Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Hükümlünün Tedavi Edilmesi İstemli Başvurusunun Reddedilmesi

Hükümlünün  Tedavi Edilmesi İstemli Başvurusunun Reddedilmesi

Hükümlünün Tedavi Edilmesi İstemli Başvurusunun Reddedilmesi

DAVANIN ÖZETİ    : Tekirdağ 2 No'lu F tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan davacının, KOAH hastası olduğu gerekçesiyle Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilmesi istemli başvurusunun reddedilmesine yönelik işlemlerin,hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ    : Usul yönünden uyuşmazlığın adli yargı görev alanı içesinde bulunduğu,esas yönünden ise dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca incelenerek işin gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2. maddesinde, idari dava türleri; “İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları, idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları ve tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar” olarak tanımlanmış, aynı Yasanın 15/1-a maddesinde, idari yargının görev alanına girmeyip adli veya askeri yargının görev alanına giren davaların reddedileceği hükme bağlanmıştır.
4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu’nun “İnfaz Hakimliklerinin Görevleri” başlıklı 4. maddesinde; “İnfaz hakimliklerinin görevleri şunlardır :
1. Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumları ve tutukevlerine kabul edilmeleri, yerleştirilmeleri, barındırılmaları, ısıtılmaları ve giydirilmeleri, beslenmeleri, temizliklerinin sağlanması, bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması amacıyla muayene ve tedavilerinin yaptırılması, dışarıyla ilişkileri, çalıştırılmaları gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikayetleri incelemek ve karara bağlamak.
2. Hükümlülerin cezalarının infazı, müşahadeye tabi tutulmaları, açık cezaevlerine ayrılmaları, izin, sevk, nakil ve tahliyeleri; tutukluların sevk ve tahliyeleri gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikayetleri incelemek ve karara bağlamak.
3. Hükümlü ve tutuklular hakkında alınan disiplin tedbirleri ve verilen disiplin cezalarının kanun, tüzük veya yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu iddiasıyla yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak.
4. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının kendi yetki alanlarına giren ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki tespitleri ile ilgili olarak düzenleyip intikal ettirdikleri raporları inceleyerek, varsa şikayet niteliğindeki konular hakkında karar vermek.
5. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.” hükmüne yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden;Tekirdağ 2 No'lu F tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan davacının,KOAH hastası olduğu gerekçesiyle Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilmesi istemli başvurusunun,tedavisinin bulunduğu yer olan Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde yapılabileceği gerekçe gösterilerek reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır. 
Yukarıda yer verilen 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu'nun 4. maddesinin 1. bendinde hükümlülerin bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması amacıyla muayene ve tedavilerinin yaptırılması ile ilgili işlem veya faaliyetlere ilişkin şikayetleri incelemek ve karara bağlamak infaz hakimliğinin görevleri arasında sayılmıştır.
Buna göre;davacının tedavi edilmesi amacıyla talep ettiği hastaneye sevk edilmemesine ilişkin uyuşmazlığın,idari yargının görev alanı dışında kaldığı, yukarıya alınan Yasa hükümleri çerçevesinde infaz hakimliğince incelenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 
Açıklanan nedenlerle;davanın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 15/1-a. maddesi hükmü uyarınca görev yönünden reddine,aşağıda dökümü yapılan 69,70 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmediğinden 30,30 TL harç ile artan posta giderinin istemi halinde davacıya iadesine, 01/06/2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!