Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Emekli İkramiyesi Ödenmesi Yolunda Yapmış Olduğu Başvurunun Reddine

Emekli İkramiyesi Ödenmesi Yolunda Yapmış Olduğu Başvurunun Reddine

Emekli İkramiyesi Ödenmesi Yolunda Yapmış Olduğu Başvurunun Reddine

DAVANIN ÖZETİ    : Davacı emekli ikramiyesi ödenmesi yolunda yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin 12.07.2010 ve 12.10.2010 gün ve 70.461.154 sayılı işlemlerin iptalini ve  hak etmiş olduğu ikramiye toplamının tarafına ödenmesini istemektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü;
Dava, emekli olan davacının, emekli ikramiyesi ödenmesi yolunda yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin 12.07.2010 ve 12.10.2010 gün ve 70.461.154 sayılı işlemlerin iptali  ve  hak edilen ikramiye toplamının tarafına ödenmesi istemiyle açılmıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. maddesinde; ilgililerin, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilecekleri, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı, ilgililerin altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilecekleri, altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgilinin bu cevabı, isteminin reddi sayırak dava açabileceği gibi kesin cevabı da bekleyebileceği, bu takdirde dava açma süresinin işlemeyeceği, ancak bekleme süresinin başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemeyeceği dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde de dava açılabileceği hususu düzenleme altına alınmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden; 1989-2010 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrinde Emekli Sandığı'na tabi olarak görev yapmış olan ve 18.02.2010 tarihinde istifa eden davacının emekli ikramiyesinin ödenmesi istemiyle 07.06.2010 tarihinde davalı idareye bir başvurusunun bulunduğu, anılan başvuruya 12.07.2010 gün ve 70.461.154  sayılı işlem ile cevap verilerek talebinin reddediilerek 19.07.2010 tarihinde reddedilmesi üzerine yukarıda aktarımı yapılan mevzuat hükümlerinde öngörülen süreler içinde dava açmayıp aynı içerikli 22.09.2010 günlü ikinci bir dilekçe ile  tekrar başvurulduğu ve anılan başvurunun da dava konusu edilen 12.10.2010 gün ve 70.461.154  sayılı işlem ile reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Olayda;  2577 sayılı Yasanın 10. maddesi kapsamında 07.06.2010 tarihinde davalı idareye yapılan başvurunun  reddi üzerine süresi içinde açılmayan davanın, 2. kez yapılan başvurunun reddi üzerine açıldığı görülmekte olup, 2. başvurunun daha önce geçmiş olan dava açma süresini ihya etmeyeceği açıktır.
Bu durumda yukarıda aktarımı yapılan mevzuat hükümlerinin dava dosyasında bulunan bütün bilgi ve belgeler ile birlikte değerlendirilmesinden; davacının 07.06.2010 tarihinde davalı idareye  tarihinde yaptığı başvurusunun  12.07.2010 günlü işlem ile reddedildiği ve bu işlemin 19.07.2010 tarihinde tebliğ edildiği ve tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde dava açılması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 22.09.2010 tarihli başvurunun 12.10.2010 tarihli işlem ile reddi üzerine 09.12.2010 tarihinde açılan davanın süre aşımı nedeniyle esasının incelenme olanağı bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davanın 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15/1-b maddesi uyarınca süre aşımı nedeniyle reddine, aşağıda dökümü yapılan 56,25  TL yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün zarfında Danıştay nezdinde temyizi mümkün olmak üzere  15/04/2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!