Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Öğretmen kadrosunda bulunan ve Mamak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yapan davacının, eğitim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin

Öğretmen kadrosunda bulunan ve Mamak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yapan davacının, eğitim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin

Öğretmen kadrosunda bulunan ve Mamak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yapan davacının, eğitim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin

DAVANIN ÖZETİ : Öğretmen kadrosunda bulunan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Mamak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde öğretmen  olarak görev yapan davacının, 2014-2015 öğretim yılı için tarafına eğitim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 17.11.2014 tarih ve 2023 sayılı işlemin; çocuk ve yetişkinlerin fiziksel, ruhsal ve psiko-sosyal gelişmelerini sağlamaya yönelik olarak yapılan her türlü eğitim, rehabilite ve rehberlik etkinliklerine katılan öğretmen ünvanlı personelin hazırlık ödeneğinden faydalandırılması gerektiği, bu durumda kendisine ödeme yapılmamasının hakkaniyete aykırı ve keyfi bir uygulama olduğu belirtilerek iptali ile ödenmeyen 843,55-TL öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi gereken tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ : Dava dilekçesi gerçek hasım olan Mamak Kaymakamlığı'na tebliğ edilmesine rağmen savunma yetkisiz idare olan Ankara Valiliği adına verilmiş olduğundan, yetkisiz idarece verilen savunma dikkate alınmamıştır.

 

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren Ankara 5. İdare Mahkemesi'nce işin gereği düşünüldü:

Dava, öğretmen kadrosunda bulunan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Mamak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde öğretmen  olarak görev yapan davacının, 2014-2015 öğretim yılı için tarafına eğitim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 17.11.2014 tarih ve 2023 sayılı işlemin iptali ile ödenmeyen 843,55-TL öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenmesi gereken tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun'un Ek 32. Maddesinde, ''Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.'' hükmüne yer verilmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 30.10.2014 tarih ve 159400 sayılı yazısı ile ''....Kuruluşlarımızda kalan çocuk ve yetişkinlerin fiziksel, ruhsal ve psiko-sosyal gelişmelerini sağlamaya yönelik olarak yapılan her türlü eğitim, rehabilite ve rehberlik etkinliklerine katılan öğretmen ünvanlı personelin, öğretim yılına hazırlık ödeneğinden yararlandırılabileceği mütaala edilmektedir.'' denilerek bu durumda olanlar için fiilen öğretmenlik yapma şartı yazıdaki gibi belirlenmiştir.

Yukarıda yer alan hükmün ve Bakanlık yazısının değerlendirilmesinden, öğretim hizmetleri sınıfında fiilen öğretmenlik görevi yapanlara ve çocuk ve yetişkinlerin fiziksel, ruhsal ve psiko-sosyal gelişmelerini sağlamaya yönelik olarak yapılan her türlü eğitim, rehabilite ve rehberlik etkinliklerine katılan öğretmen ünvanlı personele her yıl belirli oranda destek olmak ve eğitim öğretim yılına başlamasında okul içerisinde oluşacak ihtiyaçları karşılamak amacı ile böyle bir ödeneğin oluşturulduğu ve ödeneğin verilme zamanı olarak da öğretim yılının başladığı ayın belirlendiği anlaşılmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; öğretmen kadrosunda bulunan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Mamak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yapan davacının, 2014-2015 öğretim yılı için tarafına eğitim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan görevlendirmelerle çocuk ve yetişkinler hakkında danışmanlık faaliyetinde bulunduğu görülen davacının bu faaliyetlerinin neden fiilen öğretmenlik görevi yapma faaliyeti kapsamında değerlendirilmediğinin idarece ortaya konulamadığı, bu faaliyetlerinin Bakanlık görüşünde belirtildiği üzere çocuk ve yetişkinlerin fiziksel, ruhsal ve psiko-sosyal gelişmelerini sağlamaya yönelik olarak yapılan her türlü eğitim, rehabilite ve rehberlik etkinlikleri kapsamında sayılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu durumda; davacının öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun fiilen öğretmenlik yapmadığından bahisle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan; davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı 2014-2015 eğitim öğretim yılı öğretim yılına hazırlık ödeneği olan 843,55-TL'nin idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlenmin iptaline, davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı 2014-2015 eğitim öğretim yılı öğretim yılına hazırlık ödeneği olan 843,55-TL'nin idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 118,50-TL yargılama gideri ile AAÜT uyarınca belirlenen 750,00-TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin istek halinde davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 10/11/2015 tarihinde karar verildi.


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!