Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasına Karşı Açılan Davada

Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasına Karşı Açılan Davada

Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasına Karşı Açılan Davada

            TÜRK MİLLETİ ADINA 
            Karar veren Ankara 1. Vergi Mahkemesi Hakimliğince  dava dosyası incelenerek gereği düşünüldü;
              Dava, davacı adına 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355/1. maddesi uyarınca  kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle açılmıştır.
            2577 sayılı İdari Yargılama Usulü  Kanununun 7. maddesinde, Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda  ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür. Bu süreler; Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine yapılan ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği; Tarihi izleyen günden başlar, hükmü yer almaktadır.
          213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93/1.maddesinde, Tahakkuk fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilûmum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyle ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir, hükmüne yer verilmiştir.
 Dava dosyasının incelenmesinden, davacı adına 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasına ilişkin 15.10.2010 tarih ve 201010135000000003 sıra numaralı vergi ceza ihbarnamesinin davacıya 25.10.2010 tarihinde tebliğ edildiği, 24.11.2010 mesai günü akşamına kadar dava açılması gerekirken,  davanın 30 günlük dava açma süresi geçirildikten sonra 25.11.2010 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır. 
Açıklanan nedenlerle, yasal süresinde açılmayan davanın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 14/3-e, 15/1-b maddeleri uyarınca süre aşımı yönünden reddine, aşağıda dökümü yapılan 34,90-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, davacıdan 17,15-TL maktu karar harcının davalı idarece alınmasına, artan posta avansının istek halinde mahkememizce davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere, 28.12.2010 tarihinde karar verildi.     


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!