Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Hatalı Sorular Nedeniyle Objektif Değerlendirme Yapılmadığı İddia Edilerek Anılan Sınavda Başarısız Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali

Hatalı Sorular Nedeniyle Objektif  Değerlendirme Yapılmadığı İddia Edilerek Anılan Sınavda Başarısız Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali

Hatalı Sorular Nedeniyle Objektif Değerlendirme Yapılmadığı İddia Edilerek Anılan Sınavda Başarısız Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali

DAVANIN ÖZETİ    : Emniyet Genel Müdürlüğü'nün amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol hükümleri uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 28.03.2010 tarihinde yapılan "komiser yardımcılığı kursu" yazılı sınavına katılan davacı tarafından,  dava dilekçesinde açıkca belirtilmek suretiyle hatalı olduğunu ileri sürdüğü sorular nedeniyle objektif ölçme ve değerlendirme yapılmadığı iddia edilerek anılan sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAVUNMASININ ÖZETİ    : Uyuşmazlık konusu sınavın, 3201 sayılı Kanun, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik ve Polis Memurlarının Komiser Yardımcılığı Rütbesine Yükselme Sınavı ve Kursuna Dair Yönerge uyarınca imzalanan protokole göre gerçekleştirildiği, sınavda sorulan soruların alanlarında uzman kişilerce hazırlandığı, sınavdan sonra adayların itirazının incelendiği ve bir sorunun iptal edilmesine karar verildiği, diğer sorularda herhangi bir yanlışlık bulunmadığı, sınav sonuçlarında  hata olmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SAVUNMASININ ÖZETİ    : Dava konusu edilen komiser yardımcılığı sınavının mevzuata uygun şekilde yapıldığı, sınavın tüm aşamasında protokole göre hareket edildiği, soruların hazırlanması aşamasında uzman kişilerin görev yaptığı, idareleri tarafından yürütülen diğer sınavlarda olduğu gibi sorularda bir yanlışlık tespit edildiği takdirde bunun adaylara duyurulduğu, bu sınavda da yanlış olduğu belirlenen sorunun iptal edildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce  dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü.
10.08.2001 gün ve 24489 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin "Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Terfi Etme" başlıklı (7.) bölümünde yer alan 'komiser yardımcılığı kursu' başlıklı (41.) maddesinde "Genel Müdürlükçe, kısa ve uzun vadeli kadro planları yapılarak, yıllık amir ve memur ihtiyacı belirlenir. Polis amirine ihtiyaç duyulması halinde; boş kadro sayısına göre polis memurları için komiser yardımcılığı kursu açılır. Polis memurlarının komiser yardımcılığına terfi edebilmesi için açılacak komiser yardımcılığı kursunu ve kurs süresi içerisinde kadroda uygulama eğitimini başarı ile tamamlaması şarttır." hükmü; "Kursa Başvuruda Aranacak Nitelikler" başlıklı (42.) maddesinin (g) bendinde "Yapılacak yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olmak" hükmü; "Kursa Katılma Sınavı" başlıklı (43.) maddesinde ise "Başvuru niteliklerini taşıyan polis memurları, komiser yardımcılığı kursu için hazırlanacak çoktan seçmeli yazılı test sınavına alınırlar. Yazılı sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır. Değerlendirme, yüz tam puan üzerinden yapılır. Çoktan seçmeli test cevap kağıtları, bilgisayarda optik okuyucuda değerlendirilir. Mülakat sınavı, Eğitim Dairesi Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonlara yaptırılır. Mülakat sınavına, yazılı sınav başarı sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlanarak kontenjan miktarının 3 katı personel çağırılır. Mülakat sınavında adayın 100 tam puan üzerinden; bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, kendine güven duyma, sözlü ifade ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Yazılı ve mülakat sınavı puanlarının toplamına göre en yüksek puandan başlanarak tekrar başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar personel asıl, bu miktarın yarısı kadar personel yedek olarak belirlenir. Başarı sırasının tespitinde eşit puanın önlenmesine yönelik sınav tekniği ve bu Yönetmelikte yer almayan polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme ve komiser yardımcılığı kursuna ilişkin diğer hususlar, Eğitim Daire Başkanlığınca yayınlanacak yönerge ile belirlenir." hükmü yer almaktadır.
Uyuşmazlık konusu sınava ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 2010/PrNo:14 sayılı Protokolün (5.4.1.) maddesinde "Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. Doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır..." hükmü; (5.4.2.) maddesinde "Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir." hükmü; (5.4.3.) maddesinde ise "Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir." hükmü yer almaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polis amiri ihtiyacını karşılamak amacıyla 2010/2011 eğitim–öğretim sezonunda kurs görmek üzere (1.000) kişilik kontenjan için komiser yardımcılığı kursu açılmasının uygun görüldüğü, kursa katılacak adayların belirlenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol hükümleri uyarınca 28.03.2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetim ve gözetiminde yazılı sınav yapıldığı, sınavda sorulan soruların ve cevap anahtarlarının aynı gün Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın Pol-Net sayfasında ilan edildiği, yayınlanan bu  sorulara sınava katılan adaylarca yapılan itirazların, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Soru Hazırlama Komisyonu'nca değerlendirildiği, bu değerlendirme neticesinde (A) kitapçığında yer alan (5.) soru ile bu sorunun (B) kitapçığındaki karşılığı olan (6.) sorunun  iptal edilmesine karar verildiği, bu defa davalı Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan puanlamaya göre (A) kitapçığında yer alan (5.) soru ile bu sorunun (B) kitapçığındaki karşılığı olan (6.) sorunun değerlendirme dışı bırakıldığı ve sınava katılan tüm adaylar için yeniden başarı puan hesaplanması yapıldığı, yukarıda alıntılarına yer verilen protokol hükümleri uyarınca belirlenen sınav sonucunun 12.04.2010 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Dairesi Başkanlığı Pol-Net internet sayfasından ilan edildiği, davacının bu sınav sonucuna göre başarısız sayılması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Olayda, uyuşmazlığa konu edilen sınavda sorulan ve gerek işbu davaya ait dosyada gerekse Mahkememiz nezdinde görülen başka davalarda hukuka aykırı oldukları ileri sürülerek iptali talep edilen sorulardan, hatalı olanların saptanması amacıyla yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen  ve Mahkememiz'in değişik dosyalarına sunulan bilirkişi raporlarında sonuç olarak; (A) türü soru kitapçığında (12), (28), (30), (33), (37), (39), (49), (50), (71), (72), (73), (74)  numaralı soruların ve bu soruların (B) kitapçığındaki karşılığı olan (11), (13), (29), (51), (52), (62), (64), (68), (77), (78), (79), (80) numaralı soruların hatalı olduğu, iptali istenilen diğer soruların ise hatalı olmadığı yolunda görüş ve kanaat bildirildiği görülmektedir.
Uyuşmazlığın taraflarına tebliği sağlanan bilirkişi raporuna karşı ileri sürülen itirazların bilirkişi raporu içeriğinde dile getirilen bilimsel görüşleri sakatlamadığı sonucuna varılmakla sözü edilen bilirkişi raporu/raporları Mahkememizce verilecek hükme  esas alınabilecek nitelik ve yeterlilikte görülmüştür.
28.03.2010 tarihinde yapılan "komiser yardımcılığı kursu" yazılı sınavının; belirli sayıdaki (1000) kadroya atanmak amacıyla yapıldığı, başarı durumunun sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilecek sıralamaya göre belirleneceği dikkate alındığında bir yarışma sınavı olduğunda kuşku bulunmamaktadır.
Uyuşmazlığın ortaya çıkmasına sebep teşkil eden maddî olayın, yukarıda aktarımı yapılan mevzuat hükümleri ve 'yarışma/yeterlik sınavlarında sorulan soruların iptal edilmesi hâlinde (yeniden ve sonradan) yapılacak değerlendirmelere ilişkin yerleşik görüş çerçevesinde incelenmesinden; 28.03.2010 tarihinde yapılan "komiser yardımcılığı kursu" yazılı sınavında sorulan (idarece değerlendirme dışı bırakılan bir soru dışında) 12 (oniki) sorunun hatalı olduğunun tespit edildiği, dolayısıyla toplamda 13 (onüç) sorunun hatalı olduğunun ortaya çıktığı, başka bir anlatımla davacının başarı durumunu belirleyen unsurlarda hukuka aykırılık bulunduğunun açıklığa kavuştuğu, bu nedenle sözü edilen sınav sonuçlarının ortaya çıkan bu yenî hukukî duruma göre yeniden belirlenmesi, dolayısıyla davacının başarılı olup-olmadığı hususunun da yeniden oluşturulacak başarı durum listesi ile duyurulması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.
Mahkememiz'in E:2010/1510, E:2010/1410, E:2010/1546, E:2010/2229, E:2010/2219, E:2010/1955, E:2010/852, E:2010/2483, E:2010/1736, 2010/1993, E:2010/1823, E:2011/65 sayılı dosyalarına kayden açılan davalarda verilen 13.05.2011 günlü ara kararları ile davalı idarelerden;
Uyuşmazlık konusu yazılı sınav dolayısıyla Mahkememiz nezdinde açılan davalarda bilirkişi incelemesi üzerine verilen ve neticesi itibariyle 12 (oniki) sorunun hatalı olduğunun tespit edildiği kararların gereklerinin yerine getirilmesini teminen herhangi bir değerlendirme yapılıp-yapılmadığının; bu değerlendirme yapılırken 2010/PrNo:14 sayılı Protokol'ün "Değerlendirme" başlıklı (5.) maddesinde ifade edilen kurallara uyulup-uyulmadığının; 02.05.2009 tarihinde yapılan "komiser yardımcılığı kursu" yazılı sınavı dolayısıyla Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davalarda verilen kararların temyizen incelenmesi üzerine Danıştay Onikinci Dairesi'nce verilen kararlarda belirtilen hususların gözetilip-gözetilmediğinin sorulduğu, davalı idarelerce dosyaya sunulan cevabî nitelikteki belgelerin incelenmesinden;
Davalı idarelerce, 28.03.2010 tarihinde yapılan "komiser yardımcılığı kursu" yazılı sınav sonuçlarının yukarıda anılan bilirkişi raporları ile ortaya çıkan durum dikkate alınarak 2010/PrNo:14 sayılı Protokolde belirlenen kurallara uygun biçimde; her soru eşit puan ağırlığına sahip olarak yeniden değerlendirildiği, bu değerlendirme sırasında puanlamanın 100 tam puan esasına göre hesaplandığı, adayların sınav puanının eşit olması halinde sırasıyla polisi ilgilendiren mevzuatla ilgili sorularda fazla puan alan, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu ile ilgili sorularda fazla puan alan, sicil numarası önde olan adayın başarı listesinde daha ön sırada kabul edildiği görülmektedir.
Davalı idarelerce yargı kararının gereklerinin yerine getirilmesini teminen yeniden yapılan değerlendirme sonucuna göre davacının polisi ilgilendiren mevzuatla ilgili sorularda (37) puan; Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunu ile ilgili sorularda (15) puan; Anayasa ve İdare Hukuku alanı ile ilgili sorularda (8) puan; İnsan Hakları alanı ile ilgili sorularda (9) puan; Atatürk İlke ve İnkılapları ilgili sorularda (9) puan; Genel Kültür alanı ile ilgili sorularda (7) puan alarak toplamda (85) puan almak suretiyle oluşturulan asil listenin (984.) sırasında, 28.03.2010 tarihinde yapılan "komiser yardımcılığı kursu" yazılı sınavı sonuçlarına göre atama yapılması planlanan (1.000) kişilik kontenjan içinde yer aldığı görülmektedir.
Bu durumda, davacının başarısız sayılması yolundaki işlemde hukuka, mevzuata ve ölçme-değerlendirme ilkelerine uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü gösterilen 293,65-TL yargılama giderinin davalı idarelerden (eşit oranda) alınarak davacıya verilmesine, bilirkişi ücretinden ve posta avansından artan miktarın istenilmesi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, 12.07.2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!