Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Emekli Maaşının Düzeltilmesi, Eksik Ödenen Maaş Farklarının Talebi

Emekli Maaşının Düzeltilmesi, Eksik Ödenen Maaş Farklarının Talebi

Emekli Maaşının Düzeltilmesi, Eksik Ödenen Maaş Farklarının Talebi

DAVANIN ÖZETİ    : Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapmakta iken "Pilot Kurmay Yarbay" rütbesi ile emekli olan davacı tarafından, emekli maaşının düzeltilmesi ve emekli olduğu 1992 yılından bu yana eksik ödenen maaş farklarının yasal faizi ile birlikte tarafına ödenmesi istemiyle davalı idareye yaptığı başvurunun davalı idarece, söz konusu eksik ödemelerin yalnızca geriye doğru beş(5) yıllık  kısmının ödenebileceği yolunda tesis edilen 24.11.2009 günlü ve ...xxxxxx  sayılı işlemin; eksik emekli maaşı ödendiğinin uzun süre sonra anlaşıldığı, eksik maaşın ödenmesi talebinin gecikmesinin makul sebebe dayandığı iddialarıyla iptali ile söz konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte tazmini istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ    : Tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü;
Dava, Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görev yapmakta iken "Pilot Kurmay Yarbay" rütbesi ile emekli olan davacı tarafından, emekli maaşının düzeltilmesi ve emekli olduğu 1992 yılından bu yana eksik ödenen maaş farklarının yasal faizi ile birlikte tarafına ödenmesi istemiyle davalı idareye yaptığı başvuru üzerine davalı idarece, tesis edilen söz konusu eksik ödemelerin yalnızca geriye doğru beş(5) yıllık döneme ilişkin ödenebileceği yolundaki 24.11.2009 günlü ve ...50.675.013.0 sayılı işlem ile söz konusu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte tazmini istemiyle açılmıştır. 
İşlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan Mülga 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 117. maddesinde "Bu kanun gereğince çeşitli adlarla ödenecek paralardan; istihkak kesbedildiği tarihten itibaren 5 yıl sonuna kadar alınmayan veya yazı ile müracaat edilerek aranmayanlar Sandık lehine zamanaşımına uğrar." hükmüne yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrinde "Pilot Kıdemli Yarbay" olarak görev yapmakta iken, kendi isteği ile emekliye sevk edilerek toplam otuz sekiz(38) yıl iki(2) ay üç(3) gün hizmeti karşılığı birinci derece dördüncü kademe 3600 ek gösterge üzerinden "Yüzbaşı" görev unvanı ile 15.04.1992 tarihinden itibaren emekli aylığı bağlandığı, davacının 09.09.2009 tarihli dilekçe ile görev unvanının "Yarbay" olduğu, yapılan yanlışlığın düzeltilerek emekli maaşının düzeltilmesi ve emekli olduğu 1992 tarihinden bu yana oluşan maaş farklarının yasal faizi ile birlikte tarafına ödenmesi isteminde bulunduğu, 24.11.2009 günlü ve ...50.675.013.0 sayılı davalı idare işlemi ile; 5434 sayılı Yasanın 117.maddesi hükmü uyarınca, 09.09.2009 tarihli dilekçenin Emekli Sandığı kayıtlarına 11.09.2009 tarihinde alındığı, bu tarihten geriye doğru beş yıl  gidilerek davacının aylıklarının 01.10.2004 tarihinden itibaren 08.10.2009 günlü ve 23331 sayılı işlem ile tadil edildiği ve herhangi bir yanlışlık bulunmadığının bildirilmesi üzerine, söz konusu işlemin iptali ile 15.04.1992 tarihinden 01.10.2004 tarihine kadar olan döneme ilişkin eksik ödenen emekli maaş farkının yasal faizi ile birlikte tarafına ödenmesi istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Uyuşmazlık konusu olayda, davalı idarece 5434 sayılı Yasa'nın 117. maddesi hükmü uyarınca 09.09.2009 tarihli davacıya ait dilekçenin Emekli Sandığı kayıtlarına girdiği 11.09.2009 tarihinden beş(5) yıl geriye gidilerek davacının 01.10.2004 tarihinden itibaren 2000 makam göstergesi ve 8000 görev tazminatı göstergesinden yararlandırıldığı ve 01.10.2004-01.11.2009 dönemi aylıkları farkı tutarı 28.527,34-TL ile yine aynı döneme ait ek ödeme tutarı 965,80-TL'nın  davacı adına tahakkuk edilerek ödendiği görülmektedir.
Bu durumda,  mülga 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun yukarıda yer verilen 117. maddesi hükmü uyarınca idareye yapılan müracaattan itibaren geriye doğru beş(5) yıllık süreyi kapsayan dönem için maaş farklarının tazmini mümkün olup,  davacı tarafından davalı idareye yapılan ve 11.09.2009 tarihinde davalı idare kayıtlarına alınan dilekçe üzerine geriye doğru beş yıllık süre için (01.10.2004- 01.11.2009) davacının maddi kayıplarının tazmin edildiği anlaşılmakla anılan hüküm gereği davalı idarenin 01.10.2004 tarihinden öncesine yönelik olarak davacıya ödeme yapması mümkün olmadığından, davalı idarece tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir. 
Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 61,90-TL  yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 550,00 TL nin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere  29/04/2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!