Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Dil ve Anlatım Dersi Sınavlarından Başarısız Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali

Dil ve Anlatım Dersi Sınavlarından Başarısız Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali

Dil ve Anlatım Dersi Sınavlarından Başarısız Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali

DAVANIN ÖZETİ    : Davacının XXXXXXXXX Lisesi 10-F sınıfı öğrencisi olan çocuğunun 03.09.2010 ve 06.07.2010 tarihli Dil ve Anlatım dersi sınavlarından başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ    :  Savunma verilmemiştir.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü:
Dava, davacının XXXXXXXXX Lisesi 10-F sınıfı öğrencisi olan çocuğunun 03.09.2010 ve 06.07.2010 tarihli Dil ve Anlatım dersi sınavlarından başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 
Mahkememizin 23.09.2010 günlü ara kararı uyarınca naip üye tarafından delil tespiti suretiyle sınav evrakı üzerinde yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen bilirkişi kurulu raporu ile davacının sınav kağıdına 22  puan takdir edildiği anlaşılmaktadır.    
Bu durumda, Dil ve Anlatım dersine ait sınavdan başarısız sayılmasına ilişkin dava konusu edilen işlemde hukuka, ölçme ve değerlendirme ilkelerine aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 174,45 TL  yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,  artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde mahkememiz aracılığıyla Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazı mümkün olmak üzere  29/04/2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!