Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

Polis Meslek Yüksekokulu'na Geçici Kaydı Yapılan Davacının, Sağlık Koşullarını Taşımadığı Gerekçesiyle Okulla İlişiğinin Kesilmesi

 Polis Meslek Yüksekokulu'na Geçici Kaydı Yapılan Davacının, Sağlık Koşullarını Taşımadığı Gerekçesiyle Okulla İlişiğinin Kesilmesi

Polis Meslek Yüksekokulu'na Geçici Kaydı Yapılan Davacının, Sağlık Koşullarını Taşımadığı Gerekçesiyle Okulla İlişiğinin Kesilmesi

DAVANIN ÖZETİ    : Polis Meslek Yüksekokulu Giriş Sınavında başarılı olarak Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'na geçici kaydı yapılan davacının, sağlık koşullarını taşımadığı gerekçesiyle okulla ilişiğinin kesilmesine ilişkin davalı idare işleminin, işleme dayanak olan sağlık raporunun çelişkili olduğu, sağlık raporlarında belirtilen sağlık kusurunun mevcut olmadığı, varsa dahi polis meslek yüksekokulu öğrencisi olmaya engel teşkil edecek seviyede olmadığı, bu durumun tespiti için bilirkişi mahiyetinde başka bir hastaneye sevk yapılabileceği iddialarıyla iptaline karar verilmesi istenilmektedir. 

SAVUNMANIN ÖZETİ    : Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek  işin gereği görüşüldü.
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin Ek 3 I-A maddesinde; "1) Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sitemlere ait konjenital anomalisi bulananlar öğrenciliğe kabul edilmezler. Ancak; a) Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi, b) Talesemi taşıyıcılığı olanlar (Talesemi minör), c) Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler, d) Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları, e) Komplikasyonsuz apandektomi operasyonları, f) Tam şifa bulmuş göbek fıtığı operasyonları, g) Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar, h) Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları, öğrenciliğe engel değildir. 2) Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan HBV DNA'sı Pozitif olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir. 3) Anti HCV'si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA'sı (-) negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir. Anti HCV'si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA'sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler. 4) PPD Pozitif olanlarda Aktif TBC hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Bu belgenin verem savaş dispanserlerince düzenlenmesi gerekir. 5) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde bedensel ve hormonal gelişim devam etmekte olduğundan; aşağıda verilen yaş-boy tablosuna göre değerlendirme yapılır...6) Polis Koleji'nden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına alınacak öğrencilerde boy ve beden kitle indeksi şartı aranmaz. 7) Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm olacaktır. 8) Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir. 9) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde hormonal gelişim henüz tamamlanmadığından genital sistemdeki tali cinsiyet karakteri denilen özellikler öğrenciliğe kabulde dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Polis Meslek Yüksekokulu Giriş Sınavında başarılı olarak Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'na geçici kaydının yapıldığı, yönetmelik gereği sağlık kurulu raporu almak için sevkedildiği Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'nce düzenlenen sağlık kurulu raporunda "Wolf Parkinson White Sendromu" teşhisiyle "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencisi Olamaz" kararının verildiği, bu raporun Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nca incelenmesi sonucu davacının yeniden muayene ettirilmek üzere Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği, bu hastane tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporunda da aynı teşhis konularak davacı hakkında yine "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencisi Olamaz" kararının verildiği, bu raporlar üzerine davacının okul ile ilişiğinin kesildiği ve bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmkatadır.
Mahkememizin 28.04.2011 günlü ara kararıyla (uyuşmazlığın çözümlenebilmesi amacıyla) davacının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin Ek-3-I-A'da belirtilen sağlık şartlarına uygunluk taşıyıp-taşımadığının tespiti amacıyla (Ankara) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden rapor alınmasına hükmedildiği, Bu hastane tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporunda da yukarıda belirtilen her iki sağlık raporunda ifade edildiği şekilde teşhis ve karar verildiği, başka bir anlatımla davacının Wolf Parkinson White Sendromu taşıdığı hususunun net biçimde ortaya konulduğu görülmektedir.
 Bu durumda, yukarıda alıntısına yer verilen mevzuatın aradığı sağlık koşullarını taşımadığı birden çok sağlık kurulu raporu ile ortaya konulan davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, 118,20-TL harç ve 60,00-TL posta giderinden oluşan toplam 178,20-TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin istenilmesi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere  12.07.2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!