Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Davacı Şirketin 2 (iki) Yıl Süreyle İhalelere Katılmaktan Yasaklanması

Davacı Şirketin 2 (iki) Yıl Süreyle İhalelere Katılmaktan Yasaklanması

Davacı Şirketin 2 (iki) Yıl Süreyle İhalelere Katılmaktan Yasaklanması

DAVANIN ÖZETİ    :  Davacı şirketin 2 (iki) yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 14.03.2007 gün ve 1702 sayılı işlemin;  İnş.Ltd.Şti.’nin müvekkili şirkette sahip olduğu paylarının tamamını  Elektrik Temizlik Taah.San. ve Tic.Ltd.Şti.’ne sattığı ve bedelini nakden ve peşinen aldığı, ihalenin feshi ve işlem tarihinde Aksa İnş.Ltd.Şti.’nin müvekkili şirkette hiçbir payının mevcut olmadığı, müvekkilinin yasaklanması için ön koşul olarak aranan sermaye ortaklığının bulunmadığı iddiasıyla iptali istenilmektedir.
MALİYE BAKANLIĞI SAVUNMANIN ÖZETİ     : Dava konusu edilen işlemin bilgilendirme niteliğinde olup iptal davasına konu edilemeyeceği, husumetin Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yönetilmesi gerektiği, yasaklama kararı verilmesi sırasında bu fiil ve davranışların gerçekleştiği tarihteki hukuki durumun dikkate alınması gerektiği, bu nedenle davacı şirket hakkında yasaklama kararı verilmesinin mevzuat gereği olup Yasanın amacına uygun olduğu, hukuken geçerli bir devir sözleşmesi bulunmadığı, hisse devrinin yasaklama yaptırımını engellemeye yönelik olup olmadığının araştırılması gerektiği öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAVUNMASININ ÖZETİ: Davacının, sermayesinin yarısından fazlasının  İnşaat Şirketinin olduğu, ayrıca  İnşaat Şirketinin alt yüklenicisi olduğu için anılan firmanın sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle yasaklamaya konu olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
    Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi’nce Mahkememiz'in 27.03.2008 gün ve E:2007/467, K:2008/566 sayılı kararının Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin 21.05.2010 gün ve E:2009/52, K:2010/4298 sayılı kararı ile bozulması üzerine, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü.
Mahkememiz'in 27.03.2008 gün ve E:2007/467, K:2008/566 sayılı davanın reddine ilişkin kararının,  Danıştay Onüçüncü Dairesi'nin 21.05.2010 gün ve E:2009/52, K:2010/4298 sayılı kararı ile, dava konusu işlemi tesis eden idare makamının yetkisiz olduğu gerekçesi ile bozulduğu görülmekte ise de; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58. maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'un 26. maddesinde, ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının, ihaleyi yapan, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri tarafından verileceğinin hüküm altına alındığı, anılan hükümle yasaklama kararının genel olarak Bakanlıklar tarafından verilmesinin kabul edildiği, ancak"herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idareler" ifadesi ile anayasal konumları gereği, TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştaş gibi herhangi bir bakanlığa bağlı veya ilgili bulunmayan kurumlar ile özerk kurumların anlaşılmasının gerektiği, Özelleştirme programına alınarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredildiği açık olan TEDAŞ Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan ihaleye ilişkin yasaklama kararının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın bağlı olduğu Başbakanlık tarafından verilmesinin gerektiği, dava konusu işlemin de Başbakan tarafından yetki devri yapılan Maliye Bakanlığı'nca tesis edildiği görülmekle; Mahkememizce dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Öte yandan; bakılmakta olan davanın esasının incelenmesine gelince;
4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun 25/f maddesinde; Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek fiilinin sözleşmenin uygulanması sırasında yasak olduğu belirtilmiş aynı Kanunun 26. maddesinde; 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği, katılma yasaklarının, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verileceği, haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verileceği, haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verileceği hükmüne yer verilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, davalı TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile  İnş.Ltd.Şti. arasında imzalanan 10.4.2006 tarihli ve 2005/165070 ihale kayıt numaralı sözleşme ile Dicle EDAŞ Genel Müdürlüğü Şanlıurfa İl Müdürlüğü hizmet alanı içinde bulunan mevcut ve sözleşme süresince sisteme dahil olacak elektrik kullanıcılarına ait elektrik tüketimlerinin tahakkukunun yapılması ve fatura bedellerinin idareye ödenmesinin sağlanması, özel şartnamede belirtilen diğer işlerin yapılmasına yönelik hizmet işlerinin yürütüldüğü sırada adı geçen şirketin taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kanunun 25 ve 26. maddeleri uyarınca sözleşme feshedilerek şirket hakkında ihaleden yasaklama kararı verildiği, öte yandan sözkonusu şirketin % 52 oranında hissedar olduğu davacı şirket hakkında 4735 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca 13.3.2007 tarihli ve 58 sayılı işlemle 2 yıl ihalelere katılmaktan yasaklanmasına karar verildiği, bu kararın 25.3.2007 ve 26473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Olayda davacı şirket vekilince  İnş.Ltd.Şti.’nin müvekkili şirketteki % 52 payını dava konusu işlemin tesis edilmesinden önce 8.2.2007 tarihinde  Elektrik Temizlik Taahhüt San. ve Tic.Ltd.Şti.’ne sattığı dolayısıyla müvekkili şirket ile  İnş.Ltd.Şti. arasında hiçbir hisse ilişkisinin ve sermaye ortaklığının kalmadığı iddia edilmekte ise de gerek  İnş.Ltd.Şti.’nin 4735 sayılı Yasanın 25. maddesindeki yasaklanmış fiili ve davranışı işlediği tarihte davacı şirkette sermaye ortaklığının  varlığı ve bu nedenle sonrasındaki devrin davacı şirketi sorumluluktan bağışık tutmayacağı, gerekse sözkonusu satış işleminin sonrasında Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek resmi niteliğe kavuşmaması hususları birlikte göz önüne alındığında anılan iddiaya itibar etmek olanaklı olmayıp davacı şirket hakkında tesis olunan işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir. 
Açıklanan nedenlerle; Mahkememiz'in 27.03.2008 gün ve E:2007/467, K:2008/566 sayılı kararında ısrar edilerek davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 316,25-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 1.100,00-TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idarelerden Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne verilmesine, artan posta giderinin istenilmesi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyizi yolu açık olmak üzere 11.05.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!