Elektronik Posta: info@avtuncay.com

Telefon: 0366 215 62 19-60

7/24 Avukatlık Hizmeti: 0850 333 43 06

İmar Planı Değişikliği Teklifinin Reddine

İmar Planı Değişikliği Teklifinin Reddine

İmar Planı Değişikliği Teklifinin Reddine

DAVANIN ÖZETİ    : Davacı şirkete ait Ankara ili Etimesgut ilçesi 47539 ada 1 numaralı perselin bulunduğu alana 35 metrelik yoldan servis girişi verilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin reddine ilişkin davalı idare İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 21.09.2010 günlü ve 3107-11146 günlü işleminin; davalı idare EGO Genel Müdürlüğü Trafik Komisyon Başkanlığı'nın 35 metrelik yoldan servis alınmasından herhangi bir sakınca bulunmadığı ilişkin kararına rağmen gerekçesiz olarak talebin reddedildiği, talebin Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğin 40/a maddesine uygun olduğu iddialarıyla iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ    : Davacı şirket tarafından teklif edilen plan değişikliğinin gerekli araştırma ve inceleme yapıldıktan sonra reddedildiği, davacı şirketçe daha önce teklif edilen ve reddedilen planın yeniden teklif edildiği dolayısı ile aynı ret gerekçelerini taşıdığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara 3. İdare Mahkemesi'nce, davacı tarafından, 27.04.2011 tarihli Mahkememiz kaydına alınan dilekçe ile yürütmenin durdurulması talebinde bulunulmuş ise de, anılan tarihte dava dosyasının tekemmül ettiği anlaşılmış olup, işin esasına geçilerek gereği görüşüldü;
Dava, davacı şirkete ait Ankara ili Etimesgut ilçesi 47539 ada 1 numaralı perselin bulunduğu alana 35 metrelik yoldan servis girişi verilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin reddine ilişkin davalı idare İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 21.09.2010 günlü ve 3107-11146 günlü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
    5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun (7.) maddesinin (b) fıkrasında "Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak." aynı maddenin (c) fıkrasında ise, "Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak." büyükşehir belediyelerinin görevleri arasında sayılmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden; 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında akaryakıt istasyonu ve LPG istasyonu olarak ayrılan ve davacı şirketin mailiki olduğu Ankara ili Etimesgut ilçesi 47539 ada 1 numaralı parsele 35 (otuzbeş) metrelik yoldan servis girişi verilmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği istemiyle dava şirket tarafından 13.08.2010 tarihinde davalı idare İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na başvuruda bulunulduğu, söz konusu başvurunun Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 21.09.2010 günlü ve 3107-11146 sayılı işlemi ile reddedilmesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık konusu olayda, davacı tarafından talep edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin, yapılan değerlendirme sonucu davalı idare İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 21.09.2010 günlü ve 3107-11146 sayılı işlemi ile reddedildiği, yukarıda yer verilen Yasa hükmü uyarınca plan değişikliği talebi hakkında ilgili Belediye Meclisince yapılacak değerlendirme sonucu işlem tesis edilmesi gerekirken, söz konusu talep hakkında  Belediye Meclisi tarafından bir karar alınmaksızın, davalı idare İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nca ret kararı verilmesinde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 65,65 TL  yargılama gideri ile hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 550,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta giderinin isteği halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Danıştay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere 29/04/2011 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.


 


Bizden Haberler İçin İletişimde Kalın

Haber Bültemiz!