinin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Olayda, bir iktisadi işletme olmayan Okul Aile Birliği tarafından mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığına ait kurum ve okullardaki kantinlerin kiraya verilmesi işleminin 3065 sayılı Yasanın yukarıda yer verilen 17.maddesinin 4/d bendi uyarınca iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması kapsamında vergiden istisna edilmiş olması nedeniyle, kiracı statüsünde olan davacının okul aile birliğinin elde ettiği kira gelirleri için ihtirazi kayıtla vermiş olduğu 2 nolu katma değer vergisi beyannamesine istinaden tahakkuk ettirilen vergilerde hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle; davanın kabulüne, dava konusu tahakkuk fişinin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 71,80 TL yargılama giderinin ve 1.000,00 TL vekalet ücretinin davalı idarece  davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın taraflara tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 29/01/2016 tarihinde  karar verildi. 
 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!