Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Atama İşleminin Mevzuata Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali Talebi

Atama İşleminin Mevzuata Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali Talebi

Atama İşleminin Mevzuata Aykırı Olduğu İddiasıyla İptali Talebi

DAVANIN ÖZETİ    : Davacı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı görevinden alınarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı kadrosuna merkez emniyet müdürü olarak atanmasına ilişkin 16.04.2010 tarihli olur işleminin; kamu yararına aykırı olduğu, idarenin açıkladığı hususların hukuki geçerliliği ve inandırıcılığının bulunmadığı iddialarıyla iptali istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ     : Dava konusu işlemin mevzuata uygun olduğu, davacının iddialarının yersiz olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 132. maddesinin 4. fıkrasında; “… Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenler, valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanamazlar.” hükmü yer almaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Koruma Dairesi Başkanlığı görevini yürütmekte iken hakkında ileri sürülen iddialar üzerine başlatılan soruşturma sonucunda İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 06.11.2009 tarihi ve 2009/67 sayılı kararı ile Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 7/B-1 maddesi gereğince 6 ay kısa süreli durdurma cezası ile tecziyesine, öğrenim durumu itibarıyla yükselebileceği kadronun son kademesinde bulunduğundan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/5 maddesi gereğince brüt aylığın ¼ oranında kesilmesi cezası ile tecziyesine karar verildiği, bu disiplin cezası dolayısıyla uhdesinde bulunan Dairesi Başkanlığı görevinden alınarak dava konusu edilen işlem ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı kadrosuna merkez emniyet müdürü olarak naklen atanasının yapıldığı anlaşılmaktadır.
Olayda, dava konusu işlemin gerekçesini teşkil eden disiplin cezasının iptali istemiyle  K:2001/2351 sayılı kararla söz konusu disiplin cezası işleminde mevzuata aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedildiği görülmektedir.
Bu durumda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 132. maddesinin 4. fıkrasının açık hükmü karşısında hakkında aylıktan kesme disiplin cezası verilen davacının daire başkanlığı görevini yürütemeyeceği açık olduğundan, bu doğrultuda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırı bir yön bulunmamaktadır. 
Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 167,05-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere 08.06.2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!