Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Durumunun Yanlış Değerlendirildiği, Hukuka Ve Mevzuata Aykırı Olduğu, Mağdur Edilme

Durumunun Yanlış Değerlendirildiği, Hukuka Ve Mevzuata Aykırı Olduğu, Mağdur Edilme

Durumunun Yanlış Değerlendirildiği, Hukuka Ve Mevzuata Aykırı Olduğu, Mağdur Edilme

DAVANIN ÖZETİ    : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrinde Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde ziraat mühendisi olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, 5434 sayılı Yasa'nın 32. maddesinin (g) bendi uyarınca fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması istemiyle yaptığı başvurunun reddi yolundaki 6.5.2010 gün ve B.13.2.SGK.0.10.03.19/70765034 sayılı davalı idare işleminin; durumunun yanlış değerlendirildiği, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu, mağdur edildiği ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ    : Davacının fiili hizmet süresi zammından yararlanması için öngörülen koşulları taşımadığı, işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü.
5434 sayılı (mülga) Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 32. maddesinin (g) bendinde Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Karantine Teşkilatı ile Veteriner Teşkilatı'nda vazife gören memur ve hizmetlilerin, zirai mücadele ve zirai karantina teknik ve idari işleri ile salgın, bulaşıcı, paraziter hayvan hastalıkları ile mücadele işlerinde geçen her çalışma yılı için 2 ay ilave fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacağı hükmüne yer verilmiştir. 
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının ilk defa xxxxxx tarihinde Ağrı ili Tutak ilçesi Tarım Müdürlüğü emrine atanarak memuriyete başladığı,xxxxxx tarihinde Sinop ili Durağan ilçesi Tarım Müdürlüğü'ne xxxxxx tarihinde ise Antalya Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne atamasının yapıldığı, anılan yerde görev yapmakta iken Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilat şemasında  meydana gelen değişiklik ile davacının çalıştığı birimin isminin Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak düzenlendiği, 5434 sayılı Yasanın 32. maddesinin (g) bendi uyarınca fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması istemiyle davalı idareye yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Yukarıda aktarımı yapılan mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; ilgililerin 5434 sayılı Yasanın 32. maddesinin (g) bendi uyarınca fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi için maddede belirtilen yerlerde ve fiilen zirai mücadele ve zirai karantina işlerinde çalışması gerektiği, bir personelin zirai mücadele ve zirai karantina işlerinin görüldüğü Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü gibi yerlerde çalışmasının yalnız başına o personelin fiili hizmet süresi zammından yararlanması sonucunu doğurmayacağına ulaşılmaktadır. 
Olayda gerek dava dilekçesi ve savunma dilekçesi ekinde uyuşmazlığı taraflarınca dosyaya sunulan, gerekse Mahkememiz'in 14.1.2011 günlü ara kararı gereğince davalı idare ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca dosyaya sunulan bilgi ve begelerin birlikte incelenmesinden, davacının muhtelif tarihlerdeki çalışmaları nedeniyle fiili hizmet süresi zammından yararlandığı, davacıya 5434 sayılı Yasa'nın 32. maddesinin (g) bendinde yer alan hükmün uygulanmasına sebep teşkil edecek hizmetlerde görevlendirilmesine dair "Valilik Olur" yazılarının bulunduğu, ancak Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki görevi dolayısıyla davacıya 5434 sayılı Yasa'nın 32. maddesinin (g) bendinde yer alan fiili hizmet süresi zammının uygulanmasını sağlayacak hizmetlerde görevlendirilmesine dair "Valilik Olur" yazılarının bulunmadığı, ayrıca davacının madde metninde belirtilen işlerde fiilen görev yaptığı ya da bu gibi işlerden teknik veya idari olarak sorumlu olduğu yıllarda fiili hizmet süresi zammından yararlandırıldığı, sayılan koşulların sağlanamadığı dönem ve hizmetleri açısından ise ayrım yapılmak suretiyle davacıya 5434 sayılı Yasanın 32. maddesinin (g) bendinin uygulanmadığı görülmektedir. 
Bu durumda, dosya içeriğinde örneği bulunan davacıya ait hizmet cetveli, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın uyuşmazlık konusu olaya ilişkin yazıları, davacının görev yaptığı birimler ve çalıştığı süreler dikkate alındığında, davacının Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görev yaptığı süreye ilişkin fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması yolundaki başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. 
Açıklanan nedenlerle; davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 68,30-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 550,00-TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin istenilmesi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere  30.03.2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!