Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

2981 Sayılı Yasa Gereğince Düzenlenen Tapu Tahsis Belgesinin İptali

2981 Sayılı Yasa Gereğince Düzenlenen Tapu Tahsis Belgesinin İptali

2981 Sayılı Yasa Gereğince Düzenlenen Tapu Tahsis Belgesinin İptali

DAVANIN ÖZETİ    : Davacı tarafından, Ankara ili, Mamak ilçesi, Ege mahallesi . Sokak,  numaralı adreste bulunan, imarın XXXX ada ve 1 sayılı parselinde kayıtlı taşınmaz dolayısıyla adına 2981 sayılı Yasa gereğince düzenlenen tapu tahsis belgesinin iptaline ilişkin davalı idare işleminin; hukuka aykırı olduğu, davalı idarenin çelişkili işlemler yaptığı, 2981 sayılı Yasada belirtilen şartları taşıdığı iddialarıyla iptali istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacı adına düzenlenen 512 yevmiye nolu tapu tahsis belgesinin yapılan araştırmalar sonucunda 2981 sayılı imar affı yasasında belirtilen şartları taşımaması nedeniyle iptal edildiği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü.
2981 sayılı Kanun'un (13.) maddesinde; “…Tapu tahsis belgesi verilen gecekondular hakkında aşağıdaki uygulama yapılır. A) Bu Kanun gereğince arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya reşit olmayan çocuğunun oturduğu belediye ve mücavir alan sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya bir eve apartmanın bağımsız bir bölümüne ve bir bölümü işyeri olarak kullanılan bir yapıya sahip bulunmaması gerekir...” hükmü yer almaktadır. 
Dava dosyasının incelenmesinden; Ankara ili, Mamak ilçesi, Ege mahallesi XXX. Sokak, XX numaralı adreste bulunan, imarın XXXX ada ve 1 sayılı parselinde kayıtlı  gecekondu niteliği taşıyan taşınmaz için, anılan gecekondunun eski sahibi Mehmet Doğan tarafından 2981 sayılı Kanun'dan yararlanarak tapu tahsis belgesi almak için idareye müracaat edildiği, söz konusu gecekondunun 14.07.1984 tarihinde (davacının babası olan)XXXXXX tarafından XXXXXX satıldığı, davalı idarece yapılan araştırma sonucunda 2981 sayılı Kanun'dan yararlanmak için müracaat eden XXXXXX isimli kişi adına Ankara ili, Mamak ilçesi, Abidinpaşa mahallesinde, imarın XXXX ada, ve 11 sayılı parselinde kayıtlı 392m²’lik 31.07.1972 iktisap tarihli taşınmazın tespit edildiğinden bahisle dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.
Dava dosyası içeriğinde birer örneği yer alan belgelerin incelenmesinden;  uyuşmalzık konusu taşınmaz dolayısıyla 2981 sayılı Kanun'dan yararlanarak tapu tahsis belgesi almak için idareye başvuran XXXX’ın üzerine kayıtlı başka bir taşınmaz bulunduğu, bu nedenle XXXXX isimli kişinin adına tapu tahsis belgesi düzenlenmesi için mevzuatın öngördüğü koşulları taşımadığı açık olmakla, anılan gecekonduyu sonradan devralan davacının da 2981 sayılı Kanun'un getirdiği imkânlardan yararlanamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.
Bu durumda, davalı idarece sonradan tespit edilse dahi, düzenlendiği tarih itibariyle mevzuatın öngördüğü koşulları sağlamadığı hâlde davacı adına tapu tahsis belgesi verildiği görülmekte olup  dava konusu edilen işlemde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır. 
Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 63,70-TL  yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 550,00-TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere 08.06.2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!