Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Kamu İhalesine Şikayet Başvurusu Üzerine Tekliflerinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Yolundaki İhale Komisyonuna İtiraz

Kamu İhalesine Şikayet Başvurusu Üzerine Tekliflerinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Yolundaki İhale Komisyonuna İtiraz

Kamu İhalesine Şikayet Başvurusu Üzerine Tekliflerinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Yolundaki İhale Komisyonuna İtiraz

DAVANIN ÖZETİ    : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü'nce 12.07.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2010/70132 kayıt numaralı "Siirt Aydınlar Hesko İçmesuyu Terfi Hattı Pompa Rehabilitasyon ile Siirt ve Kurtalan Su Depoları" ihalesine teklif sunan davacı şirket tarafından anılan ihaleye ilişkin olarak başka bir isteklinin yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması yolundaki ihale komisyonu kararına karşı ileri sürdüğü itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik 11.10.2010 gün ve ...3076 sayılı davalı idare işleminin; hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, iddialarının incelenmediği ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ    : Dava konusu işlemin mevzuata uygun olduğu, davacının iddialarının yersiz olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun (38.) maddesinde "İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu; a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir..." hükmü, (40.) maddesinde "37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir." hükmü yer almaktadır.
Öte yandan, dava konusu ihaleye ilişkin teknik şartnamenin "2500 metreküplük depoların teknik özellikleri" başlıklı (3.3.) maddesinde, kullanılması istenen beton sınıfının "C30 WR"  türünde/niteliğinde olacağı belirtilmiştir. 
Dava dosyasının incelenmesinden, davacı şirketin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 12.07.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2010/70132 kayıt numaralı ihaleye katıldığı, anılan ihaleye yönelik ileri sürdüğü teklifin aşırı düşük olarak nitelendirilmesi üzerine davacı şirketten açıklama istenildiği, cevaben sunulan belgeler üzerine yapılan değerlendirmeye göre tekliflerinin değerlendirme dışı bıkarılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. 

Olayda, uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin olarak birer örneği dava dosyası eki olacak şekilde Mahkememiz'e sunulan işlem dosyasının incelenmesinden, davacı şirketin aşırı düşük teklif sorgulamasına cevaben yaptığı açıklamalara dair belgelerden, uyuşmazlık konusu ihale kapsamında yapımı öngörülen 2500 metreküplük depolar için "C30 WR" beton sınıfı malzeme kullanılmasının öngörülmesine karşın davacı şirketin, "C 30" beton sınıfına yönelik malzeme kullanılacağı yolunda beyanda bulunduğu, tekliflerinin de bu doğrultuda oluşturulduğu bilgisine yer verildiği görülmektedir.  
Bakılmakta olan davanın konusunu teşkil eden ihalede; idare tarafından istenilen malzemenin yerine başka özelliklerde malzeme esas alınarak teklif sunulduğu, bileşenlerinde referans alınan malzemedeki farklılığın davacı şirketin teklifinin diğer isteklilere nazaran daha düşük düzeyde oluşmasına neden olduğu görülmektedir. 
Bu durumda, davacı şirketin teklif dosyasının şartnameye uygun olmayan malzeme esas alınarak oluşturulduğu, bu nedenle ileri sürdüğü pey'in aşırı düşük teklif niteliği taşıdığı, bunun yanında 4734 sayılı Kanun'un (38.) maddesi gereğince yaptığı açıklamaların mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmakla dava konusu edilen işlemde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır. 
Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 101,20-TL  yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 550,00-TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere  18.05.2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!