Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Geçici Görevlendirme İşlemine Dayanak Oluşturması İçin Tesis Edildiği,Herhangi Bir Şekilde Yazılı Ya Da Sözlü Bir görev Talimatının Bulunmadığı İddialarıyla İptali

Geçici Görevlendirme İşlemine Dayanak Oluşturması İçin Tesis Edildiği,Herhangi Bir Şekilde Yazılı Ya Da Sözlü Bir görev Talimatının Bulunmadığı İddialarıyla İptali

Geçici Görevlendirme İşlemine Dayanak Oluşturması İçin Tesis Edildiği,Herhangi Bir Şekilde Yazılı Ya Da Sözlü Bir görev Talimatının Bulunmadığı İddialarıyla İptali

DAVANIN ÖZETİ              : Davalı idare Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yapan davacının,Milli Prodüktive Merkezi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 18.10.2010 tarih ve 1049 sayılı işlemin,geçici görevlendirme işlemine dayanak oluşturması için tesis edildiği,herhangi bir şekilde yazılı ya da sözlü bir görev talimatının bulunmadığı iddialarıyla iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ  : Davacı hakkında verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesinde kayıtsızlık gösterme fiilinin sabit görülmesi nedeniyle dava konusu disiplin cezasının uygulandığı belirtilerek,işlemin ilgili mevzuat hükümlerin ve hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce duruşma için belirlenen 20.06.2011 tarihinde davacı ile vekili Av.XXXXXXX ve davalı idare vekili Av. XXXXXXX geldiği görülerek usulüne uygun duruşma yapıldıktan sonra işin gereği görüşüldü;
Dava;davalı idare Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak görev yapan davacının,Milli Prodüktive Merkezi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca uyarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 18.10.2010 tarih ve 1049 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
31.12.2002 tarih ve 24980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Prodüktive Merkezi Personel Yönetmeliği'nin 26/a maddesinde;"Görevliye, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.Genel Sekreterliğin uygun görmesi durumunda Disiplin Kurulu kararı olmaksızın da personele uyarı cezası verilebilir. Bu ceza da Disiplin cezası niteliği taşır." düzenlemesi ile uyarma cezası tanımlanmış,Yönetmeliğin 27/a maddesinde ise;"Verilen emir ve görevlerin tam zamanında yapılmasında, görev yerinde Merkezce belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, belirli bir süre ve hizmet için verilmiş olan demirbaş eşya, malzeme ve yayın dokümanlarını zamanında ve geçerli bir sebep olmaksızın iade etmemek" uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden;davalı idare Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yapan davacının,Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Ünal'ın 15.10.2010 tarihinde T.R.T. 1 Sabah Haberlerinde 16. Dünya Verimlilik Kongresi çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunacağının bir gün önceden kendisine söylenerek,konuyla ilgili hazırlık yapılması ve T.R.T ile gerekli koordinasyonun sağlanması talep edildiği halde bu talimata rağmen yayın saatinde,konularla ilgili hiç bir dökümanın hazırlığını yapmadan gelmesi sonucu T.R.T. tarafından Kuruma sağlanan tanıtım fırsatının yeterli ölçüde kullanılmasını engellediği gerekçesiyle yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü gereği uyarma cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta; dosya içeriğinde yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, davacıya Genel Sekreterin T.R.T. 1 kanalında yayınlacak olan programa katılacağının mesai bitimi sonrasında saat 18 'den sonra Genel Sekreterlik yönetim memuru XXXXXXX tarafından telefonla iletildiği,bu yönüyle sabah saat 07:30 'da başlayacak olan program için davacıya hazırlık yapabilmesine imkan verecek bir zamanın tanınmadığı anlaşıldığından davacı açısından yukarıda yer verilen Yönetmeliğin 27/a maddesinde sayılan ,verilen emir ve görevlerin tam zamanında yapılmasında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak fiilinin gerçekleşmediği sonuç ve kanaatine varılmakla, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle;dava konusu işlemin iptaline,aşağıda dökümü yapılan 82,05 TL  yargılama gideri ile hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.100,000 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,artan posta giderinin isteği halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere 21.06.2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!