Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Karar ve ilam harcına ilişkin kısmının ,hüküm altına harcın Mahkeme kararının bozulması üzerine ayni mahiyette verilen karar sonrasına ilişkin olduğu ,ilk Mahkeme kararı üzerine aleyhe hükmedilen aynı miktardaki harcın idare veznesine

Karar ve ilam harcına ilişkin kısmının ,hüküm altına harcın Mahkeme kararının bozulması üzerine ayni mahiyette verilen karar sonrasına ilişkin olduğu ,ilk Mahkeme kararı üzerine aleyhe hükmedilen aynı miktardaki harcın idare veznesine

Karar ve ilam harcına ilişkin kısmının ,hüküm altına harcın Mahkeme kararının bozulması üzerine ayni mahiyette verilen karar sonrasına ilişkin olduğu ,ilk Mahkeme kararı üzerine aleyhe hükmedilen aynı miktardaki harcın idare veznesine

T.C.

ANKARA

1. VERGİ MAHKEMESİ

 

ESAS NO : 2015/1257 

KARAR NO : 2015/3008

 

DAVACI                            : POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş

VEKİLİ : AV.HALİL KÖYLÜ -  PTT Başmüdürlüğü- ERZURUM

DAVALI : ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/ANKARA

VEKİLİ : AV.ÖZGE ÖZKARA- Aynı yerde

 

DAVANIN ÖZETİ : Davacı aleyhine Mahkemelerce hükmedilen karar ve ilam harçlarının tahsilini teminen düzenlenen 22.06.2015 tarih 66507- 136 sayılı ödeme emrinin Erzurum 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin E.2014/740 K.2014/995 sayılı ilamında hükmedilen  1.242,36 TL karar ve ilam harcına ilişkin kısmının ,hüküm altına harcın Mahkeme kararının bozulması üzerine ayni mahiyette verilen karar sonrasına ilişkin olduğu ,ilk Mahkeme kararı üzerine aleyhe hükmedilen aynı miktardaki harcın idare veznesine ödendiği bu durum nedeniyle böyle bir borçlarının olmadığı ,mükerrer tahsilata girişilmesinin yasa ve hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptali istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ : Ödeme emrinin Mahkeme kararında belirtilen karar ve ilam harcının ilgilisinden tahsili için Mahkemece idareye hitaben düzenlenen harç tahsil müzekkeresine dayalı olduğu ,harcın Mahkeme kararının tarafa tebliği üzerine 1 ay içinde ödenmediğinden bahisle tahsiline girişilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığı ve  yeni bir ödeme süresi belirlenmesine yönelik tekrar tebliğat yapılmasına gerek bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

 

Hüküm veren Ankara 1. Vergi Mahkemesi Hakimliğince işin gereği düşünüldü:

Dava, davacı aleyhine Mahkemelerce hükmedilen karar ve ilam harçlarının tahsilini teminen düzenlenen 22.06.2015 tarih 66507-136 sayılı ödeme emrinin Erzurum 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin E. 2014/740 K.2014/995 sayılı ilamında hükmedilen 1.242,36 TL karar ve ilam harcına ilişkin kısmının iptali istemine ilişkindir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun "Ödeme Zamanı ve Önce Ödeme" başlıklı 37. maddesinde; amme alacaklarının hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödeneceği, hususi kanunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme alacaklarının Maliye Vekaletince belirtilecek usule göre yapılacak olan tebliğden itibaren bir ay içinde ödeneceği, bu ödeme müddetinin son gününün amme alacağının vadesi günü olduğu, aynı Kanunun ''Ödeme Emri'' başlıklı 55. maddesinde; amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumunun bir ödeme emri ile tebliğ olunacağı ,58. maddesinde; kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahsın böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde dava açabileceği hükme bağlanmıştır. hükme bağlanmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 8.maddesinde bir hükmün bozulmasını müteakip verilecek hükümlerden yeni bir hüküm gibi karar ve ilam harcı alınacağı ve bozulan hükümden evvelce alınmış olan harcın ,sonradan verilen hükme ait harçtan mahsup olunacağı düzenlendikten sonra ; aynı kanunun (23.07.2010 tarih 6009 sayılı yasanın 18.maddesi ile değişik) 28/a maddesinde ise ; karar ve ilam harçlarının dörtte birinin peşin; geri kalanının kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde ödeneceği, 37.maddesinde de,bu Kanunda ödeme zamanı gösterilen harçlardan süresinde ödenmeyenlerin ilgili mahkeme 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 8.maddesi tarafından sürenin sonundan itibaren onbeş gün içinde bir yazı ile o yerin vergi dairesine bildirileceği ve harçların vergi dairesince tahsil olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda sözü edilen 6183 sayılı Yasa hükmü uyarınca ödeme emri düzenlenebilmesi için; mükellef tarafından amme alacağının miktarının, vadesinin bilinmesi ve alacağın vadesinde ödenmemesi gerekmektedir. Bu durumda vadenin başlangıcı, ödeme emrinin düzenlenmesi ve amme alacağının geç ödenmesi halinde de istenecek olan gecikme zammı yönünden önem arz etmektedir.Genelde uygulamada, mahkemedeki duruşma sırasında açıklanan kısa kararın harcının ne kadar olduğu çoğu durumlarda henüz hesaplanmamış olduğundan bilinmemekte, borçlu olunan bu meblağ ancak gerekçeli kararın mahkemece hazırlanıp yazılması, kararın tebliğe çıkarılacak hale gelmesi ile açıklığa kavuşmaktadır. Kararın hazırlanması, tebliğe çıkarılacak hale gelmesi tarihlerinin daha önce tespiti tam olarak mümkün olamayacağı gibi bu tarihin, davanın tarafları olan kişilerce de bilinmesi imkansız olduğundan, vade tarihinin başlangıcının belirlenmesi gerekmektedir.

Bütün bu açıklamalar karşısında mahkemelerce harç tahsil müzekkeresinin vergi dairesi müdürlüğüne gönderilmesi üzerine 6183 sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca idarece mükelleflere usulüne uygun bir tebligat yapılarak bir aylık ödeme süresi verilmesi ve bu sürenin sonunda harcın ödenmemesi üzerine ödeme emri düzenlenmesi icab etmektedir.

Dava konusu olayda ,Erzurum 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin E.2014/740 K.2014/995 sayılı 04.11.2014 tarihli ilamında davacı aleyhine hükmedilen 1.242,36 TL karar ve ilam harcının bulunduğu ;Mahkememizin 19.11.2015 tarihli ara kararı cevabına göre ilgili mahkeme kararının davacıya 27.11.2014 tarihinde tebliği akabinde harcın tahsili için Mahkemece yazılan  13.01.2015 tarihli harç tahsil müzekkeresi üzerine Vergi Dairesi Müdürlüğünce davacıya bu borcu ile ilgili olarak tebligat yapılıp bir aylık ödeme süresi verilmeden doğrudan dava konusu ödeme emrinin düzenlendiği , bu durumda ortada 6183 sayılı Kanunun 55.maddesinde öngörüldüğü şekilde usule uygun şekilde kesinleşmiş ve vadesinde ödenmemiş bir amme alacağından söz edilemeyeceğinden davacı adına düzenlenen ödeme emrinin Erzurum 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin E.2014/740 K.2014/995 sayılı ilamında geçen 1.242,36 TL karar ve ilam harcına ilişkin kısmında yasaya ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Nitekim Danıştay 9.Dairesinin E.2015/2305 K.2015/4632 sayılı 11.05.2015 tarihli kararı da aynı doğrultudadır.

Diğer taraftan ,ödeme emrinin dava konusu kısmının dayanağı olan Erzurum 2 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/740- 995 E-K sayılı 04.11.2014 tarihli kararının ;yine aynı Mahkemenin 2013/ 485- 826 E-K sayılı 12.12.2013 tarihli kararının bozulması üzerine tesis edilen aynı mahiyetteki bir karar olduğu ve ilk ilamda hükmedilen 1.242,35 TL karar ve ilam harcının tahsili için yazılan 15.05.2014 tarihli harç tahsil müzekkeresi sonrasında  ilgilisine ödeme emri tebliği üzerine Aziziye Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine 12.12.2014 tarihinde ödendiği bu durum karşısında ; gerek 13.01.2015 tarihli harç tahsil müzekkeresinin gerekse de ödeme emrinin dava konusu olan kısmının iptal edildiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgenin davalı idare tarafından dosyaya sunulmadığı görüldüğünden ,sonraki ilamda herhangi bir mahsup sözkonusu olmaksızın aynı miktarda hükmedilen karar ve ilam  harcına ilişkin olarak Aziziye Vergi Dairesine yazılan 13.01.2015 tarihli harç tahsil müzekkeresinin düzenlendiği tarih itibarıyla harcın bozma öncesi ilama istinaden ödenmiş olduğu hususu 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 8.maddesi bağlamında nazara alınmaksızın 22.06.2015 tarihinde düzenlenen ödeme emrinin dava konusu edilen kısmında bu ciheti itibarıyla da yasaya ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; DAVANIN KABULÜNE ,davacı adına düzenlenen 22.06.2015 tarih 66507- 136 sayılı ödeme emrinin dava konusu edilen Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin E. 2014/740 K.2014/995 sayılı ilamında hükmedilen 1.242,36 TL karar ve ilam harcına ilişkin kısmının İPTALİNE ,aşağıda dökümü yapılan 81,40 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 1.000,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya ödenmesine, artan posta avansının kararın kesinleşmesi sonrasında davacıya iadesine, işbu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. Kurulu nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere 29/12/2015 tarihinde  karar verildi.


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!