Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Babasının Geçici Köy Koruculuğu Statüsünde Olduğu Nedenle İşe Yerleştirilmesi İstemi

Babasının Geçici Köy Koruculuğu Statüsünde Olduğu Nedenle İşe Yerleştirilmesi İstemi

Babasının Geçici Köy Koruculuğu Statüsünde Olduğu Nedenle İşe Yerleştirilmesi İstemi

ESAS NO:2010/128

KARAR NO:2011/1998
DAVANIN ÖZETİ    :  Davacının 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca işe yerleştirilmek için davalı idareye yaptığı başvurunun reddine ilişkin 2.12.2009  gün ve 19602 sayılı işlemin; babasının geçici köy koruculuğu statüsünde olduğu, bu nedenle 3713 sayılı Yasa'nın ek 1. maddesiyle getirilen haktan yararlandırılarak işe yerleştirilmesi gerektiği halde yerleştirilmemesinin haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ    : Davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce gereği görüşüldü:
Dava, davacının 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca işe yerleştirilmek için davalı idareye yaptığı başvurunun reddine ilişkin 2.12.2009 gün ve 19602 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır. 
3713 Sayılı Kanunun Ek 1. maddesinde, "A) Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının %1'ini, bu Kanunun 1 inci maddesinde yazılı terör eylemleri nedeni ve etkisiyle; 
a) Şehit olan veya çalışamayacak derecede malûl olan kamu görevlileri, er-erbaş, geçici köy korucuları ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin veya,
b) Malul olup da çalışabilir durumda olanların, İstihdamı için ayırmak ve bu fıkra hükümleri çerçevesinde belirlenecek kişileri işe almak veya atamak zorundadırlar." hükmü yer almıştır. 
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının babası Xın şifahi olarak görevlendirilmek suretiyle geçici köy koruculuğu yaptığı ve 2.11.1989  tarihinde operasyon dönüşü sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yaralanarak çalışamayacak derecede sakatlandığından bahisle 3713 Sayılı Kanun'un Ek. 1. maddesine göre, terörle mücadele sonucu şehit veya çalışamayacak derecede malullerin yakınlarına tanınan iş hakkından yararlandırılması için davalı idareye başvuruda bulunduğu, isteminin reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır. 
Olayda, dosyadaki belgelerden davacının babasının 2.11.1989 tarihindeki saldırı sırasında geçici köy korucusu olarak görevli olduğu görülmektedir. 
Bu durumda, davacının 2.11.1989 tarihinde teröristlerce çalışamayacçak derecede sakat bırakılan babasının 3713 sayılı Kanun'un Ek. 1. maddesinde yer alan görevler arasında bulunan geçici köy koruyuculuğundan dolayı terör eylemine maruz kalmasından dolayı davacının işe yerleştirilmek amacıyla yaptığı başvurusu üzerine niteliği ve iş gerekleri gözönüne alınmak suretiyle işe alınması veya atamasının yapılması için durumuna uygun kadrosu mevcut olan kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmek suretiyle işe yerleştirilmesinin sağlanması gerekirken isteminin reddi yolunda tesis olunan işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.    
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 550,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, dava aşamasında yapılan yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere 27/07/2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!