Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Kamu İhale Kanunu'nun 17.Maddesinin (d) Bendi Hükmüne Aykırı Hareket Ettiğinden Bahisle "2 Yıl Süre İle Tüm İhalelerden Yasaklanması

Kamu İhale Kanunu'nun 17.Maddesinin (d) Bendi Hükmüne Aykırı Hareket Ettiğinden Bahisle

Kamu İhale Kanunu'nun 17.Maddesinin (d) Bendi Hükmüne Aykırı Hareket Ettiğinden Bahisle "2 Yıl Süre İle Tüm İhalelerden Yasaklanması

DAVANIN ÖZETİ    : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü bünyesinde açık ihale usulü ile yapılan "Petrol Sahalarındaki Lokasyonların Yüzey Temizliği, Kumlama, Topraklama, Atıkların Nakli ve Kaynak İşleri" ihalesine katılarak teklif veren davacı şirketin; dolaylı olarak söz konusu ihaleye birden fazla teklif vererek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 17.maddesinin (d) bendi hükmüne aykırı hareket ettiğinden bahisle aynı Yasa'nın 58. maddesi hükmü uyarınca "2 yıl süre ile tüm ihalelerden yasaklanması"na ilişkin 3.3.2010 günlü davalı idare işleminin; yasaklama kararının yasal süresi içerisinde(45 günlük sürede) verilmediği, davacı şirketin ihaleye teklif vermediği, teklifi değerlendirmeye alınmamış olmasına rağmen yasaklama kararı verilmesinin kanunen mümkün olmadığı, yasaklamanın üst sınırdan(iki yıl) verilmesinin hukuka aykırı olduğu, kurumun herhangi bir zarara uğratılmadığı iddialarıyla iptali istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ    : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü bünyesinde açık ihale usulü ile yapılan "Petrol Sahalarındaki Lokasyonların Yüzey Temizliği, Kumlama, Topraklama, Atıkların Nakli ve Kaynak İşleri" ihalesine davacı şirket ile xxxxx Kamusal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin de teklif verdiği, teklif ekinde sunulan Ticaret Sicil Gazetesi'nden davacı şirketin xxxxxx Kamusal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sermayesinin yarısından fazlasına sahip hissedar olduğunun anlaşıldığı, ayrıca davacı şirketin yetkili müdürü xxxxxxx aynı ihaleye teklif veren xxxxxx  Kamusal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin de hissedarı olduğu, dolayısıyla davacının aynı ihaleye birden fazla teklif vererek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 17. maddesinin (d) bendinde sayılan yasak fiil ve davranışta bulunduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü;
Dava, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü bünyesinde açık ihale usulü ile yapılan "Petrol Sahalarındaki Lokasyonların Yüzey Temizliği, Kumlama, Topraklama, Atıkların Nakli ve Kaynak İşleri" ihalesine katılarak teklif veren davacı şirketin; dolaylı olarak söz konusu ihaleye birden fazla teklif vererek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 17.maddesinin (d) bendi hükmüne aykırı hareket ettiğinden bahisle aynı Yasa'nın 58. maddesi hükmü uyarınca "2 yıl süre ile tüm ihalelerden yasaklanması"na ilişkin 3.3.2010 günlü davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 17. maddesinin (d) bendinde  "Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek."  yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmış, aynı Yasa'nın "İhalelere  Katılmaktan Yasaklama" başlıklı 58. maddesinin 1.fıkrasında "17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir." hükmüne yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirketin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü bünyesinde açık ihale usulü ile yapılan "Petrol Sahalarındaki Lokasyonların Yüzey Temizliği, Kumlama, Topraklama, Atıkların Nakli ve Kaynak İşleri" ihalesine katılarak teklif verdiği, aynı ihaleye xxxx Kamusal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin de teklif verdiği, teklif ekinde sunulan Ticaret Sicil Gazetesi'nden davacı şirketin  xxxxx Kamusal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sermayesinin yarısından fazlasına sahip hissedar olduğu, ayrıca davacı şirketin yetkili müdürü  xxx aynı ihaleye teklif veren xxxxx  Kamusal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin de hissedarı olduğunun tespit edilerek davacı şirketin aynı ihaleye birden fazla teklif vermek suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 17. maddesinin (d) bendinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğundan bahisle aynı Yasa'nın 58. maddesi hükmü uyarınca iki(2) yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanması üzerine, söz konusu yasaklama işleminin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık konusu olayda, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; davacı şirket tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü bünyesinde açık ihale usulü ile yapılan "Petrol Sahalarındaki Lokasyonların Yüzey Temizliği, Kumlama, Topraklama, Atıkların Nakli ve Kaynak İşleri" ihalesine katılarak teklif verdiği, aynı ihaleye  xxxx Kamusal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin de teklif verdiği, davacı şirketin xxxx Kamusal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu, böylelikle davacı şirket tarafından dolaylı olarak aynı ihaleye birden fazla teklif verildiği görülmektedir.
Bu durumda, davacı şirket ve ortağı olduğu xxxx Kamusal Hizmetler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin aynı ihaleye ayrı ayrı teklifler vermek suretiyle yukarıda yer verilen 4743 sayılı Yasa'nın 17. maddesinin (d) bendinde sayılan yasak fiil ve davranışta bulunduğu anlaşılmakta olup, davalı idarece tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Öte yandan, davacı tarafından, yasaklama kararının yasal süresi (kırkbeş günlük süre) içerisinde verilmediği ileri sürülmekte ise de, yasaklama kararının verileceği kırkbeş günlük sürenin başlangıcında ihaleye ilişkin işlemleri gerçekleştiren idarelerce yasaklama kararının gereğinin yapılmasının bildirildiği tarihin esas alınması  gerektiği, 19.01.2010 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü'nce ihaleden yasaklamayı gerektirir hususun davalı idareye bildiriminin yapıldığı, 17.02.2010 tarihli "Olur" ile de yasaklama kararının verildiği görülmekte olup, davacının belirtilen iddiası yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 102,20 TL  yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere  29/04/2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


 
 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!