Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Görevinden Ayrılan Davacı Tarafından, Görevine Dönme Talebiyle Yapılan Başvurunun Reddine

Görevinden Ayrılan Davacı Tarafından, Görevine Dönme Talebiyle Yapılan Başvurunun Reddine

Görevinden Ayrılan Davacı Tarafından, Görevine Dönme Talebiyle Yapılan Başvurunun Reddine

DAVANIN ÖZETİ      : Konya Açık Ceza İnfaz Kurumunda (Aday) Ceza İnfaz Kurumu Öğretmeni olarak görev yapmakta iken görevinden ayrılan davacı tarafından, görevine dönme talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 08.04.2010 günlü ve 39724 sayılı davalı idare işleminin; davalı idarece öznel durumunun değerlendirilmediği, mağdur edildiği, işlemin gerekçesiz olduğu ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ    : Dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu, idarenin takdir hakkı bulunduğu, kamu yararının gözetildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92. maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler..." hükmü yer almaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Adalet Bakanlığı bünyesinde Konya Açık Ceza İnfaz Kurumunda (Aday) Ceza İnfaz Kurumu Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 23.01.2006 günlü dilekçe ile sağlık problemleri nedeniyle istifa etmek suretiyle görevinden ayrıldığı, istifasına gerekçe olarak gösterdiği mazeretinin ortadan kalktığından bahisle 30.03.2010 günlü dilekçe ile davalı idareye müracaat ederek göreve yeniden atamasının yapılmasını talep ettiği, bu istemin reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda aktarımı yapılan mevzuat hükümleri ve konuya ilişkin içtihatlar sonucu ortaya çıkan  idare hukuku ilkelerinin  birlikte değerlendirilmesinden; bir kamu görevine açıktan atama yapma veya eski  göreve iade etme konusunda idarelere takdir yetkisinin tanınmış bulunduğu, idarenin bu konuda yargı kararıyla zorlanamayacağı, diğer bir ifade ile idarî işlem niteliğinde yargı kararı verilemeyeceği, ancak bu takdir yetkisinin de mutlak olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı bulunduğu, takdire dayalı işlemlerin sebep ve amacı bakımından yargı denetimine tabi bulunduğu, açıktan atanma talebi değerlendirilirken kullanılan takdir yetkisinin kadro, ihtiyaç, hizmet gerekleri ve atama isteminde bulunan kişinin kişisel konumu gibi durumlar dikkate alınarak kullanılıp-kullanılmadığının yargı merciince incelenmesinin idarî eylem ve işlem niteliğinde karar vermek değil, idarî işlemin sebep ve amaç yönlerinden yargı denetiminin işlevini sağlamak olarak kabul edildiği, istifa etmek suretiyle memuriyetten çekilmiş sayılan kişilerin tekrar memuriyete dönmek istemeleri halinde belli koşullar altında atamalarının yapılabileceği sonucuna ulaşılmaktadır.
Olayda; dosya içeriğinde bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının 23.01.2006 günlü istifa dilekçesi ile memuriyetten çekilme iradesini ortaya koyduğu, bu dilekçenin 25.01.2006 tarihli makam oluru ile uygun bulunduğu görülmektedir.
Bu durumda, açıktan atama ve göreve iade hususunda takdir yetkisini haiz olan idarece kadro ve ihtiyaç durumu ile davacının geçmiş hizmetleri değerlendirilerek eski görevine atama talebinin reddi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine, 101,70-TL harç ve 49,00-TL posta giderinden oluşan toplam 150,70-TL tutarındaki yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta gideri avansının istenilmesi halinde davacıya iadesine, işbu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyizi mümkün olmak üzere 04.07.2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!