Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Cavit GÜLEL, Sabri GÜLEL, Serkan GÜLEL, Emine GÜLEL ve Abide BESLER’in kontrolünde bulunan Kükre Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Nakliyat ve Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin % 50 oranında hissesinin Ajinotomo Co. Inc’e devred

Cavit GÜLEL, Sabri GÜLEL, Serkan GÜLEL, Emine GÜLEL ve Abide BESLER’in kontrolünde bulunan Kükre Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Nakliyat ve Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin % 50 oranında hissesinin Ajinotomo Co. Inc’e devred

Cavit GÜLEL, Sabri GÜLEL, Serkan GÜLEL, Emine GÜLEL ve Abide BESLER’in kontrolünde bulunan Kükre Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Nakliyat ve Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin % 50 oranında hissesinin Ajinotomo Co. Inc’e devred

Rekabet Kurumu Başkanlığından,

REKABET KURULU KARARI

Dosya Sayısı : 2013-3-74 (Ortak Girişim)

Karar Sayısı : 13-69/932-393

Karar Tarihi : 05.12.2013

A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER

Başkan : Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI

Üyeler : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR,

 Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Tahir SARAÇ

B. RAPORTÖRLER: Osman Tan ÇATALCALI, İbrahim Hilmi KOÇAK

C. BİLDİRİMDE

BULUNAN : Ajinomoto Co. Inc.

 Temsilcileri: Av. Itır ÇİFTÇİ, Av. Aslı KARAGÖZOĞLU

 Kanyon Ofis Binası Kat:10 Büyükdere Cad. No:18

 Levent Beşiktaş/İstanbul

(1) D. DOSYA KONUSU: Cavit GÜLEL, Sabri GÜLEL, Serkan GÜLEL, Emine GÜLEL ve

Abide BESLER’in kontrolünde bulunan Kükre Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Nakliyat ve

Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin % 50 oranında hissesinin Ajinotomo

Co. Inc’e devredilmesi ile adı geçen şirketin ortak girişime dönüştürülmesi işlemine

izin verilmesi talebi.

(2) E. DOSYA EVRELERİ: Kurum kayıtlarına en son 18.11.2013 tarihinde giren yazıyla

tamamlanan bildirim üzerine düzenlenen 26.11.2013 tarih ve 2013-3-74/Öİ sayılı Ön

İnceleme Raporu görüşülerek karara bağlanmıştır.

(3) F. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili raporda, bildirim konusu işleme izin verilmesinde sakınca

bulunmadığı ifade edilmiştir.

G. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

(4) Bahse konu işlem Ajinotomo Co. Inc. (AJINOMOTO) ile GÜLEL AİLESİ arasında

imzalanmış olan Kükre Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Nakliyat ve Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret

ve Sanayi Anonim Şirketi (KÜKRE GIDA) Paylarının Alım Satım Sözleşmesi ("Pay Satım

Sözleşmesi") ile taraflar arasında imzalanacak olan pay sahipleri sözleşmesi hükümleri

uyarınca bir ortak girişim tesis edilmesidir. Bu ortak girişim, KÜKRE GIDA hisselerinin

%50’sinin AJINOMOTO tarafından pay devri yoluyla Pay Satım Sözleşmesi’nde belirtilen

esas ve usullere uygun olarak devralınması ile oluşacaktır. Bu işlemler sonucunda KÜKRE

GIDA’nın kontrol yapısı değişecek ve KÜKRE GIDA, GÜLEL AİLESİ’nin kontrolünden

GÜLEL AİLESİ ile AJINOMOTO’nun birlikte kontrolüne geçerek tam işlevsel bir ortak girişim

statüsüne kavuşacaktır.

(5) KÜKRE GIDA’nın ürün portföyü çeşitli sirkeler (üzüm, elma, hurma sirkesi, balzamik sirke,

alkol sirkesi vb.), soslar (nar ekşisi, sarımsak sosu, soya sosu, limon sosu, acı sos vb.),

turşular (biber, salatalık, lahana turşusu, karışık turşu vb.), konserveler (közlenmiş biber,

salça, salamura yaprak vb.) ve içeceklerden (şalgam suyu, meyve şurupları vb.) oluşmakla

birlikte net satış oranları dikkate alındığında faaliyetinin çoğunluğunu lezzetlendiriciler

oluşturmaktadır. Bu nedenle etkilenen pazar lezzetlendirici pazarı olarak alınmıştır.

(6) 2012/3 sayılı Tebliğ ile değişik 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken

Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’in (2010/4 sayılı Tebliğ) 5. maddesinin (b) bendi

uyarınca “bir veya daha fazla teşebbüsün tamamının ya da bir kısmının doğrudan veya

dolaylı kontrolünün, hisse ya da mal varlığının satın alınmasıyla, sözleşmeyle veya diğer bir

yolla bir ya da daha fazla teşebbüs veya halihazırda en az bir teşebbüsü kontrol eden bir ya 

13-69/932-393

2/3

da daha fazla kişi tarafından devralınması” kontrolde kalıcı değişiklik meydana getirdiği

takdirde birleşme devralma sayılmaktadır. İşlem kontrol değişikliği doğurması yönüyle

2010/4 sayılı Tebliğ uyarınca bir devralma işlemi niteliğindedir.

(7) 2010/4 sayılı Tebliğ’in 7(1) maddesinde “işlem taraflarının Türkiye ciroları toplamının yüz

milyon TL’yi ve işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı otuz milyon

TL’yi veya devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde

ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun otuz milyon TL’yi ve diğer işlem

taraflarından en az birinin dünya cirosunun beş yüz milyon TL’yi aşması halinde söz konusu

işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur” hükmü yer

almakta olup, işlem taraflarının cirolarının ilgili Tebliğ hükmüyle düzenlenen eşikleri geçmesi

nedeniyle söz konusu işlem 2010/4 sayılı Tebliğ kapsamında izne tabidir.

(8) İşlem taraflarından AJINOMOTO’nun, Türkiye’de etkilenen pazarda satışını yaptığı tek

ürünü “Amoy” markalı soslardır. Amoy markalı soslar Türkiye’de üretilmeyip ithal

edilmektedir. AJINOMOTO’nun Türk iştiraki Ajinomoto İstanbul Gıda Satışı Limited Şirketi,

lezzetlendiriciler pazarında faaliyet göstermekte olup, Türkiye cirosu (…..) TL’dir.

(9) İşlem taraflarının etkilenen pazarda yer alan rakiplerinin pazar paylarına da bakılmıştır: Tat

Konserve Sanayi Anonim Şirketi % (…..), Unilever Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Şirketi %

(…..), TAMEK Gıda Konsantre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi % (…..), Tukaş Gıda

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi % (…..), BİM Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi % (…..),

Fersan Fermantasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi % (…..)

(10) Söz konusu işlemin 2010/4 sayılı Tebliğ’in 13.(3) maddesinde yer alan “Teşebbüsler

arasında rekabeti sınırlayıcı amacı veya etkisi olan ve bağımsız bir iktisadi varlığın tüm

işlevlerini kalıcı olarak yerine getirecek bir ortak girişimin oluşturulması, Kanunun 4 üncü ve

5 inci maddeleri çerçevesinde de değerlendirilir” hükmü uyarınca 4054 sayılı Rekabetin

Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. ve 5. maddeleri yönüyle de

incelenmesi gerekmiştir.

(11) 2010/4 sayılı Tebliğ’in anılan hükmü ile esasen ortak girişimin tarafları arasında ortaya

çıkabilecek herhangi bir koordinasyon riskinin olup olmadığının araştırılması

hedeflenmektedir. Bildirimden anlaşıldığı üzere taraflar, işlem neticesinde tam işlevsel bir

ortak girişimin teşkil edileceği görüşündedirler. Ortak girişime konu işletmenin kendi ayrı

yönetim yapısına ve finansal kaynaklarına sahip olacağı belirtilmiştir. Bu açıdan

bakıldığında herhangi bir koordinasyon riskine rastlanmamıştır.

(12) Pay Sahipleri Sözleşmesi’nde, ilgili ortaklığın hitamından sonraki 2 (iki) senelik dönem

boyunca, sırasıyla rekabet etmeme ve ayartmama yükümlülüklerine ve bu yükümlülüklerin

istisnalarına yer verilmiştir.

(13) Birleşme Devralmalarda İlgili Teşebbüs, Ciro ve Yan Sınırlamalar Hakkında Kılavuz

(KILAVUZ), yan sınırlamaları yoğunlaşma işlemi ile doğrudan ilgili ve işlemin

uygulanabilmesi ve yoğunlaşmadan beklenen etkinliklerin tam olarak sağlanabilmesi için

gerekli olan sınırlamalar olarak tanımlamaktadır. Devredene getirilen rekabet etmeme ve

devre konu teşebbüsün çalışanlarını istihdam etmeme yükümlülükleri genellikle bu

kapsamda değerlendirilmektedir. Bildirim konusu işlemde düzenlenen rekabet etmeme

yükümlülüğü her pay sahibinin, pay sahibi olduğu sürece devam edecek ve Sabri GÜLEL,

Serkan GÜLEL, Cavit GÜLEL’in hissedarlığın son bulması halinde iki yıl daha geçerli

olacaktır. KILAVUZ’da üç yılı aşmayan rekabet etmeme yükümlülüklerinin makul görüldüğü

belirtilmekle beraber, ortak girişimlerde ana teşebbüslerඈn ortak gඈrඈşඈmle rekabet

etmemesඈne yönelඈk uzun sürelඈ ya da süresඈz rekabet etmeme yükümlülüklerඈnඈn de yan

sınırlama olarak kabul edilebileceği ifade edilmiştir. İşlemle birlikte getirilen rekabet etmeme

ve istihdam etmeme yükümlülüklerinin işlemle doğrudan ilgili ve gerekli yan sınırlamalar

olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaati oluşmuştur.

13-69/932-393

3/3

(14) Sonuç olarak bildirim konusu işlemin, hâkim durum yaratan veya mevcut bir hâkim durumu

güçlendiren ve bunun sonucunda ülkenin bütünü yahut bir kısmında ilgili piyasadaki

rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğurmayacağı, ayrıca işlem sonrasında

taraflar arasında veya taraflarla ortak girişim arasında rekabetin kısıtlanmasının söz konusu

olmadığı, bu çerçevede, bildirim konusu işleme izin verilmesinde sakınca olmadığı

anlaşılmıştır.

H. SONUÇ

(15) Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, bildirim konusu işlemin 4054 sayılı

Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı “Rekabet

Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ” kapsamında

izne tabi olduğuna; işlem sonucunda aynı Kanun maddesinde yasaklanan nitelikte hakim

durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece rekabetin

önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

  •  


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!