Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının İptaline İlişkin

 İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının İptaline İlişkin

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının İptaline İlişkin

DAVANIN ÖZETİ    : Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Çarşı mahallesi, Yolaç sokak, 1 numaralı adreste yer alan taşınmaza ilişkin olarak davalı idare ile imzaladığı sözleşme uyarınca anılan adreste yer alan büfenin işletmeciliğini yürüten davacı tarafından, sözkonusu yerin yeşil alan olarak düzenlenecek olduğundan bahisle davacıya ait işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptaline ilişkin 02.12.2010 gün ve 1353 sayılı davalı idare işleminin; davalı idare ile arasında 09.08.2010 tarihinden itibaren bir yıllığına yapılmış olan kira sözleşmesi bulunduğu hâlde idarenin bu durumu gözetmediği, idarenin hatalı tutum sergilediği, mağdur edildiği, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ    :  Davacının iddialarının maddî ve hukukî dayanaktan yoksun olduğu, dava konusu işlemin ilgili mevzuat çerçevesinde hukuka uygun olarak tesis edildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce dava dosyasının tekemmül ettiği görülerek ikinci kez yürütmenin durdurulması istemi incelenmeksizin işin  incelenerek gereği görüşüldü.
3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun'un (4.) maddesinde "...merciler, iznin verilmesi için yapılacak beyan ve incelemelerde aşağıda öngörülen genel kriterlere göre düzenlenecek yönetmeliği esas alırlar. a) İnsan sağlığına zarar vermemek, b) Çevre kirliliğine yol açmamak, c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemelere aykırı davranmamak."hükmü yer almaktadır.
Yukarıda aktarılan Kanun uyarınca 14.07.2005 gün ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilip, 10.08.2005 gün ve 25092 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te herhangi bir işyeri kurmak suretiyle faaliyete başlamak isteyen ilgilinin, işyerini bu yönetmelik hükümlerine göre düzenledikten sonra işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı vermeye yetkili idarelere başvuracağı, bu başvurunun ve dilekçeye ekli olması gereken belgelerin usule uygun olduğunun tespiti üzerine başkaca bir işleme gerek kalmaksızın ilgilinin beyanına itibar edilerek talep edilen ruhsatın düzenleneceği, ruhsatı düzenleyen idarelerin ruhsata konu işyerlerini belli süreler içinde denetleyeceği ve mevzuata uygunluğun tespit edilmesi durumunda (daha önce beyana göre düzenlenmiş olan) işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının kesinleşeceği, aksi halde ruhsatın (işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının) iptal edilerek işyerinin kapatılacağı yolunda düzenlemeler yer almaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden ; Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Çarşı mahallesi, Yolaç sokak, 1 numaralı adreste bulunan, imarın 9003 ada ve 11 sayılı parselinde kayıtlı mülkiyeti davalı idareye ait olan taşınmazın 2886 sayılı Kanun hükümleri gereği ihale suretiyle Ye-Pa  Tic. Ltd. Şti.'ne kiralandığı, bu defa anılan şirket ile davacı arasında imzalanan kira sözleşmesi uyarınca söz konusu adreste  yer alan taşınmazın davacı tarafından kiralandığı, belirtilen taşınmaz üzerinde davacı tarafından büfe işletilmek amacıyla davalı idareye müracaat edildiği ve adına işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi isteminde bulunulduğu, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihe kadar bu ruhsata dayalı faaliyetin devam ettirildiği anlaşılmaktadır.
Olayda, davacı adına düzenlenmiş olan işyeri açma ve çalışma ruhsatının, ruhsat konusu faaliyetin gerçekleştirildiği taşınmazın bulunduğu alanın ileride yeşil alan olarak düzenleneceği gerekçesi ile iptal edildiği görülmektedir.
Dava dosyası içeriğinde birer örneği yer alan belgeler incelendiğinde, Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Çarşı mahallesi, Yolaç sokak, 1 numaralı adreste bulunan, imarın 9003 ada ve 11 sayılı parselinde yer alan taşınmazın halihazırda yeşil alan kullanımında olmadığı, bu hususun dava konusu işlem içeriğinde zımnen davalı idarece de ikrar edildiği, nitekim açıkça 'söz konusu alanın ileride yeşil alan olarak düzenlenmesinin planlandığı' ifadesinin bunu teyit ettiği görülmektedir.
Bu durumda, uyuşmazlık konusu maddî olay ile konuya ilişkin mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden; işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğinde işyerinin bulunduğu yerin daha sonradan yeşil alan olarak düzenlenecek olması halinde ruhsatın iptal edileceği hususunun yer almadığı, ortada işyerinin bulunduğu alanın yeşil alan olarak düzenlenmesine ilişkin kesin bir karar ve projenin bulunmadığı, söz konusu yerin dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan imar planları ve bu plana ait notlarda yeşil alan olarak düzenlenmediği hususu dikkate alındığında, dava konusu işlemde  hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 156,00-TL  yargılama gideri ile hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 550,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davacı tarafından 2. defa ileri sürülen yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmediği için 30,30-TL yürütmenin durdurulması harcı ile  artan posta giderinin istenilmesi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere 07.06.2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!