Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Beyannamelerini Kanuni Süresinde Elektronik Ortamda Vermeyen

Beyannamelerini Kanuni Süresinde Elektronik Ortamda Vermeyen

Beyannamelerini Kanuni Süresinde Elektronik Ortamda Vermeyen

DAVANIN ÖZETİ    : 2008/1-3,4-6,7-9,10-12 dönemlerine ait katma değer vergisi beyannamelerini kanuni süresinde elektronik ortamda vermeyen davacı adına 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352/1’inci maddesi uyarınca kesilen toplam 116,89-TL tutarındaki usulsüzlük cezası ile Kanunun mükerrer 355/1’inci maddesi uyarınca kesilen toplam 2.800,00-TL tutarındaki özel usulsüzlük cezasının; cezai hükümlerin uygulanabilmesi için bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesi için yazılı bildirimin yapılması gerektiği, böyle bir bildirimin yapılmadığı, kesilen cezanın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması istenilmiştir.
SAVUNMANIN ÖZETİ    : Beyannamenin bilgi verme ve ibraz ödevi mahiyetinde olmadığı, elektronik ortamda beyanname verme yükümlülüğüne uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için ayrıca yazılı bildirim yapılmasına gerek olmadığı, beyannamenin elektronik ortamda süresinde verilmemesi nedeniyle 213 sayılı Kanunun 352/1 maddesi uyarınca kesilen usulsüzlük cezası ile Kanunun mükerrer 355/1’inci maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 1.Vergi Mahkemesi Hakimliği’nce gereği düşünüldü;
Dava, 2008/1-3,4-6,7-9,10-12 dönemlerine ait katma değer vergisi beyannamelerini kanuni süresinde elektronik ortamda vermeyen davacı adına 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352/1’inci maddesi uyarınca kesilen toplam 116,89-TL tutarındaki usulsüzlük cezası ile Kanunun mükerrer 355/1’inci maddesi uyarınca kesilen toplam 2.800,00-TL tutarındaki özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle açılmıştır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin 4’üncü bendinde: “Maliye Bakanlığı; vergi beyannameleri ile bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgilerin internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya, (Ek ibare: 3/7/2005-5398 S.K./23.mad) Kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye ve buna ilişkin usûl ve esasları belirlemeye,yetkili kılınmıştır.” denilmektedir.
Aynı Kanunun 352/1-1’inci maddesinde; vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması halinde usulsüzlük cezası kesileceği, uyuşmazlık konusu dönemde yürürlükte bulunan mükerrer 355’inci maddesinde de, bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257’nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257’nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlardan, birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı, ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler, bunların dışında kalanlar hakkında maddede yazılı tutarda özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiş aynı maddenin ikinci fıkrasında, bu hükmün uygulanması için bilgi ve ibraz görevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden, ilgili dönem beyannamelerini yasal süresinde elektronik ortamda  vermeyen davacı adına Vergi Usul Kanununun 352/I-1 maddesi uyarınca usulsüzlük cezası ve Kanunun mükerrer 355’inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesildiği anlaşılmaktadır. 
Kanunun mükerrer 355’inci maddesine göre ceza kesilebilmesi için yükümlülerden bilgi ve ibraz ödevini yerine getirmeleri hususunun yazılı olarak istenilmesi ve tebliğ olunacak bu yazıda gereğinin belirtilen süre içinde yerine getirilmediği takdirde ceza hükümlerinin uygulanacağının belirtilmesi gerekmektedir.
Buna göre, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesindeki; ibraz ödevinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunacak sürede cevap verilmemesi durumunda kanunun ceza hükümlerinin uygulanması yoluna gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şartına yönelik açık kanun hükmü karşısında, yazılı bildirim yapılmadan söz konusu beyannameleri yasal süresinde elektronik ortamda verilmediği gerekçesiyle davacı adına kesilen özel usulsüzlük cezalarında yasal isabet görülmemiştir.
Davanın usulsüzlük cezalarına ilişkin kısmına gelince, dönem beyannamelerini kanuni süresinde vermediği açık olan davacı adına kesilen usulsüzlük cezalarında hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine, dava konusu özel usulsüzlük cezalarının kaldırılmasına, davanın usulsüzlük cezalarına ilişkin kısmının reddine, aşağıda dökümü yapılan 41,90-TL yargılama giderinden haklılık oranına göre 2,90-TL’nin davacı üzerinde bırakılmasına, 39,00-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 550,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davacıdan 18,40-TL karar harcının davalı idarece tahsiline, artan pota ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, 11.1.2011 tarihinde karar verildi.


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!