Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Atama Sürecindeki Yasal Haklarının Geri Ödenmesi Talebi

Atama Sürecindeki Yasal Haklarının Geri Ödenmesi Talebi

Atama Sürecindeki Yasal Haklarının Geri Ödenmesi Talebi

DAVANIN ÖZETİ    : 15.12.2007 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına girerek başarısız sayılan ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 17.10.2008 tarih ve Y.D.İtiraz No:2008/745 sayılı kararına istinaden gelir uzmanı kadrosuna 02.02.2009 tarihinde ataması yapılan davacının,sınav sonucuna göre atamaların ilk yapıldığı 17.10.2008 tarihi ile atamasının yapıldığı tarih arasındaki geçen sürede mahrum kaldığı maaş farklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi ve özlük haklarının iadesi istemli başvurusunun reddedilmesine ilişkin 12.03.2009 tarih ve 1469 sayılı işlemin,hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile maddi kayıplarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istenilmektedir.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAVUNMASININ ÖZETİ    : Usul yönünden kendi Kurumlarının hasım mevkiinden çıkartılması gerektiği,ayrıca davada süreaşımı bulunduğu,daha önce gelir uzmanlığına atanmamasına yönelik işlemin iptali istemiyle Bursa 1. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davanın reddedilmesi nedeniyle kesin hüküm bulunduğu,esas yönünden ise dava konusu işlemin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hukuka uygun olduğu iddialarıyla davanın reddinin gerektiği savunulmaktadır.

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAVUNMASININ ÖZETİ: Usul yönünden davada süreaşımı bulunduğu,esas yönünden ise davacının fiilen görev yapmadığı döneme yönelik bir ödeme yapılamayacağı iddialarıyla davanın reddinin gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce  davalıların süreaşımı ve kesin hüküm bulunduğuna yönelik usul itirazları yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü;
Dava;15.12.2007 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına girerek başarısız sayılan ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 17.10.2008 tarih ve Y.D.İtiraz No:2008/745 sayılı kararına istinaden gelir uzmanı kadrosuna 02.02.2009 tarihinde ataması yapılan davacının,sınav sonucuna göre atamaların ilk yapıldığı 17.10.2008 tarihi ile atamasının yapıldığı tarih arasındaki geçen sürede mahrum kaldığı maaş farklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi ve özlük haklarının iadesi istemli başvurusunun reddedilmesine ilişkin 12.03.2009 tarih ve 1469 sayılı işlemin,hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali ile maddi kayıplarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.
5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 3. maddesinde;" Başkanlık kadrolarına, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Başkan kadrosuna atanacaklarda; Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanı veya üstü görevlerde bulunmak veya bulunmuş olmak ya da Bakanlıkta genel müdür yardımcısı veya daha üst görevlerde en az iki yıl bulunmuş veya Devlet memuriyetinde en az oniki hizmet yılını doldurmuş maliye müfettişi, hesap uzmanı veya gelirler kontrolörü olmak ya da kamuda üst düzey yönetici olarak en az on yıl çalışmış olmak,
b) Başkan yardımcısı, daire başkanı ve vergi dairesi başkanı kadrolarına atanacaklarda; Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanı veya üstü görevlerde bulunmak veya bulunmuş olmak ya da Bakanlıkta daire başkanı veya daha üst görevlerde en az iki yıl bulunmuş ya da defterdar veya gelir idaresi grup başkanı veya grup müdürü kadrolarında çalışmış olmak ya da Devlet memuriyetinde en az on hizmet yılını doldurmuş maliye müfettişi, hesap uzmanı veya gelirler kontrolörü olmak,
c) Gelir idaresi grup başkanı ve grup müdürü kadrolarına atanacaklarda; Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanı görevinde bulunmak veya bulunmuş olmak ya da defterdar veya defterdar yardımcısı kadrolarında çalışmış ya da Gelirler Genel Müdürlüğü şube müdürü ile vergi dairesi müdürü, gelir müdürü, takdir komisyonu başkanı olmak veya Devlet memuriyetinde en az on hizmet yılını doldurmuş maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, Devlet gelir uzmanı veya vergi denetmeni olmak,
d) Müdür ve vergi dairesi müdürü kadrolarına atanacaklarda; Gelirler Genel Müdürlüğü şube müdürü kadrosunda bulunmak veya bu kadroda en az iki yıl süreyle görev yapmış olmak veya vergi dairesi müdürü, gelir müdürü veya takdir komisyonu başkanı kadrolarında bulunmak ya da Devlet memuriyetinde en az sekiz hizmet yılını doldurmuş Devlet gelir uzmanı veya vergi denetmeni olmak gerekir.İhtiyaç duyulması halinde, Bakanlık merkez atamalı personel, yaptıkları görevlere uygun merkez ve taşra teşkilatındaki muhasebe, insan kaynakları ve destek hizmetleriyle ilgili kadrolara atanabilirler.Gelirler Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında; organizasyon metot uzmanlığı eğitimi alarak organizasyon metot şubesinde en az beş yıl süreyle fiilen organizasyon metot uzmanı olarak görevlendiren personel ile uzman kadrolarında çalışan personelden son üç yılda olumlu sicil almış olanlar yaş ve öğrenim alanı şartları hariç Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Devlet Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğindeki şartları taşımaları kaydıyla bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde açılacak özel sınavlardan en fazla ikisine girme hakkına sahiptir. Bu sınavı kazananlar Devlet gelir uzmanlığı kadrosuna atanırlar.Başkanlığın merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan ve son üç yılda Bakanlıkta olumlu sicil almış olan personel, yaş ve öğrenim alanı şartları hariç Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğindeki şartları taşımaları kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl içinde açılacak özel sınavlardan en fazla üçüne girme hakkına sahiptir. Bu sınavı kazananlar gelir uzmanı olarak atanırlar.22.7.1998 tarihine kadar vergi denetmeni veya yardımcısı kadrosunda olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte halen bu kadrolarda veya kamuda görev yapanlardan bu unvanlarda fiilen en az üç yıl çalışmış olanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin "ORTAK HÜKÜMLER" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi yönünden yeterlik sınavını vermiş sayılırlar. Bu hükmün, 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin son fıkrasına şümulü yoktur.22.7.1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun geçici 4 üncü Maddesi uyarınca açılanlar dahil olmak üzere, 29.7.1998 tarihinden sonra yapılan yeterlik sınavlarında başarılı olarak Muhasebe Denetmeni, Vergi Denetmeni ve Millî Emlak Denetmeni kadrolarına atanmış olanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı  Maddesinin "ORTAK HÜKÜMLER" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi hükmünden daha önce yararlanmamış olan ve yukarıdaki fıkra kapsamına girmeyenlerin kazanılmış hak aylık dereceleri, bir defaya mahsus olmak üzere bir üst dereceye yükseltilir." hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan;657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 166. ve devam maddelerinde ise atamalarda atandığı görevde ilgilinin göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni derece ve kademesinde kazanılan hak aylığının alınacağı yolunda düzenlemeler getirilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden;15.12.2007 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Özel Sınavına girerek başarısız sayılan ancak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 17.10.2008 tarih ve Y.D.İtiraz No:2008/745 sayılı kararına istinaden gelir uzmanı kadrosuna 02.02.2009 tarihinde ataması yapılan davacının,Sınav sonucuna göre atamaların ilk yapıldığı 17.10.2008 tarihi ile atamasının yapıldığı tarih arasındaki geçen sürede mahrum kaldığı maaş farklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi ve özlük haklarının iadesi istemli başvurusunun dava konusu işlemle reddedildiği anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta;yukarıda yer verilen düzenlemeler kapsamında gelir uzmanı kadrosuna atanan davacının,ancak atandığı bu yeni görev için tanımlanan hak aylığına,atandığı tarihi takip eden aybaşından itibaren müstehak olacağından davacının isteminin reddedilmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.Açıklanan nedenlerle;davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 91,30 TL  yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,  artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 12.07.2011 tarihinde oyçokluğuyla  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!