Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Atamasının Yapıldığı Tarihinde Tarafına Harcırah Ödenmediğinden Bahisle

Atamasının Yapıldığı Tarihinde Tarafına Harcırah Ödenmediğinden Bahisle

Atamasının Yapıldığı Tarihinde Tarafına Harcırah Ödenmediğinden Bahisle

DAVANIN ÖZETİ       : Polis memuru olan davacı tarafından, Polis Okulundan mezun olup ilk atamasının yapıldığı 17.07.1989 tarihinde tarafına harcırah ödenmediğinden bahisle, söz konusu harcırahın tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile  ödenmeyen harcırah bedelinin güncellenerek işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesince; dava konusu harcirah miktarı 2576 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen tek hakimle çözümlenecek davalar kapsamında kaldığından, dava dosyası, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca incelenerek işin gereği düşünüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7. maddesinde, Danıştay’da  ve idare mahkemelerinde idari dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, kural olarak yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren altmış gün olduğu hükme bağlanmış, aynı Kanunun üst makamlara başvurmayı düzenleyen 11. maddesinde de, “İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.” hükmüne yer verilmiştir.
6245 sayılı Kanunun 59. maddesinde; harcırahın, memur ve hizmetlilerin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verileceği, daimi memuriyetle bir yere gönderilenlerin gidecekleri mahalle varış ve muvakkat vazife ile gönderilenler de memuriyetleri mahalline dönüş tarihlerinden itibaren bir ay içinde harcırah beyannamelerini diğer belgeler ile birlikte daireleri amirine vermeleri gerektiği hüküm altına alınmıştır. 
Anılan düzenlemelere göre, atama üzerine 6245 sayılı Kanuna göre harcırah ödenmemesine ilişkin uyuşmazlıkların, doğası gereği atama işlemi ile birlikte ortaya çıkacağı görülmektedir.  
İdare Hukukunda idari işlemler ve eylemler üzerine dava açılması için öngörülen dava açma süresi idarelerin işlem ve eylemlerinin sonsuza kadar dava tehdidi altında bulunmaları engellemek amacıyla Kanun koyucu tarafından getirilmiş olup, böylelikle idari istikrarın tesisi amaçlanmıştır. Aksi takdirde, ilgililerin işlemin tesisinden yıllar sonra işleme karşı dava yoluna başvurmaları söz konusu olabilecektir. 
Yukarıda da açıklandığı üzere kamu görevine ilk atama ve daha sonra kamu görevlilerinin bir yerden başka bir yere atanmaları sırasında sürekli görev yolluğunun atanma ile birlikte ödenmemesi halinde idarenin ödememe iradesini ortaya koyduğunun ilgilinin de bunu bildiğinin kabulü gerekmektedir. 
Öte yandan; ilgililerin ancak ortada herhangi bir işlem olmaması yada yeni bir hukuksal düzenlemenin yapılması hallerinde 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesi uyarınca idareye başvurmaları söz konusu olabilecektir. Hukuk aleminde ortaya çıkan ve menfaat veya hak ihlaline yol açan idari işlem var iken ve bu işleme karşı süresinde dava açılmayarak uzun zaman sonra 2577 sayılı Kanunun 10. maddesinden hareketle yapılan başvurunun da, dava açma süresini ihya etmesi söz konusu olamayacağı kuşkusuzdur. 
Dava dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden; polis memuru olan davacının, Polis Okulundan mezun olduktan sonra 1995 yılında atamasının yapıldığı, bu atama sırasında kendisine harcırah ödenmediği, bir meslektaşının açtığı davanın kendi durumuna emsal teşkil ettiğinden bahisle kendisine de ilk atamadan dolayı harcırah ödenmesi yolunda yaptığı başvurunun reddi üzerine 20.05.2011 tarihinde bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
Bu durumda; davacının ilk atamasının yapıldığı tarih itibarıyla anılan atamadan dolayı harcırah ödenmeyeceği yönündeki irade ortaya konulduğundan,bu tarihten itibaren (o zaman yürürlükte olan Kanun hükmüne göre) 90 gün içinde davalı idareye başvuru yapmak ya da doğrudan dava açılması gerekirken,doğrudan veya 2577 sayılı Kanunun 11. maddesinde öngörülen süreç işletilerek dava açılması gerekirken açılmadığı, söz konusu süreler geçirildikten sonra ortada başvurmayı gerektirecek herhangi bir hukuksal düzenleme olmaksızın yapılan başvuru ve verilen yanıt dava açma süresini yeniden başlatmayacağından, açılan davanın süre aşımı nedeniyle incelenme olanağı bulunmamaktadır. 
Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı Kanunun 15. maddesinin 1/b bendi uyarınca davanın süre aşımı yönünden reddine, aşağıda dökümü yapılan 48,80-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, posta ücreti avansından artan miktarın istenilmesi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 25.05.2011 tarihinde karar verildi.

 
 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!