Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Öğretim Görevlisi Hakkında Düzenlenen Sicil Raporuna İtiraz

Öğretim Görevlisi Hakkında Düzenlenen Sicil Raporuna İtiraz

Öğretim Görevlisi Hakkında Düzenlenen Sicil Raporuna İtiraz

DAVANIN ÖZETİ    : Davalı idare emrinde öğretim görevlisi olarak görev yapan davacı tarafından, hakkında düzenlenen 2010 yılı sicil raporunun; amirlerinin objektiflikten uzak, kin ve husumet duygularıyla davrandığı, hukuka ve mevzuata aykırı olduğu iddia edilerek iptaline karar verilmesi istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ    : Davacının iddialarının yersiz olduğu, davacı hakkında düzenlenen sicil raporunda objektif davranıldığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü.
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği'nde anınlan yönetmeliğe tabi kişiler hakkında sicil düzenleyecek kişiler ile bu raporların düzenlenmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir.
Öte yandan sicil raporlarının genel olarak kamu görevlilerinin meslekî ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye çıkarma veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyalarının başlıca dayanak olduğu, sicil amirlerinin belli zamanlarda düzenleyecekleri sicil raporlarında, memurların liyakat derecesini not esasına göre kıymetlendirerek tespit edecekleri, sicil amirlerinin maiyetindeki memurların sicil raporları ile birlikte, bunların genel durum ve davranışları bakımından da olumlu ve olumsuz nitelikleri, kusur ve eksiklikleri hakkında mütalaalarını bildirecekleri açıktır.
Dava dosyası ve eklerinin incelenmesinden, davalı idare emrinde öğretim görevlisi olarak görev yapan davacı hakkında uyuşmazlık konusu 2010 yılı sicil raporunda gerek 1. sicil amirince, gerekse 2. sicil amirince görüş belirtilmeksizin sicil raporu hanelerinin doldurulduğu ve sicil notunun olumsuz olarak düzenlenmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlığın taraflarınca dosyaya sunulan ve davacının uyuşmazlık konusu sicil döneminden (2010 yılı) önceki tarihli sicil raporları ile konuya ilişkin mevzuatın birlikte değerlendirilmesi neticesinde, davacının 2010 yılı sicil notunun; 08.12.2009 tarihinde katıldığı bir televizyon programına iştirak etmek için amirlerinden izin almadığı ve bünyesinde görev yaptığı konservatuarın eski müdürü ile birlikte anılan  konservatuarın şu anki müdürü ve davacının da birinci sicil amiri olan kişi hakkında saygısız ve gerçek durumu yansıtmayan beyanlarda bulunduğu nedeniyle olumsuz düzeyde belirlendiği görülmektedir.
Davacı hakkında düzenlenen sicil raporuna dayanak olarak gösterilen sebeplerden Afyonkarahisar ilinde yayın yapan bir televizyon kanalına ilişkin olanının, başlı başına sicil raporunun olumsuz olarak düzenlenmesini gerektirmeyeceği, bir diğerinin ise davalı tarafından her türlü tartışmadan uzak biçimde ispatlanamadığı açıktır.
Davalı idarece yukarıda belirtilen iki husus dışında davacının sicilinin olumsuz olarak takdir edilmesine neden olabilecek herhangi bir husus ileri sürülmediği ayrıca davacının soruşturma geçirmediği ve herhangi bir disiplin cezası da almadığı görüldüğünden, söz konusu sicilin yukarıda sözü edilen mevzuat hükümlerine ve objektif esaslara uygun olarak düzenlenmediği sonucuna ulaşılmıştır. 
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, 37,05-TL harç ve 37,00-TL  posta giderinden oluşan 74,05-TL yargılama gideri ile hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 550,00-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta giderinin istenilmesi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere 04.07.2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!