Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Eğitim Durumunun Dikkate Alınarak Yoksun Kaldığı Parasal Haklarının Yasal  Faiziyle Birlikte Ödenmesi İstemi

Eğitim Durumunun Dikkate Alınarak Yoksun Kaldığı Parasal Haklarının Yasal  Faiziyle Birlikte Ödenmesi İstemi

Eğitim Durumunun Dikkate Alınarak Yoksun Kaldığı Parasal Haklarının Yasal  Faiziyle Birlikte Ödenmesi İstemi

DAVANIN ÖZETİ    : PTT Genel Müdürlüğü'nde dağıtıcı olarak görev yapan davacı tarafından, 1.1.1998-21.4.2007 tarihleri arasındaki eğitim durumunun dikkate alınarak yoksun kaldığı parasal haklarının yasal  faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle yaptığı bavurunun reddine ilişkin 23.6.2010 tarih ve 6699 sayılı davalı idare işleminin iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ  :Usul yönünden davanın yasal süresi içerisinde açılmadığı, esas yönünden ise dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu iddialarıyla davanın reddinin gerektiği savunulmaktadır. 
TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce  dava dosyası 2577 sayılı Kanunun 14/6. maddesi uyarınca incelenerek işin gereği görüşüldü;
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 12. maddesinde idari işlemlerden, 13.maddesinde ise, idari eylemlerden doğan zararların karşılanması amacıyla açılacak tam yargı davalarının açılma yöntem ve süreleri düzenlenmiş bulunmaktadır.
"İptal ve Tam Yargı Davaları" başlığını taşıyan ve "İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştay'a ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 11 nci madde uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır." hükmünü içeren 12.maddeye göre, maddi ve manevi zararlara neden olan idari işlemlerden dolayı ilgili tarafından doğrudan doğruya tam yargı davası açılabileceği gibi iptal ve tam yargı davaları birlikte de açılabilecek, ya da önce iptal davası açılarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın tebliğinden itibaren de dava süresi içinde tam yargı davası açma yoluna da gidilebilecektir.
12. maddenin son cümlesinin yollamada bulunduğu 2577 Sayılı Yasanın 11. maddesi " üst makamlara başvurmayı" düzenlemekte olup, ilk üç fıkrası" İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari İşlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır." hükmünü taşımaktadır.
12. madde, belirtilen seçeneklerin dışında dördüncü bir seçeneği daha düzenlemiş bulunmakta ve ilgililerin "...bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava açma süresi içinde tam yargı davası" açabileceklerine işaret etmektedir. Bu cümle 521 sayılı Danıştay Kanunu'nun 71. maddesine, 1740 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle eklenmiş ve 2577 sayılı Kanun'un 12. maddesinde 71. maddenin değişik metni aynen tekrarlanmıştır. 521 sayılı Kanun'un söz konusu maddesinde yapılan değişiklik gerekçesine göre hakkın ihlali işlemin icrası (uygulaması) tarihinde vuku bulmuş ise, tam yargı davası, işlemin uygulandığı tarihten itibaren yasal süre içerisinde açılabilecektir.
Bu hükümler karşısında sözleşme ücret farkının giderilmesi (maaş farkının giderilmesi) yönünden belli bir uygulama tarihi esas alınarak istekte bulunulan davalarda, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesine göre uygulama tarihinden itibaren 60 gün içinde, uygulama üzerine davacı başvuruda bulunmuş ise,  12. maddenin yollamada bulunduğu 11.maddeye göre, idarenin bu başvuruya cevap vermemiş olduğu hallerde uygulama tarihinden itibaren en geç 120 gün, idarenin cevap verdiği durumlarda ise, uygulama tarihine kadar geçen süre de hesaba katılmak koşuluyla cevabın davacıya tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idari davanın açılmış olması gerekir.
Başka bir anlatımla dava, davacının, idareye başvurduğu tarihten itibaren 120 gün içinde açılmış ise ilgiliye, davanın açıldığı tarihten geriye doğru 120 günü geçmemek üzere, başvuru tarihinden geriye doğru 60 günlük süre içindeki ilk uygulama esas alınarak ücret farklarının verilmesi gerekeceği; idareye başvuru tarihinden itibaren 120 günlük ya da idarenin tebliğ tarihinden itibaren 60 günlük süreler geçtikten sonra açılmış olan davalarda ise, ancak dava tarihinden geriye doğru 60 günlük süre içinde kalan ilk uygulamadan doğan ücret farklarının ödenmesi mümkündür.
Davacının, yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle yaptığı başvurusunun, idarenin 23.6.2010 tarih ve 6699 sayılı işlemiyle reddedilmesi üzerine 29.7.2010 tarihinde bakılmakta olan davayı açtığı anlaşılmış olup, davanın açıldığı tarihten geriye doğru 120 günü geçmemek üzere ve başvuru tarihinden geriye doğru 60 gün içinde kalan ilk uygulamanın yapıldığı tarihten itibaren ücret farklarının ödenmesi mümkün olduğundan, bu tarihten önceki döneme ilişkin olan 1.1.1998-21.4.2007 tarihleri arasına ait ücret farklarının tazmini isteminin süre aşımı nedeniyle reddedilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı Kanun'un 15. maddesinin 1/b  bendi uyarınca davanın süre aşımı yönünden reddine, aşağıda dökümü yapılan 69,05 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 550,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücreti tutarının istenilmesi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere, 19/04/2011 tarihinde oyçokluğu ile  karar verildi.
  

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!